Trygg oppvekst

Nordre Follo kommune har som mål å jobbe for å være en av landets beste oppvekstkommuner.
Skoleelever leker ute.
Om prosjektet

Første møte i prosjektet var i januar 2021 og det har vært fire møter våren 2021.
Prosjektgruppen består av ungdommer, foreldre, politikere og ansatte i kommunen. Temaer som har blitt diskutert er:
• Trygg oppvekst – hva er det?
• Hvilke utfordringer er de største nå?
• Hvem kan vi samarbeid med for å løse disse utfordringene?

To tema

Utenforskap er et komplekst samfunnsproblem
Gruppen har spesielt diskutert utenforskap som er et økende problem. Det er mange årsaker til at personer opplever å være utenfor fellesskapet. Det kan blant annet være på grunn av funksjonsevne eller fysiske handicap, dårlig økonomi, liten forståelse hjemme eller lang reiseavstand.

Det er ikke alltid lett å se at noen opplever utenforskap og det er mange som opplever å ikke finne sin plass. Å føle seg utenfor som barn og ungdom gjør at de går glipp av fellesskap og sosial tilhørighet. Dette kan gi langsiktige negative følger både for den personen det gjelder og for samfunnet, som går glipp av de ressursene denne personen har.

Prosjektet Trygg oppvekst har landet på å ta utgangspunkt i utenforskap som problem og å etablere to tema som på noe ulikt vis kan bidra til å redusere utenforskap:

Tema 1: Møteplasser

Gruppen ser at det er behov for gode møteplasser for barn og ungdom. Det må være en stor variasjon i møteplassene, for ulike aktiviteter og på ulike steder. Møteplassene må være trygge.
Det er behov for bedre informasjon til de som trenger det, om hvor møteplassene er, hvilke aktiviteter man kan delta på osv.

Prosjektet vil fra høsten 2021 jobbe med barn og unge om hvilke møteplasser de savner der de bor. Vi vil legge til rette for at innbyggere og kommunen sammen etablerer flere møteplasser. Målet er at møteplassene skal bidra til å gi barn og unge en trygg og god oppvekst og til å redusere utenforskap. Det er derfor viktig at vi klarer å tilby møteplasser til alle grupper av barn og unge og at de har lyst til og tør å bruke dem.

Her kan du se hva barn og unges kommunestyre svarte på spørsmålet om møteplasser.

Tema 2: Trygge voksne

Også foresatte og foreldre kan være utrygge. Det er mye informasjon og råd i dag fra ulik forskning og eksperter. Mange og nye råd fører til at mange voksne blir usikre på rollen sin.
Selv om voksne i stor grad deltar på barnas aktiviteter, så mangler de uformelle møteplasser der de våger å snakke om det som er vanskelig i voksenrollen og minner hverandre på deres felles ansvar for å se og være gode rollemodeller for alle barn og unge i nærmiljøet.

Prosjektet vil fra høsten 2021 jobbe for å finne en smartere måte å tilby foreldreveiledning på. Vi tror at trygge voksne som ser og har dialog med barn og unge kan bidra til å gi barn og unge en god oppvekst og redusere utenforskap. Men for å klare det, må vi jobbe sammen.

Om samskaping som metode

Hvorfor startet vi prosjektet i januar 2021 når vi ikke visste nøyaktig hvilke delprosjekt vi skulle jobbe med? Det er lett å bli utålmodig og tenke at kommunen bare kunne satt av noen kroner og fått ungdom til å foreslå ulike møteplasser. Eller enda enklere: bare satt ut flere benker eller basketball-kurver.

Poenget med samskaping som metode er at vi skal løse noen komplekse samfunnsproblem. Dette er problem som er sammensatte og som kommunen ikke løser best alene. Løsningen blir bedre hvis kommunen går sammen med lokalt næringsliv, innbyggere, organisasjoner og ildsjeler.
Ved å jobbe sammen kan vi bedre se helheten i utfordringene, få inn flere synsvinkler og mer variert kunnskap og bruke ressursene bedre.

I sommer har deltakerne i prosjektet snakket med barn, ungdom og voksne for å høre hva andre tenker. I høst skal vi dele den innsikten vi har opparbeidet oss, og bruke dette for å spisse problemformuleringer og sette oss realistiske mål for arbeidet.

Ønsker du å bidra? 

Har du kunnskap eller ideer om barn og unge og utenforskap, møteplasser eller trygge voksne? Ønsker du å bli involvert i prosjektet på et vis? Ta kontakt på ingvild.egin@nordrefollo.kommune.no. 

Vi trenger både informasjon og folk som vil være med på å bidra til å gi barn og unge en trygg og god oppvekst og til å redusere utenforskap.

Kontaktpersoner

Prosjektleder

Inger Elizabeth Frømyhr (Forebygging og tiltak)

Prosjektmedlemmer

Ungdom
Anora Forsmo (Hjørnet ungdomsklubb)
Eivind Kjeldsen (Ungdomsrådet)

Frivillige
Alexander Ski-Berg (Foreldreutvalg barnehage)
Beate Schrøder (Foreldreutvalg skole)
Mari Bjerkelund (Foreldreutvalg skole)
Trond Linnestad (Idrettsrådet)

Folkevalgte
Camilla Hille (Folkevalgt/utvalgsleder Oppvekst, idrett og kultur)
Monica Dervo-Lehn (Folkevalgt)

Ansatte
Arnfinn Almaas (Oppvekst og læring)
Carina Hesjedal Skjellum (Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak)
Johannes Frank Fuglehaug (Flame fritidsklubb)
Kjersti Emilie Hoff (Flyktningtjenesten)
Yasin Adareh (Tussestien barnehage)
Arne Fredrik Rygh (Barnehage og skolemiljø)

Medforsker
Ingvild Egin (Tjenesteutvikling)

Sist endret: 01.10.2021