Tjenester for personer med funksjonsnedsettelser

Kort fortalt

Her finner du søknadsskjema for

  • avlastning, omsorgsstønad og foreldreveiledning
  • støttekontakt
  • dagtilbud
  • praktisk bistand og opplæring
  • tilrettelagte boliger

Du kan søke om flere tjenester på samme skjema.

Avlastning

Avlastning er en tjeneste som skal hindre utmattelse hos den som gir særlig tyngende omsorg.

Avlastningen skal bidra til å opprettholde gode relasjoner og gi mulighet for ferie
Avlastning skal gjøre det lettere for den som gir omsorg å opprettholde gode relasjoner med familie og venner, og gi mulighet for ferie og fritid. Avlastning skal også gjøre det mulig å gi mer tid til søsken.

Tiltakene skal gjøre det mulig for private omsorgsytere å gi best mulig omsorg.

Avlastningen kan skje i privat hjem eller i institusjon/bolig.

Tjenesten er gratis.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon.

Vår adresse er:

Nordre Follo kommune
Familiestøtte og tjenestetildeling
Postboks 3010
1402 Ski

Saksbehandling

Kommunen gjør en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Du hører fra oss innen fire uker.

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er stønad til privatpersoner, for eksempel ektefelle eller andre pårørende, som tar seg av særlig tyngende omsorgsarbeid på privat basis.

Formålet med ordningen er å bidra til best mulig omsorg 
Det er også et mål å gjøre det mulig for private omsorgsytere å stå for arbeidet. En privatperson kan få omsorgsstønad for å utføre omsorgsarbeid som er nødvendig på den måten at kommunen ellers hadde måttet ta seg av dette.

Det er en forutsetning at du som har hjelpebehovet, ønsker at privatpersonen skal stå for hjelpen og at du mener det er best for deg.

Kommunen må også vurdere hjelpebehovet slik at hjelp fra privatpersonen er det beste alternativet for deg.

Omsorgsarbeidet må være særlig tyngende
Det betyr at arbeidet må være av relativt varig art og ha et visst omfang. Det spiller også en rolle for vurderingen, men er ikke avgjørende, om omsorgsarbeidet er forbundet med et visst inntektstap. 

Vi bruker skjønn når vi vurderer og eventuelt innvilger søknad om omsorgsstønad. Det gjelder også for stønadens størrelse. 

Omsorgsstønad regnes som inntekt etter skatteloven
Omsorgsstønad kan påvirke andre ytelser fra NAV. Du må selv melde fra til til NAV om du får omsorgsstønad.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon.

Vår adresse er:

Nordre Follo kommune
Familiestøtte og tjenestetildeling
Postboks 3010
1402 Ski

Saksbehandling

Kommunen gjør en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Du hører fra oss innen fire uker.

Foreldreveiledning

Veiledning tilbys foresatte som har barn med atferdsproblemer hjemme, som følge av ulike typer funksjonsnedsettelser, som psykisk utviklingshemming, autisme, ADHD, sjeldne syndromer med mer.

Lavterskeltilbud for foreldre og andre pårørende
Målet er å gi foreldre kunnskap og verktøy til å forebygge og håndtere vanskelig atferd hos barnet.

Vi tilbyr ulike former for veiledning, systematisk veiledning og situasjonsbetinget veiledning.

Situasjonsbetinget veiledning
Veiledningen tar utgangspunkt i hvilke situasjoner hjemme dere som foreldre opplever som mest utfordrende akkurat nå. Dere får veiledning ut fra behov, og tilbudet er ikke begrenset i tid.

Samtalene foregår mellom dere som foreldre og vernepleier på vårt kontor. Vi kan tilby veiledning hjemme, hvis det er hensiktsmessig.

Systematisk veiledning
Veiledningen følger «Glenne-modellen», som er et tilbud til foresatte til barn og ungdom med autismespekterforstyrrelser. Tilbudet bygger på grundige analyser av samhandling, kunnskap om hvilke utfordringer som er vanlige ved autismespekterforstyrrelser og inspirasjon fra andre godt utprøvde og effektive foreldreprogrammer (for eksempel «De utrolige årene» og «PMTO»).

Veiledning gis av to vernepleiere, både som samtaler og direkte i hjemmet. Vi samarbeider med andre arenaer som skole og avlastning, hvis dette er ønskelig.

Tjenesten er gratis.

Slik søker du

Kontakt oss på e-post eller telefon, så avtaler vi et møte der vi finner ut hva som er deres behov, og om det er dette tilbudet som passer for dere.

