Tilskuddsordninger

Kort fortalt

 • Kommunalt tilskudd til kultur, idrett og nærmiljøtiltak
 • Tilskudd til organiserte fritidsaktiviteter
 • Spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljø- og friluftsanlegg
 • Andre tilskudd

Retningslinjer

Kommunale tilskuddsordninger til kultur, idrett og nærmiljø

Tilskudd kultur

Frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål som utøver kontinuerlig virksomhet i Nordre Follo kommune kan søke om:

 • Grunn- og medlemstilskudd kulturorganisasjoner/ekstraordinært driftstilskudd
 • Skolekorps – korpstilskudd/medlemstilskudd
 • Etableringstilskudd til nyopprettede amatørkulturorganisasjoner/stiftelser
 • Arrangementstilskudd
 • Jubileumsgave

Grunn- og medlemstilskudd

Her kan frivillige kulturorganisasjoner søke grunn- og medlemstilskudd:

Søk om grunn- og medlemstilskudd

Søknadsfrist

Søknadsfrist 15. mars 2023. Nytt søknadsskjema legges ut i februar 2023.

Skolekorps

Skolekorpsene i Nordre Follo kommune kan søke om tilskudd, som er ment å dekke deler av utgiftene som går til drift av korpsene. Tilskuddet fordeles som et grunntilskudd (30 prosent) og et medlemstilskudd (70 prosent).

Grunntilskuddet fordeles likt mellom de ulike korpsene og medlemstilskuddet fordeles per medlem i det enkelte korps. Skolekorps kan søke om tilskudd til arrangement og jubileumsgave, se pkt. 2.1.1 i retningslinjene.

Søk om tilskudd til drift 

Søknadsfrist

Søknadsfrist 15. mars 2023.

Etableringstilskudd

Her kan frivillige kulturorganisasjoner søke etableringstilskudd:

Søk om etableringstilskudd

Arrangementstilskudd

Arrangementstilskudd kan gis som:

Prosjektstøtte
Støtten gis til større og spesielt kostnadskrevende prosjekter utenom ordinær drift. Det kan for eksempel være tilskudd til egenandel i større prosjekter dere tenker å delfinansiere med eksterne midler.

Underskuddsgaranti 
Du kan søke om støtte på inntil 20 % av bruttoutgiftene til arrangementer. Maksimalt tilskudd er kr. 20.000, og minste tilskudd kr. 1.000.

Du må søke i forkant av arrangementet. Tilskuddet blir utbetalt i etterkant når vi har mottatt nødvendig dokumentasjon.

Vi gir i hovedsak ikke tilskudd for mer enn maksimalt 50 % av budsjetterte utgifter. Arrangementstilskuddet kan også gjelde enkeltpersoner.

Søk om arrangementstilskudd

Søknadsfrist

Hovedtildelingen foregår etter søknadsfrist 15.mars hvert år, men det er mulig å søke gjennom hele året. 

Jubileumsgave

Kommunen gir en oppmerksomhet til kulturorganisasjoner ved store jubileumsdager. Organisasjoner kan søke om jubileumsgave ved 25, 50, 75 og 100 års-jubileum.

Satsene er som følgende: 

 • 25 år - 1000 kr.
 • 50 år - 2000 kr.
 • 75 år - 3000 kr.
 • 100 år - 5000 kr.

Du kan søke om jubileumsgave gjennom hele året.

Søk om tilskudd til arrangement og jubileumsgave

Nærmiljøtiltak

Det kan søkes om tilskudd til nye og/eller eksisterende nærmiljøanlegg og kulturbygg.

Tilskuddet kan brukes til vedlikehold og innkjøp av materiell og utstyr til eksisterende nærmiljøanlegg/tiltak når søker i stor grad skal gjøre arbeidet ved dugnadsinnsats.

Tilskuddet kan brukes til oppgradering, nye eller vedlikehold av eksisterende nærmiljøanlegg og kulturbygg.

Følgende søknader blir prioritert:

 • Søknader som bidrar til å nå kommunens mål.
 • Lokale kulturbygg som benyttes av alle alders- og befolkningsgrupper.
 • Tiltakene skal ligge i, eller i tilknytning til boområder, sentra, naturfriluftsområder eller andre oppholdssteder.

Søk om tilskudd til nærmiljøanlegg og kulturbygg

Søknadsfrist

Søknadsfrist 15. mars 2023. 

Prøv selv

På bakgrunn av egen idé, eller på eget initiativ, kan barn og unge søke om tilskudd for å planlegge og gjennomføre ideen/tiltaket. Dette kan være å lage en avis, sette opp et teaterstykke, lage en liten film/video, bygge hytte, lage «mekke-verksted», hobby-verksted osv. Midlene er for barn og unge i alderen 10–20 år, bosatt i Nordre Follo kommune. Både enkeltpersoner og ulike grupperinger kan søke. Søker må oppgi minst en kontaktperson over 18 år i tillegg. Søknader prioriteres etter:

 • Søknader som bidrar til å nå kommunens mål.
 • Aktiviteten/tiltaket er på barn og unges egne premisser. De har selv det fulle ansvaret. 

