Tjenester for personer med funksjonsnedsettelser

Kort fortalt

Her finner du søknadsskjema for

 • avlastning, omsorgsstønad og foreldreveiledning
 • støttekontakt
 • dagtilbud
 • praktisk bistand og opplæring
 • tilrettelagte boliger
 • ferietilskudd

Du kan søke om flere tjenester på samme skjema.

Avlastning

Avlastning er en tjeneste som skal hindre utmattelse hos den som gir særlig tyngende omsorg.

Avlastningen skal bidra til å opprettholde gode relasjoner og gi mulighet for ferie.
Avlastning skal gjøre det lettere for den som gir omsorg å opprettholde gode relasjoner med familie og venner, og gi mulighet for ferie og fritid. Avlastning skal også gjøre det mulig å gi mer tid til søsken.

Tiltakene skal gjøre det mulig for private omsorgsytere å gi best mulig omsorg. Avlastningen kan skje i privat hjem eller i institusjon/bolig. Tjenesten er gratis.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon.

Vår adresse er:

Nordre Follo kommune
Familiestøtte og tjenestetildeling
Postboks 3010
1402 Ski

Saksbehandling

Kommunen gjør en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Du hører fra oss innen fire uker.

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er stønad til privatpersoner, for eksempel ektefelle eller andre pårørende, som tar seg av særlig tyngende omsorgsarbeid på privat basis.

Formålet med ordningen er å bidra til best mulig omsorg 
Det er også et mål å gjøre det mulig for private omsorgsytere å stå for arbeidet. En privatperson kan få omsorgsstønad for å utføre omsorgsarbeid som er nødvendig på den måten at kommunen ellers hadde måttet ta seg av dette.

Det er en forutsetning at du som har hjelpebehovet, ønsker at privatpersonen skal stå for hjelpen og at du mener det er best for deg.

Kommunen må også vurdere hjelpebehovet slik at hjelp fra privatpersonen er det beste alternativet for deg.

Omsorgsarbeidet må være særlig tyngende
Det betyr at arbeidet må være av relativt varig art og ha et visst omfang. Det spiller også en rolle for vurderingen, men er ikke avgjørende, om omsorgsarbeidet er forbundet med et visst inntektstap. 

Vi bruker skjønn når vi vurderer og eventuelt innvilger søknad om omsorgsstønad. Det gjelder også for stønadens størrelse. 

Omsorgsstønad regnes som inntekt etter skatteloven
Omsorgsstønad kan påvirke andre ytelser fra NAV. Du må selv melde fra til NAV om du får omsorgsstønad.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon.

Vår adresse er:

Nordre Follo kommune
Familiestøtte og tjenestetildeling
Postboks 3010
1402 Ski

Saksbehandling

Kommunen gjør en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Du hører fra oss innen fire uker.

Foreldreveiledning

Veiledning tilbys foresatte som har barn med atferdsproblemer hjemme, som følge av ulike typer funksjonsnedsettelser, som psykisk utviklingshemming, autisme, ADHD, sjeldne syndromer med mer.

Lavterskeltilbud for foreldre og andre pårørende
Målet er å gi foreldre kunnskap og verktøy til å forebygge og håndtere vanskelig atferd hos barnet.

Vi tilbyr ulike former for veiledning, systematisk veiledning og situasjonsbetinget veiledning.

Slik søker du

Kontakt oss på e-post eller telefon, så avtaler vi et møte der vi finner ut hva som er deres behov, og om det er dette tilbudet som passer for dere.

Familiestøtte og tjenestetildeling

Saksbehandling

Kommunen gjør en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Du hører fra oss innen fire uker.

Støttekontakt

Støttekontakt er et tilbud til personer som har behov for støtte til sosialt samvær eller støtte for å delta på aktiviteter utenfor hjemmet. Hovedmålet for tjenesten er å bidra til et meningsfylt innhold i deler av fritiden.

Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell kompetanse, men får opplæring og oppfølging for oppgaven.

Tjenesten er gratis
Du må selv dekke utgiftene til aktiviteter dere gjør sammen. Med et ledsagerbevis kan støttekontakten få gratis eller billigere inngang mange steder. Se egen informasjon og søknadsskjema om ledsagerbevis nederst på siden.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon.

