Alkohol og servering

Kort fortalt

 • Servering, skjenke- og salgsbevilling
 • Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr
 • Etablerer- og kunnskapsprøve 
 • Enkeltanledning, festivaler og arrangementer
 • Salgs- og utlveringstider for alkohol
 • Skjenketider
 • Kontroll, prikker, regler og retningslinjer

Denne tjenesten er midlertidig endret for å begrense smittespredning av koronaviruset.

Her finner du en oversikt over kommunale tjenester som er endret.

Her kan du lese mer om koronaviruset.

Serveringsbevilling

Når trenger du serveringsbevilling?

Planlegger du å åpne et serveringssted hvor det serveres mat og/eller drikke, må du ha serveringsbevilling. Eksempler på serveringssteder er restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner, puber, foodtruck og servering på bensinstasjoner.

Søk om serveringsbevilling

Skal du etablere et serveringssted må du sende søknad til kommunen.

Serverings-/skjenkebevilling

Daglig leder på stedet må ha bestått etablererprøven. Bevillingen blir gitt til selskapet som eier stedet.

Søknaden må inneholde opplysningene nedenfor

 • Navn og adresse på den som skal drive serveringsstedet. Hvis stedet drives av en juridisk person må du også oppgi organisasjonsnummer og eiersammensetning.
 • Sted/lokale for serveringsvirksomheten.
 • Navn og adresse på daglig leder og personer som etter serveringsloven §6 har vesentlig innflytelse på virksomheten.
 • Bevis for bestått etablererprøve.
 • Skatteattest for den som skal drive serveringsstedet. 

I tillegg kan kommunen kreve at du legger fram leiekontrakt, finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett.

Endre bevilling

Endring av bevillinger kan skje flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av daglig leder og ved endringer i eierforhold. Sike endringer krever ny godkjenning og eventuelt ny bevilling.

Send melding om endringer

Hvis serveringsstedet blir overdratt til andre, faller serveringsbevillingen bort hvis dere ikke søker om bevilling innen 30 dager etter at dere inngikk avtale om overdragelse. Har dere sendt søknad til kommunen innen fristen, kan driften av serveringsstedet fortsette til dere har fått svar på søknaden. 

Når får jeg svar? 

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager, hvis det ikke er spesielle grunner til lengre behandlingstid.

Skjenkebevilling

Når trenger du skjenkebevilling?

Personer eller virksomheter må søke kommunen om skjenkebevilling hvis de ønsker å drive serveringssted som selger alkoholholdig drikk som skal drikkes på stedet.

Søk om skjenkebevilling

Firmaet som har det økonomiske ansvaret for skjenkingen kan søke om bevilling. Hvis et enkeltpersonforetak har ansvaret skal foretakets eier søke om bevilling. 

Serverings-/skjenkebevilling

Dette må du legge ved søknaden:

 • Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer. Eierforholdene må være bekreftet av revisor (ved flere eiere).
 • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet (Brønnøysundregistrene). Firmaattest kan bestilles på Altinn.no
 • Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen.
 • Kopi av serveringsbevilling hvis du kun søker om skjenkebevilling.
 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders tilknytning til virksomheten.
 • Målsatte tegninger over skjenkearealet, inkludert uteservering. Tegningene bør vise skjenkeområde, disker/bar og sitteplasser.
 • Leiekontrakt for lokalene og brukstillatelse fra bygningsmyndigheter.
 • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten. Skatteattest kan bestilles på Altinn.no

Når får jeg svar? 

Når søknaden er mottatt innhenter vi uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Saksbehandlingstiden er to til tre måneder.

Hva skal jeg gjøre hvis det skjer endringer i driften?

Du har plikt til å melde fra til kommunen hvis det skjer endringer i bevillingsperioden. Det skal også meldes fra ved

 • søknad om ny bevilling etter eierskifte.
 • melding om endringer hos bevillingshaver, for eksempel skifte av styrer og stedfortreder, endring av eiersammensetning og driftskonsept mv.

Send melding om endringer

Salgsbevilling

Firmaet som har økonomisk ansvar for salget kan søke om bevilling. Hvis et enkeltpersonforetak har ansvaret skal foretakets eier søke om bevilling.

Søk om salgsbevilling

Ønsker du å selge alkohol, må du sende søknad til kommunen.

