Kurud skog detaljregulering

Nordre Follo kommune vedtok 21.06.2022 å legge forslag om oppheving av detaljreguleringer for Kurud skog til høring/offentlig ettersyn, slik at interesserte kan gi uttalelse. Fristen for å komme med innspill er søndag 25. september.

Om planen

I 1986 og i 1991 ble det vedtatt detaljreguleringsplaner for en leirdurebane og en pistolbane på Kurud skog.

Hensikten med å oppheve reguleringsplanene er å ivareta Kurud skog som et helhetlig område med arealformål landbruk, natur og friluftsliv (LNF).

Å fjerne muligheten til å drive skyteaktivitet skal forebygge framtidig støyproblematikk og sikre området som rekreasjons- og friluftsområde for allmennheten.

Området kan åpnes for utøvelse av ikke-støyende fritidsaktiviteter som ikke krever regulering.

Prosessen hittil

Nordre Follo kommune har tatt initiativ til opphevingen av gjeldende reguleringsplaner.

Det har tidligere blitt vurdert om den kommunale eiendommen skulle selges, men kommunestyret vedtok den 17.06.2020 å beholde eiendommen i kommunens eie, og at området skulle tilbakeføres til LNF-formål.

Vedtaket fra 2020 kan du lese her.   

Høring og offentlig ettersyn

Den 21. juni 2022 vedtok utvalg for areal, klima og byggesak å legge forslag om oppheving av detaljreguleringene for Kurud skog ut til offentlig ettersyn.

Det betyr at du kan gi innspill til forslaget om oppheving. Dokumentene som nå ligger ute til offentlig ettersyn finner du under «saksdokumenter» på denne siden.  

Hvis du har innspill til forslag om oppheving kan du sende det på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til

Nordre Follo kommune
Postboks 3010
1402 Ski

Merk innspillet med saksnummer PLAN-21/01624.

Fristen for å komme med innspill er søndag 25. september.  

Innspillene vil tas med i det videre arbeidet. Du vil ikke få direkte svar, men kommunedirektøren vurderer innspillene før det sendes til ny politisk behandling.

Vurderingen av ditt innspill kan du lese i saksfremstillingen til politikerne, som legges ut i politisk møtekalender på kommunen nettsider omtrent en uke før saken skal behandles.  

Saksdokumenter

Her finner du dokumentene som ligger ute til offentlig ettersyn:

Saksutskrift (vedtak + saksfremlegg)

Gjeldende reguleringsplaner (kart og bestemmelser):

Plankart 1
Plankart 1b

Bestemmelser 1
Bestemmelser 1b

Videre saksgang

Etter høringsfristen vil kommunen vurdere innspillene som har kommet inn, og om noen av dem skal føre til endringer i forslaget om oppheving.

Kommunen planlegger deretter å sluttbehandle forslaget om oppheving av detaljreguleringer for Kurud skog i kommunestyret mot slutten av 2022.  

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte

Emma Andreasson, saksbehandler 
emma.andreasson@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 30.09.2022