Søk om Prøv selv-midler

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist på «Prøv selv»-midlene. Vi behandler hver søknad fortløpende i løpet av året.

Organiserte fritidsaktiviteter

Vi ønsker at flere barn og unge skal delta i faste, organiserte fritidsaktiviteter og har etablert en tilskuddsordning for de som ikke har råd til å delta på slike aktiviteter.

Hvem kan søke om tilskudd til organiserte fritidsaktiviteter?

Alle barn og unge i alderen 6–18 år (eller så lenge de går på videregående skole) kan søke om tilskudd. Barnet må bo i Nordre Follo kommune og familien må ha en samlet årsinntekt som ikke overstiger kr 400 000 (etter skatt). 

Hvordan søker du?

Du kan søke gjennom hele året.

Her finner du mer informasjon om organiserte fritidsaktiviteter og hvordan du søker støtte

Kontaktpersoner

Maren B. Owe

konsulent kultur, idrett og friluftsliv

Telefon: 91 63 55 07

Heidi Berentsen

Rådgiver folkehelse

Telefon: 90 10 27 08

Kompensasjonsmidler – Politiets nasjonale beredskapssenter

Kompenserende tiltak for barn og unges bruk av skogsområdene ved Taraldrud i forbindelse med etableringen av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB).

Skoler og barnehager som er berørt av støy fra Taraldrud kan søke om støtte til oppgradering av uteområde.

Tiltaket ble avviklet i utvalg for oppvekst, idrett og kultur 07. september 2022. Det er ikke lengre mulig å søke om PNB-midler. 

Spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljø- og friluftsanlegg

Kulturdepartementet har overordnet ansvar for å forvalte overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål (spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftsanlegg og kulturbygg).

Kommunen svarer på spørsmål om spillemidler og søknader, men du må søke om midler på Kulturdepartementets side anleggsregisteret.no. Denne siden inneholder mye god informasjon om prosesser og krav i forbindelse med spillemiddelsøknader.

Hvert år utgir Kulturdepartementet bestemmelser om tilskudd. Her kan du lese om krav til søknaden:  

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Før du søker

Idéfasen
Første fase, der du som søker har ansvaret. Det er viktig å forankre ideen om anlegget i egen organisasjon.

Planleggingsfasen – viktige punkter du må avklare

 • Finansiering. Et prosjekt må være 100 % finansiert, inklusiv spillemidler, før du søker.
 • Grunneierforhold. Skal du/dere eie selv eller innhente 30-årig leieavtale med grunneier? 
 • Driftsprofil. Dere må sette av driftsutgifter og avklare med Eiendom og bydrift om ulike (ramme-)tillatelser innen sommerferien. Denne fasen kan ta tid! 

Økonomi- og handlingsplan (ØHP) 

Hvis du skal søke spillemidler må prosjektet være omtalt i handlingsprogram og budsjett som kommunestyret vedtar i desember hvert år. I tillegg må grunnlaget foreligge senest juni/juli det året du skal søke om spillemidler. Du må søke innen 1. oktober.

Ta kontakt med avdeling for Folkehelse, idrett og friluftsliv tidlig i prosessen.

Videre søknadsprosess

 • Selve spillemiddelsøknaden er digital og du må søke innen 1. oktober.
 • Kommunen kvalitetssikrer søknadene og sender inn på vegne av søkerne til Viken fylke innen 15. januar.
 • Kommunen har et nært samarbeid med Nordre Follo Idrettsråd (NFIR) i søknadsprosessen.
 • Viken fylke vedtar tildeling i midten av juni, og søkerne får svar på søknaden i juli/august.

Gode råd

 • Sørg for en grov skisse av prosjektet med foreløpig finansiering og enkle tegninger tidlig.
 • Planlegg prosessen og avklar styrevedtak.
 • Du må vente i gjennomsnitt 1,5 år på spillemidler etterat søknaden er godkjent. Søker må forskuttere disse midlene og ha en plan for hvordan det skal gjøres.
 • Ha et ryddig anleggsregnskap fra første dag. 
 • Ta tidlig kontakt med idrettsrådgiveren i kommunen for å drøfte ditt prosjekt. Spillemidler til idrettsanlegg.

Andre tilskudd

Det finnes en rekke tilskudd som forvaltes av privat næringsliv, stiftelser eller organisasjoner, for eksempel:

Kontaktinformasjon 

Kultur

Carina Vestli Jørgensen

Elin Buene 

Idrett og friluftsliv og nærmiljøtiltakstilskudd

Sindre Rønning