Folkehelse

Kort fortalt

  • Ha oversikt over helsetilstanden og utfordringsbildet i befolkningen
  • Ha oversikt over de faktorer som har betydning for helsetilstanden i befolkningen
  • Ha strategier og tiltak som bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller
  • Folkehelseperspektivet skal inngå i all planlegging og lokal samfunnsutvikling

Hvert fjerde år, neste gang i 2023, legges det frem en melding for politikere om helsetilstanden og påvirkningsarbeidet, som grunnlag for utarbeidelse av planstrategien.

Nordre Follo jobber systematisk med folkehelse. Godt folkehelsearbeid forutsetter samarbeid og kommunen, innbyggere, frivillige aktører og næringslivet jobber sammen for utvikle gode lokalsamfunn.

Innsatsområdene er:

  • Utjevne sosiale helseforskjeller
  • Psykisk helse – gjennom inkludering og deltagelse
  • Helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn
  • Fysisk helse og levevaner

Folkehelsen

Årlig publiserer Folkehelseinstituttet folkehelseprofiler for alle kommuner. Her scorer Nordre Follo godt.
Innbyggere med høyere utdanning, god inntekt og som lever i parforhold har best helse. Innbyggere har høyt sysselsetting, utdannelse- og inntektsnivå. Samtidig er det en økning i andelen unge arbeidsledige og unge mottakere av varig uføretrygd.

Økende sosial ulikhet i helse er en stor utfordring nasjonalt og i Nordre Follo kommune. Ulikheten er skapt av sosiale, økonomiske og miljømessige faktorer, inkludert livsstilsfaktorer, som systematisk virker inn gjennom hele livsløpet og gir seg utslag i forskjeller i levekår, livskvalitet og forventet levealder. I 2016, som er siste tilgjengelige tall, var differansen på landsbasis fem år mellom de som har grunnskole, og de som har videregående eller høyere utdanning.

Barn og unge opplever store samfunnsendringer og sosiale forskjeller. Sammenlignet med mange andre kommuner er det færre barn som vokser opp i familier med lav inntekt, selv om forskjellene øker. Familieøkonomi kan påvirke og redusere barns mulighet til å delta i organiserte aktiviteter.

Fullført videregående skole og sysselsetting er viktig for å forebygge lavinntekt og sosiale helseforskjeller. Statistikken viser at det er flere elever fra familier med høy utdannelse som fullfører videregående skole enn elever fra familier med lav utdannelse. Andelen med høy utdannelse er høyere i Nordre Follo kommune enn for landet.

Barn, foresatte og familier opplever ulike belastninger. Ungdataundersøkelsen fra 2019 viser at mange barn og unge har psykiske utfordringer. De første tusen dagene i et barns liv er viktige, og vil få betydning for senere livsmestring. Flere barn og unge har store sammensatte spesielle behov.

Ungdom i kommunen rapporterer om økt rusbruk og voldsbruk. Dette er et faresignal kommunen må ta på alvor. Andelen som får lov å drikke alkohol av foresatte ligger betydelig høyere enn i de andre Follokommunene. Ungdataundersøkelsen viser også at andelen ungdom som har blitt tilbudt rusmidler de siste 12 måneder ligger høyt.

Barn og unge utsettes for mobbing, og gjennom sosiale medier har den endret form. Folkehelseprofilene viser at andelen som blir mobbet i Nordre Follo er lavere enn landet. Men Opplevd trussel om vold øker, spesielt blant gutter.

Vold og overgrep i nære relasjoner er en trussel mot folkehelsen. Dette skjer blant alle grupper i samfunnet, også i Nordre Follo. Konsekvensene av vold og utenforskap er store både på individnivå og samfunnsnivå.

Uføre og personer som bor i husholdninger med lav inntekt eller som bor alene opplever oftere ensomhet enn de som bor i parforhold. Andel personer over 45 år som bor i én-personhusholdninger i Nordre Follo øker, men er lavere enn landet.
Det er dyrt å komme inn på boligmarkedet. En bærekraftig boligutvikling har en balansert befolkningssammensetning som inkluderer alle.

Grunnlaget for gode levekår og en sunn livsstil legges gjennom måten samfunnet utformes på, og gjennom enkeltmenneskets mulighet til å ta gode valg. Fokus på levevaner er viktig for å fremme helse og forebygge sykdom. Oversikten over helsetilstanden i Nordre Follo viser at sykdommer og plager innbyggerne har, i stor grad kan forebygges. Det må legges vekt på helsefremmende og forebyggende tiltak, og være fokus på gode levevaner. Forebygging av sosial ulikhet i helse må sees i et livsløpsperspektiv, og er like sentralt for barn, unge, voksne og eldre.

En rekke miljøforhold som støy, luftforurensning og kjemikalier har innvirkning på helsen. En fortettingspolitikken gir økte støyplager. Men samtidig på sikt gi bedre lokalmiljø, bedre støyskjerming og økt tilrettelegging for helsefremmende aktiviteter som eksempelvis gang- og sykkelstier.

Nordre Follo et trygt lokalsamfunn

Nordre Follo kommune jobber for å bli godkjent som "Trygge lokalsamfunn", som er den norske modellen av "Safe community" (WHO).

Det forplikter oss til å arbeide systematisk og målrettet på tvers i organisasjonen med forebygging av skader og ulykker og utvikling av trygge og gode oppvekstmiljøer. Modellen er utviklet og forvaltes av Skadeforebyggende forum.

Trafikksikkerhetsarbeidet

Trafikksikkerhet er en del av det skadeforebyggende folkehelsearbeidet.
Nordre Follo jobber for å bli Trafikksikker kommune

Helsestasjonen, barnehagene og skolene er viktige arenaer for trafikkopplæring.

Universell utforming

Målet om universell utforming og økt tilgjengelighet Vi har en ressursgruppe for universell utforming (UU). Bakgrunnen for gruppen er Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet målet er at Norge Og Nordre Follo skal være universelt utformet innen 2025.

Sunne kommuner

Sunne kommuner er et nettverk av kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse høyt i sitt virke og samfunnsplanlegging, og var tidlig ute med å sette helsefremming og tverrsektorielt folkehelsearbeid på dagsordenen i Norge.

Healthy Cities Chartret 2018 forplikter medlemskommunene å jobbe mot WHO Healthy Cities nye visjon (2019). Visjonen peker ut seks nye innsatsområder, som utgjør rammeverket for nettverkets arbeid de neste fem årene. Innsatsområdene gir en tydelig kobling mellom folkehelse og FNs bærekraftsmål, med særlig fokus på mål 3 (god helse), 10 (mindre ulikhet), 11 (bærekraftige byer og samfunn), 13 (stoppe klimaendringene) og 17 (samarbeid for å nå målene).

Folkehelseprogrammet i Viken

I 2017 startet Helsedirektoratet en tiårig satsing (2017–2027) på kommunalt folkehelsearbeid. Satsingen skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er sentrale tema.


Tilskuddsordningen «Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene» støtter utvikling av kunnskapsbaserte tiltak i kommunene.

Nordre Follo kommune har fått tilskudd til prosjektet MITT VALG idrett (2020-2024)
(mer om dette kommer)

På nettsiden forebygging.no/handling kan du lese om tiltakene i Program for folkehelsearbeid og evalueringene av disse