Barn med spesielle behov

Kort fortalt

  • Foreldre kan søke om hjelp, støtte og tilrettelegging.
  • Ta kontakt med barnehagen og fyll ut henvisning til PPT.   
  • Barnehagen lager en plan for arbeidet sammen med foreldrene og spesialpedagoger. 

Barn med spesielle behov 0-6 år

Barn som er under skolepliktig alder og har behov for spesialpedagogisk hjelp får dette.

Du kan søke om hjelp, støtte og tilrettelegging

Foreldre kan søke om hjelp, støtte og tilrettelegging. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke. Hvis barnet går i barnehage, bør foreldrene fylle ut henvisningen til PPT i samarbeid med barnehagen. De ansatte vil sikre at barn får et godt tilbud i barnehagen i nær forståelse med foreldrene. Vi kan gi støttetiltak individuelt eller i gruppe.

Hvem fatter vedtak?

Den spesialpedagogiske hjelpen blir gitt i barnehagen og bygger på en sakkyndig vurdering fra PPT. Styrer i barnehagen fatter enkeltvedtak for barn i de kommunale barnehagene, mens Forebygging og tiltak fatter vedtak for barn som går i private barnehager.

Vi lager en plan for arbeidet sammen

Barnehagen lager en plan for det spesialpedagogiske arbeidet sammen med foreldrene og spesialpedagoger. Andre samarbeidspartnere er helsestasjon og barnevern.

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Ta kontakt med
Barnehage og SFO i Nordre Follo