Salgsbevilling

Dette må du legge ved søknaden:

 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner.
 • Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen.
 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders tilknytning til virksomheten.
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene for bevillingssøker.
 • Skatteattest for bevillingssøker.
 • Brukstillatelse fra bygningsmyndigheter.
 • Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer. Eierforholdene må være bekreftet av revisor.

Hvor lang tid tar det å behandle søknaden?

Når søknaden er mottatt innhenter vi uttalelser fra politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Saksbehandlingstiden er to til tre måneder.

Hva skal jeg gjøre hvis det skjer endringer i driften?

Du har plikt til å melde fra til kommunen hvis det skjer endringer i bevillingsperioden. Det skal også meldes fra ved:

 • søknad om ny bevilling etter eierskifte.
 • melding om endringer hos bevillingshaver, for eksempel skifte av styrer og stedfortreder, endring av eiersammensetning og driftskonsept m.v.

Send melding om endringer

Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må betale bevillingsgebyr til kommunen hvert år. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol dere selger. Dere må gi opplysninger om alkoholsalget i omsetningsoppgaven. Den må legges ved og være bekreftet av revisor/regnskapsfører.

Bevillingsgebyret utgjør minimum 1700 kroner per år for dagligvarehandel og minimum 5300 kroner for skjenkesteder. Satsene for bevillingsgebyret finner du i alkoholforskriften.

Grunnlaget for gebyret er opplysningene dere ga i omsetningsoppgaven. Gebyr blir beregnet for hvert salgs-/skjenkested foretaket har bevilling for.

Alkoholforskriften

Hvordan sender jeg inn omsetningsoppgaven? 

Du skal sende inn omsetningsoppgaven digitalt. Du må laste opp vedlegg som viser faktisk omsatt mengde alkohol, bekreftet av revisor/regnskapsfører. 

Omsetningsoppgave alkohol (salg)

Omsetningsoppgave alkohol (skjenke)

Når skal jeg sende inn oppgaven?

Frist for å sende inn omsetningsoppgaven er 1. april.
Bevillingshavere blir ikke varslet om fristen og har selv ansvar for at oppgaven blir sendt inn innen fristen. Ved opphør eller salg av virksomheten skal du sende oppgave så snart endelige omsetningstall er klare. 

Ny virksomhet?

Nystartet sted med bevilling fra inneværende år skal kun oppgi forventet omsetning. Bevillingshaver må sende inn omsetningsoppgaven så snart bevilling er innvilget.

Opphør eller salg av virksomhet?

Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp. Du må sende oppsigelse av bevilling til Nordre Follo kommune

Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, må du sende inn  omsetningsoppgaven så snart endelige omsetningstall er klare.

Drift på tidligere eiers bevilling

Hvis du har overtatt et sted med salgs- eller skjenkebevilling, må du sende oss omsetningsoppgaven innen 14 dager etter at du har sendt søknad om ny bevilling.

Hva skjer hvis du ikke leverer oppgaven eller betaler gebyret?

Hvis du ikke leverer omsetningsoppgaven innen fristen, får du to prikker. Hvis du ikke betaler bevillingsgebyret innen fristen får du ytterligere to prikker. Hvis du får tolv prikker eller flere i løpet av to år, vil salgs- eller skjenkebevillingen bli inndratt i minimum én uke.

Etablererprøve og kunnskapsprøve

For å søke om serveringsbevilling må daglig leder ha bestått etablererprøven. Hvis du søker om å bli godkjent som styrer eller stedfortreder ved steder med salgs-/skjenkebevilling, må du ha bestått kunnskapsprøven. Du kan ta prøvene i Nordre Follo kommune.

Etablererprøve for servering

Prøven er basert på boken «Læremateriell – Etablererprøven for serveringsvirksomhet». Boken kan du kjlpe hos Vinn.

Kunnskapsprøven for salg og skjenking

Det er to typer kunnskapsprøver, en for salgsbevilling i butikk og en for skjenkebevilling i restaurant/bar/pub. Prøven er basert på boken «Læremateriell – Kunnskapsprøven i alkoholloven». Boken kan du kjøpe hos VINN.  

Hvor og når kan jeg ta prøvene?

Innbyggertorget ved rådhuset i Ski åpner igjen for prøvetaking i oktober 2020. Inntil videre er det satt opp to datoer for prøvetaking:

 • Onsdag 9. september kl. 09.00
 • Onsdag 23. september kl. 09.00

Send påmelding til:
Marianne Skjervold 

Skriv hvilken prøve du vil ta, fullt navn, fødselsdato og adresse.

