Organiserte fritidsaktiviteter

Kort fortalt

  • Vi ønsker at flere barn og unge skal delta i faste, organiserte fritidsaktiviteter og har etablert en tilskuddsordning for de som ikke har råd til å delta på slike aktiviteter.
  • Tilskuddsordningen baserer seg på et årlig fast beløp fra kommunen og bidrag fra næringsliv, organisasjoner og privatpersoner. 

Oversikt over organiserte fritidsaktiviteter

Vil barnet ditt begynne på fotball, speideren eller en annen aktivitet?

Her kan du låne utstyr

Vil du bidra til ordningen?

For å realisere målet om at alle barn og unge i Nordre Follo skal ha mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter ønsker vi et samarbeid med næringsliv, organisasjoner og privatpersoner.

Nordre Follo kommune har inngått et samarbeid med Oppegård Røde Kors om bidrag til tilskuddsordningen og mottar også midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til dette formålet. 

Hvem kan få støtte? 

Alle barn og unge i alderen 6–18 år (eller så lenge de går på videregående skole) kan søke om tilskudd. Barnet må bo i Nordre Follo kommune og familien må ha en samlet årsinntekt som ikke overstiger kr 400 000 (etter skatt).

Hva kan du få støtte til?

Du kan få støtte til én fast, jevnlig organisert aktivitet. Eksempler er medlemskontingent, lisenser, deltaker-/aktivitetsavgift og andre utgifter knyttet til en aktivitet som utstyr, cuper og leir. Kommunen gir ikke støtte til enkeltaktiviteter og medlemskontingent til treningssentre.

Hvem kan søke? 

Familier og enkeltpersoner kan ikke søke selv, men kan ta kontakt med ansatte i kommunen eller den som tilbyr aktiviteten. Søkeren vurderer om barnet trenger tilskudd.

For å få støtte til en aktivitet, må de som er ansvarlig for aktiviteten være registrert i frivillighetsregisteret. Vi gir også støtte til kommunale aktiviteter som kulturskole og fritidsklubb. Søknaden må inneholde navn på barnet/ungdommen, fødselsdato og samtykke fra foresatte til barn under 15 år. 

Samtykkeerklæring

Søk støtte til organisert fritidsaktivitet

De som tilbyr aktiviteten eller ansatte i kommunen fyller ut søknadskjemaet og sender søknaden til kommunen elektronisk. De må sende en søknad for hvert barn. En søknad kan ikke omfatte utgifter til flere aktiviteter eller turer. Det er ingen søknadsfrist.

Søk om støtte

Hvem behandler søknadene?

Virksomheten Folkehelse, idrett og friluftsliv mottar og vurderer søknadene etter retningslinjene for tilskuddsordningen. Vi behandler personopplysninger etter gjeldende lovverk.  

Når får du svar? 

Søker vil normalt få svar innen ti dager. Kommunen utbetaler innvilget beløp til de som tilbyr aktiviteten.

Retningslinjer for organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge

Informasjon om ordningen på flere språk

Amharisk

Arabic

Dari

English

Farsi

Kurmanji

Pashto

Somali

Sorani

Swahili

Tigrinya

Tyrkisk

ALLE MED 

Nordre Follo kommune har et samarbeid med ALLEMED. Dette er et verktøy kommunen benytter i den årlige ALLEMED-dugnaden. Her samles ansatte i førstelinjetjenesten, lokal frivillighet og beslutningstakere til en målrettet diskusjon om hvordan vi skal oppfylle målsetningen om at alle barn og unge i Nordre Follo skal få mulighete til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens sosiale eller økonomiske status.

Oppsummering fra tidligere ALLEMED-dugnader

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, eller trenger hjelp til å søke? Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon. 

Christopher Knudsen

Konsulent kultur, idrett og friluftsliv

Telefon: 93 08 42 08