Tilskuddsordninger

Kort fortalt

 • Kommunalt tilskudd til kultur, idrett og nærmiljøtiltak
 • Tilskudd til organiserte fritidsaktiviteter
 • Spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljø- og friluftsanlegg
 • Andre tilskudd

Kommunalt tilskudd til kultur, idrett og nærmiljøtiltak

22. oktober 2020 vedtok Kommunestyret at kommunen skal benytte tilskuddsordningene som gjaldt i Ski og Oppegård i 2020.

Tilskudd i tidligere Ski kommune

Tilskudd i tidligere Oppegård kommune

Søknadsfrist 

Søknadsfrist for alle tilskuddsordninger er 22. november.
Send søknad til postmottak, eller Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski.

Spørsmål

For spørsmål om tilskudd til idrett, kan du kontakte Sindre Rønning 
For spørsmål om kultur, kan du kontakte Anne Berit Hogstad  
 

Tilskudd til organiserte fritidsaktiviteter

Organisasjoner i Nordre Follo, som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke om økonomisk støtte på vegne av et barn eller ungdom i alderen 6-18 år. Støtten skal dekke utgifter til en organisert fritidsaktivitet og det kan søkes om støtte til medlemskontingent, lisenser, deltager-/aktivitetsavgift og egenandel på turer. Kulturskolen og fritidsklubbene er også en del av ordningen.

Tilskudd til organiserte fritidsaktiviteter

Spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljø- og friluftsanlegg

Kulturdepartementet har overordnet ansvar for å forvalte overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål (spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftsanlegg og kulturbygg).

Kommunen svarer på spørsmål om spillemidler og søknader, men du må søke om midler på Kulturdepartementets side anleggsregisteret.no. Denne siden inneholder mye god informasjon om prosesser og krav i forbindelse med spillemiddelsøknader.

Hvert år utgir Kulturdepartementet Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Her kan du lese om krav til søknaden.  

Før du søker

Idefasen
Første fase, der du som søker har ansvaret. Det er viktig å forankre ideen om anlegget i egen organisasjon.

Planleggingsfasen - viktige punkter du må avklare

 • Finansiering. Et prosjekt må være 100 % finansiert, inklusiv spillemidler, før du søker.
 • Grunneierforhold. Skal du/dere eie selv eller innhente 30-årig leieavtale med grunneier? 
 • Driftsprofil. Dere må sette av driftsutgifter og avklare med Eiendom og bydrift om ulike (ramme-)tillatelser innen sommerferien. Denne fasen kan ta tid! 

Strategi og handlingsplan (HSP) 

Hvis du skal søke spillemidler må prosjektet være omtalt i handlingsprogram og budsjett som kommunestyret vedtar i desember hvert år. I tillegg må grunnlaget foreligge senest juni/juli det året du skal søke om spillemidler. Du må søke innen 1. oktober. Ta kontakt med avdeling for Folkehelse, idrett og friluftsliv tidlig i prosessen.

Videre søknadsprosess

 • Selve spillemiddelsøknaden er digital og du må søke innen 1. oktober.
 • Kommunen kvalitetssikrer søknadene og sender inn på vegne av søkerne til Viken fylke innen 15. januar.
 • Kommunen har et nært samarbeid med Nordre Follo Idrettsråd (NFIR) i søknadsprosessen.
 • Viken fylke vedtar tildeling i midten av juni, og søkerne får svar på søknaden i juli/august.

Gode råd

 • Sørg for en grov skisse av prosjektet med foreløpig finansiering og enkle tegninger tidlig.
 • Planlegg prosessen og avklar styrevedtak.
 • Du må vente i gjennomsnitt 1,5 år på spillemidler etterat søknaden er godkjent. Søker må forskuttere disse midlene og ha en plan for hvordan det skal gjøres.
 • Ha et ryddig anleggsregnskap fra første dag. 
 • Ta tidlig kontakt med idrettsrådgiveren i kommunen for å drøfte ditt prosjekt. Spillemidler til idrettsanlegg.
For publikasjoner og informasjon om idrettsanlegg, se Idrettsanlegg.no

Andre tilskudd

Det finnes en rekke tilskudd som forvaltes av privat næringsliv, stiftelser eller organisasjoner, for eksempel:

Kontaktinformasjon