Folkehelse

Kort fortalt

Kommunen er opptatt av

  • å utjevne sosiale helseforskjeller.
  • psykisk helse – gjennom inkludering og deltagelse.
  • helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn.
  • fysisk helse og gode levevaner.

Slik jobber vi 

Kommunen jobber systematisk med folkehelse. Godt folkehelsearbeid forutsetter samarbeid mellom kommunen, innbyggere, frivillige aktører og næringslivet. 

Hvert fjerde år behandler politikerne en melding om helsetilstanden og påvirkningsarbeidet. Neste melding kommer i 2023 og vil være en del av grunnlaget for planstrategien. 

Innsatsområder

  • Utjevne sosiale helseforskjeller
  • Psykisk helse – gjennom inkludering og deltagelse
  • Helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn
  • Fysisk helse og levevaner

Helsetilstanden i Nordre Follo

Folkehelseinstituttet publiserer folkehelseprofiler for alle kommuner hvert år. Her scorer Nordre Follo kommune bra. Innbyggere med høyere utdanning, god inntekt og som lever i parforhold har best helse. Innbyggerne har høy sysselsetting, utdannelses- og inntektsnivå. Samtidig øker andelen unge arbeidsledige og unge mottakere av varig uføretrygd.

Økende sosial ulikhet i helse er en stor utfordring nasjonalt og i Nordre Follo.  Ulikheten kommer fra sosiale, økonomiske og miljømessige forhold, inkludert livsstilsfaktorer. Dette gir utslag i ulike levekår, livskvalitet og forventet levealder. Siste tilgjengelige tall er fra 2016. På landsbasis var differansen da fem år mellom de som har grunnskole og de som har videregående eller høyere utdanning.

Barn og unge opplever store samfunnsendringer og sosiale forskjeller. Sammenlignet med andre kommuner er det færre barn som vokser opp i familier med lav inntekt i Nordre Follo, selv om forskjellene øker. Fullført videregående skole og sysselsetting er viktig for å forebygge lav inntekt og sosiale helseforskjeller. Statistikken viser at flere elever fra familier med høy utdannelse fullfører videregående skole enn elever fra familier med lav utdannelse. Andelen med høy utdannelse er høyere i Nordre Follo enn for landet.

Barn, foresatte og familier opplever ulike belastninger. Ungdataundersøkelsen fra 2019 viser at mange barn og unge har psykiske utfordringer. De første tusen dagene i et barns liv er viktige og vil få betydning for senere livsmestring. Flere barn og unge har store sammensatte spesielle behov.

Ungdom i kommunen rapporterer om økt rus- og voldsbruk. Andelen som får lov til å drikke alkohol av foresatte ligger betydelig høyere enn i de andre Follo-kommunene. Ungdataundersøkelsen viser også at andelen ungdom som har blitt tilbudt rusmidler de siste 12 måneder ligger høyt.

Barn og unge blir mobbet og gjennom sosiale medier har dette endret form. Folkehelseprofilene viser at andelen som blir mobbet i Nordre Follo er lavere enn landet, men opplevd trussel om vold øker, spesielt blant gutter.

Vold og overgrep i nære relasjoner er en trussel mot folkehelsen. Dette skjer i alle grupper i samfunnet, også i Nordre Follo. Konsekvensene av vold og utenforskap er store både på individ- og samfunnsnivå.

Uføre og personer som bor i husholdninger med lav inntekt eller som bor alene, opplever oftere ensomhet enn de som bor i parforhold. Andel personer over 45 år som bor i én-personhusholdninger i Nordre Follo øker, men er lavere enn landet.

Grunnlaget for gode levekår blir lagt gjennom måten vi utformer samfunnet på og muligheten til å ta gode valg. Oversikten over helsetilstanden i Nordre Follo viser at vi i stor grad kan forebygge sykdommer og plager ved å legge vekt på helsefremmende og forebyggende tiltak. Miljøforhold som støy, luftforurensning og kjemikalier virker inn på helsen. Fortettingspolitikken gir økte støyplager, men på sikt bedre lokalmiljø, bedre støyskjerming og tilrettelegging for helsefremmende aktiviteter som gang- og sykkelstier.

Les mer om helsetilstanden i kommunen

Mobil sykkel-løype til utlån

Trafikkopplæring og sykkelferdigheter er avgjørende for å forebygge ulykker. Kommune har to mobile sykkel-løyper, som skoler og frivillige organisasjoner låne. Løypen består av ulike  elementer som du kan sette sammen til en rundløype, eller bruke enkeltvis.