Telefon: 90 97 82 68
Familiestøtte og tjenestetildeling

Saksbehandling

Kommunen gjør en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Du hører fra oss innen fire uker.

Støttekontakt

Støttekontakt er et tilbud til personer som har behov for støtte til sosialt samvær eller støtte for å delta på aktiviteter utenfor hjemmet. Hovedmålet for tjenesten er å bidra til et meningsfylt innhold i deler av fritiden.

Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell kompetanse, men får opplæring og oppfølging for oppgaven.

Tjenesten er gratis
Du må selv dekke utgiftene til aktiviteter dere gjør sammen. Med et ledsagerbevis kan støttekontakten få gratis eller billigere inngang mange steder. Se egen informasjon og søknadsskjema om ledsagerbevis nederst på siden.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon.

Vår adresse er:

Nordre Follo kommune
Familiestøtte og tjenestetildeling
Postboks 3010
1402 Ski

Saksbehandling

Kommunen gjør en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Du hører fra oss innen fire uker.

Dagtilbud

På dagsentrene får personer med omfattende funksjonshemminger meningsfull aktivitet, tilrettelagt arbeid og sosial kontakt. 

Aktivitetene skal bidra til utvikling, mestring og økt selvstendighet
Sosialt fellesskap, fysisk trening og trening for å bli selvstendig er sentralt. 

Tilbudet er åpent alle hverdager kl. 08.00–15.00, bortsett fra ferieuker i juli, i julen og påskeuken.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon.

Vår adresse er:

Nordre Follo kommune
Familiestøtte og tjenestetildeling
Postboks 3010
1402 Ski

Saksbehandling

Kommunen gjør en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Du hører fra oss innen fire uker.

Praktisk bistand og opplæring

Praktisk bistand og opplæring omfatter hjelp til praktiske gjøremål i hverdagen. Denne hjelpen kan gis både i og utenfor hjemmet.

Formålet den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet
Det vil si opplæring i husarbeid og matstell, personlig hygiene, påkledning og i forbindelse med måltider. Tjenesten omfatter også boveiledning.

Det er viktig at det er tid til at den som får hjelpen får trening i å gjøre mest mulig selv. Praktisk hjelp og opplæring vil ofte kunne kombineres. Ytelsens omfang vil vurderes opp mot andre tjenester som mottas.

Eksempler på praktisk bistand:

  • hjelp til innkjøp av mat
  • matlaging
  • vask av klær og bolig
  • hjelp til egenomsorg

Bistand til og opplæring i personlig stell og egenomsorg skal være gratis. For annen praktisk bistand og opplæring kan kommunen ta en egenandel.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon.

Vår adresse er:

Nordre Follo kommune
Familiestøtte og tjenestetildeling
Postboks 3010
1402 Ski

Saksbehandling

Kommunen gjør en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Du hører fra oss innen fire uker.

Tilrettelagte boliger 

Kommunen har boliger, både med og uten personale. Vi disponerer mange forskjellige tilrettelagte leiligheter for personer med nedsatt funksjonsevne. Boligene er fordelt i ulike bofellesskap.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon.

Vår adresse er:

Nordre Follo kommune
Familiestøtte og tjenestetildeling
Postboks 3010
1402 Ski

Saksbehandling

Kommunen gjør en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Du hører fra oss innen fire uker.

Kontaktinformasjon

Telefonnummer og kontaktpersoner for tilrettelagte boliger 

Ledsagerbevis

Ordningen er for funksjonshemmede som trenger følge på kollektivreiser og til kultur- og idrettsaktiviteter.

Hvor gjelder kortet?

Ledsagerbeviset gjelder i hele landet, der arrangører, transportselskap eller institusjoner har akseptert ordningen. Beviset gir ledsageren fri adgang eller adgang til redusert pris til steder og arrangementer. Den funksjonshemmede eier beviset/kortet og betaler normalt vanlig pris.

Hvilke rabatter får du?

Arrangøren eller transportselskapet bestemmer pris på billetten. Noen vil kreve full pris av den som eier beviset hvis ledsageren går gratis. Andre vil i tillegg gi rabatt til eieren av beviset hvis vedkommende er trygdet.

Vy aksepterer ledsagerbevis for hele landet. De gir 50 prosent rabatt på full pris til både kortholder og ledsager. Dette gjelder også en del buss- og båtselskaper.

Slik søker du

Du må søke om ledsagerbevis i kommunen du bor i. Nedre grense for å søke er normalt åtte år.

Søk om ledsagerbevis 

Kontakt oss

Familiestøtte og tjenestetildeling

Telefon sentralbord: 02178

Vakttelefon: 98 29 87 44

Familiestøtte og tjenestetildeling