Vår adresse er:

Nordre Follo kommune
Familiestøtte og tjenestetildeling
Postboks 3010
1402 Ski

Saksbehandling

Kommunen gjør en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Du hører fra oss innen fire uker.

Dagtilbud

På dagsentrene får personer med omfattende funksjonshemminger meningsfull aktivitet, tilrettelagt arbeid og sosial kontakt. 

Aktivitetene skal bidra til utvikling, mestring og økt selvstendighet
Sosialt fellesskap, fysisk trening og trening for å bli selvstendig er sentralt. 

Tilbudet er åpent alle hverdager kl. 08.00–15.00, bortsett fra ferieuker i juli, i julen og påskeuken.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon.

Vår adresse er:

Nordre Follo kommune
Familiestøtte og tjenestetildeling
Postboks 3010
1402 Ski

Saksbehandling

Kommunen gjør en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Du hører fra oss innen fire uker.

Praktisk bistand og opplæring

Praktisk bistand og opplæring omfatter hjelp til praktiske gjøremål i hverdagen. Denne hjelpen kan gis både i og utenfor hjemmet.

Formålet den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet
Det vil si opplæring i husarbeid og matstell, personlig hygiene, påkledning og i forbindelse med måltider. Tjenesten omfatter også boveiledning.

Det er viktig at det er tid til at den som får hjelpen får trening i å gjøre mest mulig selv. Praktisk hjelp og opplæring vil ofte kunne kombineres. Ytelsens omfang vil vurderes opp mot andre tjenester som mottas.

Eksempler på praktisk bistand:

 • hjelp til innkjøp av mat
 • matlaging
 • vask av klær og bolig
 • hjelp til egenomsorg

Bistand til og opplæring i personlig stell og egenomsorg skal være gratis. For annen praktisk bistand og opplæring kan kommunen ta en egenandel.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon.

Vår adresse er:

Nordre Follo kommune
Familiestøtte og tjenestetildeling
Postboks 3010
1402 Ski

Saksbehandling

Kommunen gjør en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Du hører fra oss innen fire uker.

Tilrettelagte boliger 

Kommunen har boliger, både med og uten personale. Vi disponerer mange forskjellige tilrettelagte leiligheter for personer med nedsatt funksjonsevne. Boligene er fordelt i ulike bofellesskap.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon.

Vår adresse er:

Nordre Follo kommune
Familiestøtte og tjenestetildeling
Postboks 3010
1402 Ski

Saksbehandling

Kommunen gjør en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Du hører fra oss innen fire uker.

Kontaktinformasjon

Telefonnummer og kontaktpersoner for tilrettelagte boliger

Ledsagerbevis

Ordningen er for funksjonshemmede som trenger følge på kollektivreiser og til kultur- og idrettsaktiviteter.

Hvor gjelder kortet?

Ledsagerbeviset gjelder i hele landet, der arrangører, transportselskap eller institusjoner har akseptert ordningen. Beviset gir ledsageren fri adgang eller adgang til redusert pris til steder og arrangementer. Den funksjonshemmede eier beviset/kortet og betaler normalt vanlig pris.

Hvilke rabatter får du?

Arrangøren eller transportselskapet bestemmer pris på billetten. Noen vil kreve full pris av den som eier beviset hvis ledsageren går gratis. Andre vil i tillegg gi rabatt til eieren av beviset hvis vedkommende er trygdet.

Vy aksepterer ledsagerbevis for hele landet. De gir 50 prosent rabatt på full pris til både kortholder og ledsager. Dette gjelder også en del buss- og båtselskaper.

Slik søker du

Du må søke om ledsagerbevis i kommunen du bor i. Nedre grense for å søke er normalt åtte år.

Søk om ledsagerbevis 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort)

For å få et HC-kort, må du

 • ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over avstander.
 • dokumentere at du har et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder, og ikke har mulighet til å benytte deg av de andre parkeringsplassene.

Her finner søknadsskjema og mer informasjon.