Se de ulike elementene og hvordan de kan settes sammen.  

Vil du låne sykkel-løypen?

Skolene kan booke sykkelløypen i Outlook (Mobil sykkelløype 1 og 2). Hengeren har en maksvekt på 1 300 kg og kan trekkes av de fleste personbiler. Skolene må selv hente og bringe hengeren tilbake på Drømtorp i Ski. Ta kontakt med folkehelsekoordinator for å få koden til hengelåsen. Frivillige organisasjoner kan også låne mobil sykkelbane ved kontakte folkehelsekoordinator og gjøre en avtale

Folkehelsekoordinator Heidi Berentsen

Et trygt lokalsamfunn

Nordre Follo skal godkjennes som Trygt lokalsamfunn, noe som innebærer å arbeide langsiktig og systematisk med å forebygge skader og ulykker. Trygge lokalsamfunn krever tverrfaglig samarbeid mellom alle fag og kommunalområder. Arbeidet skal bygge på kunnskap om helsetilstand i befolkningen og faktorer som påvirker befolkningens helse. Vi vil synliggjøre sammenhengen mellom de ulike delene av sikkerhetsarbeidet og det generelle folkehelsearbeidet i kommunen.

Safe community 
Trygge lokalsamfunn er tuftet på det internasjonale arbeidet Safe community, som er anbefalt av WHO. I Norge har Skadeforebyggende forum ansvaret for å være pådriver og følge opp utviklingen av Trygge lokalsamfunn. Det er utviklet en norsk plattform for arbeidet til hjelpe for kommuner som ønsker godkjenning. Åtte kriterier er felles for alle Trygge lokalsamfunn.

Søker om godkjenning 
Kommunen skal nå søke om godkjenning, noe som er en milepæl i arbeidet. Søknaden består av en kommuneprofil, en risikoprofil og en sikkerhetsprofil. Det skal vedtas satsningsområder og rapporteres årlig til kommunestyret og Skadeforebyggende forum.

Vedtak i Fellesnemnda for Nordre Follo
Fellesnemda for Nordre Follo kommune vedtok 4. juni 2019 sak 43/19 at «Nordre Follo kommune viderefører Ski kommune sitt arbeid som «Trygt lokalsamfunn» og vil arbeide etter kriteriene for å få resertifisering». Arbeidet er forankret i Kommuneplanen for Nordre Follo 2019- 2030 og arbeidet startet opp i oktober 2020.

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet er en del av det skadeforebyggende folkehelsearbeidet. Vi jobber for å bli Trafikksikker kommune.

Helsestasjonen, barnehagene og skolene er viktige steder for trafikkopplæring.

Universell utforming

Kommunen har en ressursgruppe for universell utforming (UU). Gruppen jobber i henhold til Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet. Målet er at Norge og Nordre Follo skal være universelt utformet innen 2025.

Sunne kommuner

Sunne kommuner er et nettverk av norske kommuner og fylkeskommuner som er opptatt av folkehelse og tverrsektorielt arbeid. 

Sunne kommuner er del av WHOs Healthy Cities-nettverk, som forplikter medlemskommunene å jobbe mot WHO Healthy Cities nye visjon (2019). Visjonen peker ut seks områder  nettverket skal arbeide med de neste fem årene. De viser en tydelig kobling mellom folkehelse og FNs bærekraftsmål; mål 3 - god helse, mål 10 - mindre ulikhet, mål 11- bærekraftige byer og samfunn, mål 13 - stoppe klimaendringene og mål 17 - samarbeid for å nå målene.

Sunne kommuner

Folkehelseprogrammet i Viken

I 2017 startet Helsedirektoratet en ti-årig satsing på kommunalt folkehelsearbeid. Dette skal bidra til å styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er sentrale tema.


Tilskuddsordningen «Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene» støtter utvikling av kunnskapsbaserte tiltak i kommunene.

Nordre Follo kommune har fått tilskudd til prosjektet MITT VALG idrett (2020-2024).


På nettsiden forebygging.no/handling kan du lese om tiltakene i Program for folkehelsearbeid og evalueringene av disse. 

Kontakt oss

Folkehelsekoordinator

Telefon: 90 10 27 08