Bostøtte

Kort fortalt

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. 

Søk om bostøtte

Kommunen behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker, men det er Husbanken som fatter vedtak. Vi anbefaler at du søker elektronisk via Husbankens nettsider.

Søknadsfristen er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.

Husbanken – bostøtte 

Kontaktinformasjon

Adresse: Rådhuset, Idrettsveien 8, 1400 Ski 
Telefon: 66 10 14 42 (mandag–fredag kl. 09.00–15.00)  
Epost: Boligkontoret

Besøkstid: Etter avtale.