Ferietilskudd 

Kommunen har i 2022 satt av 200 000 kroner til å dekke ledsagerutgifter i forbindelse med feriereiser for personer med funksjonshemming. Søknadsfristen er 15. mars 2022.

Hvem kan søke?

Ferietilskuddet gis til personer som på grunn av sin funksjonshemming har behov for ledsager(e) i forbindelse med ferie/helgeturer, og er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å klare dagliglivets gjøremål. Tilskuddet skal dekke ledsager(e)s reise, kost og losji. Eventuell lønn til ledsager dekkes ikke av ferietilskuddet.

Kriterier for ferietilskuddet

 • Søkeren må være bosatt i kommunen og være over 18 år.
 • Søknader for barn under 18 år vil behandles hvis det er naturlig at andre enn foreldrene er ledsager.
 • Søkeren må ha en funksjonsnedsettelse som gjør han/henne helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.
 • Tilskuddet kan gis til søkere som ifølge siste kjente skattemelding har en brutto inntekt på under tre ganger grunnbeløpet i folketrygden og en netto formue i ubunden kapital på under 100 000 kroner.
 • Tilskuddet skal dekke reise, opphold og kost for ledsager til ferietur/helgetur. Utgiftene som dekkes kan ikke overstige 20 000 kroner per år.
 • Pengene kan brukes til helgetur eller feriereise. Det kan gis tilskudd til flere ledsagere for samme søker.
 • Kommunen vurderer ut fra søkers funksjonsnivå hvor mange ledsagere det kan dekkes utgifter for.
 • Hvis viktige hensyn tilsier at ferietilskudd bør innvilges, kan kommunen vurdere kriteriene annerledes.
 • Alle spørsmål på søknadsskjemaet må besvares.
 • Budsjett som viser utgifter til reise, kost og losji for ledsager må legges ved søknaden. I vurderingen tas det utgangspunkt i SIFOs referansebudsjett.
 • Hvis det samlet søkes om mer enn totalt 200 000 kroner (innvilget budsjettramme), må vi prioritere nye søkere og søkere som ikke har mottatt ferietilskudd i løpet av de siste 3 årene. Resten fordeles mellom søkerne, med utgangspunkt i den beregnede totalsummen for den enkelte.
 • Tilskuddet innvilges for ett år og kan ikke overføres til neste år. Vi kan gjøre unntak i spesielle situasjoner.
 • Ferietilskuddet utbetales forskuddsvis til søkeren, og søkeren må levere regnskap med dokumentasjon på utgiftene innen én måned etter hjemkomst.
 • Feil opplysninger, manglende levert regnskap eller annen mislighold av tilskuddet, kan føre til krav om tilbakebetaling, og eventuell utestengning av tilskuddsordningen i inntil tre år.

Slik søker du

Søknadsskjema

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon.

Vår adresse er:

Nordre Follo kommune
Habilitering 
Postboks 3010
1402 Ski

Du kan også kontakte oss på telefon 98 29 87 44, eller sende e-post til Habilitering@nordrefollo.kommune.no

Dialogforum

Nordre Follo kommune ønsker å ha en god dialog med pårørende og verger til mennesker med funksjonsnedsettelser. Vi vet at dere er i en krevende livssituasjon og at dere ikke alltid føler at vi møter dere slik dere ønsker, eller møter deres barns og deres behov på en god måte.  

Dette ønsker vi å bli bedre på. Vi har derfor opprettet Dialogforum. Det er åpne møter for verger og pårørende, og målgruppen fanger hele aldersspekteret, fra barn til voksen.  I disse møtene ønsker vi å ha en dialog rundt overordnede temaer som dere tenker at vi bør bli bedre på. Det kan være temaer som informasjon, kommunikasjon, tillit og brukermedvirkning.  

Dialogforum arrangeres av kommunedirektøren og kommunalsjefen i Helse og Mestring, og det er de som leder møtene.

På denne siden finner dere invitasjon med link til påmelding til aktuelle møter, og referater fra tidligere avholdte møter.

Kontakt oss

Familiestøtte og tjenestetildeling

Telefon sentralbord: 02178

Vakttelefon: 98 29 87 44

Familiestøtte og tjenestetildeling