Barn med spesielle behov

Kort fortalt

  • Foreldre kan søke om hjelp, støtte og tilrettelegging.
  • Ta kontakt med barnehagen og fyll ut henvisning til PPT.   
  • Barnehagen lager en plan for arbeidet sammen med foreldrene og spesialpedagoger. 

Barn med spesielle behov 0-6 år

Barn som er under skolepliktig alder og har behov for spesialpedagogisk hjelp får dette.

Søke om hjelp, støtte og tilrettelegging

Foreldre kan søke om hjelp, støtte og tilrettelegging. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke.

Hvis barnet går i barnehage, bør foreldrene ta kontakt med barnehagen og fylle ut henvisningen til PPT i samarbeid med barnehagen. De ansatte vil sikre at barn får et godt tilbud i barnehagen i nær forståelse med foreldrene. Vi kan gi støttetiltak individuelt eller i gruppe.

Hvis barnet ikke går i barnehage, skal foreldrene ta direkte kontakt med PPT.

Hvem fatter vedtak?

Den spesialpedagogiske hjelpen blir gitt i barnehagen og bygger på en sakkyndig vurdering fra PPT. Styrer i barnehagen fatter enkeltvedtak for barn i de kommunale barnehagene, mens Forebygging og tiltak fatter vedtak for barn som går i private barnehager.

Klage på vedtak

Du kan klage på enkeltvedtak via skjemaet nedenfor.

Klage på enkeltvedtak

Klage på enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp i kommunal barnehage blir sendt til styrer i barnehagen, mens klage på enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp i privat barnehage blir sendt til Nordre Follo kommune - forebygging og tiltak.

Vi lager en plan for arbeidet sammen

Barnehagen lager en plan for det spesialpedagogiske arbeidet sammen med foreldrene og spesialpedagoger. Andre samarbeidspartnere er helsestasjon og barnevern.

Kontaktinformasjon 

Barnehage og SFO i Nordre Follo

Sentralbord: 02178 

Henvendelser om barnehage- og SFO-plass:
Telefon: 40 40 32 30 (mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 09.00-11.00)

Barnehage og SFO