Du må ha med egen PC, gyldig legitimasjon og vippse oss et gebyr på 410 kroner ved oppmøte (400 kroner + vippse-gebyr på kr. 10.)

Husk å følge smittevernreglene!

Kunnskapsprøven for salg og skjenking varer i 60 minutter og etablererprøven for servering varer i 90 minutter. Prøvene er flervalgsprøver. Du må svare riktig på minst 24 (40) av 30 (50) spørsmål.

Prøvene er på norsk. Du kan ikke ha med tolk, men du kan bruke ordbok (fremmedspråklig – norsk).

Du kan ta prøvene på nytt helt til du består. Det koster 410 kroner hver gang.

Ny informasjon vil bli lagt ut straks Innbyggertorget åpner.

Enkeltanledning – festivaler og arrangementer

Skal du ha et arrangement med alkoholservering, må du som hovedregel søke om skjenkebevilling for enkeltanledning.

Når trenger du skjenkebevilling?

 • Når deltakerne skal betale for alkoholen som blir servert
 • Når deltakerne ikke skal betale for for alkoholen og

a) du leier et forsamlingslokale – leier et lokale som vanligvis er allment tilgjengelig for offentligheten – leier et lokale som har serveringsbevilling.

b) du skal ha et arrangement utendørs, eller på et offentlig sted.

Når trenger du ikke skjenkebevilling?

 • Når du som privatperson leier et lokale til sluttet selskap (bryllup, bursdag ol.), deltakrene ikke betaler for mat/drikke og utleier ikke står for deler av arrangementet.
 • Når du som beboer i borettslag leier felleslokaler til sluttet selskap og deltakerne ikke bataler for mat/drikke
 • Når firmaet ditt avholder julebord/tilstelning for de ansatte i bedriftens lokaler og deltakerne ikke betaler for mat/drikke.

Søk om skjenkebevilling

Søker du skjenkebevilling for et åpent arrangement og vi må gjøre en vandelsvurdering må du søke i god tid, vanligvis fire uker før arrangementet. Søker du skjenkebevilling for mindre og lukkede arrangement må du søke minst to uker før.

Skjenkebevilling - enkelt anledning

Skjenkebevilling - lukket selskap

Hva koster det?

 • Prisen (gebyret) for enkeltarrangementer beregnes ut fra omsatt mengde alkohol, men koster minimum 5 300 kroner per arrangement.
 • For mindre enkeltarrangementer koster det 380 kroner per arrangement.

Salgs- og utleveringstider for alkohol i dagligvarebutikker 

Tider for salg og utlevering av alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol i Nordre Follo kommune: 

 • Hverdager kl. 08.00–20.00
 • Lørdager kl. 08.00–18.00
 • Søndager og helligdager – ikke ølsalg
 • Onsdag før skjærtorsdag kl. 08.00–18.00
 • Påskeaften kl. 08.00–18.00
 • Dagen før 1. mai – vanlige salgstider
 • 1. mai – ikke ølsalg
 • Dagen før 17. mai – vanlige salgstider
 • 17. mai – ikke ølsalg
 • Dagen før Kristi Himmelfartsdag kl. 08.00–20.00
 • Pinseaften kl. 08.00–18.00
 • Julaften kl. 08.00–18.00
 • Nyttårsaften kl 08.00–18.00
 • Valgdagen kl. 08.00–20.00 (ikke på søndager)

Skjenketider

Tidligere Ski kommune

 • Serveringssteder uten skjenkebevilling kan ha åpent 24 timer i døgnet.
  Serveringssteder med skjenkebevilling skal være stengt kl. 02.30-06.00.

Skjenketider innendørs

 • Øl og vin (drikk gruppe 1 og 2): Kl. 06.00–03.00.
 • Brennevin (drikk gruppe 3): Kl. 13.00–03.00.

Skjenketider utendørs

 • Øl og vin (drikk gruppe 1 og 2): Kl. 06.00–03.00.
 • Brennevin (drikk gruppe 3): Kl. 13.00–03.00.

Konsum av alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter at skjenketiden er slutt. Skjenking i jul, påske og pinse følger de samme regler som nevnt ovenfor.

Forskrift om åpningstider for serveringssteder Ski kommune

Tidligere Oppegård kommune

 • Alle serveringsteder skal være stengt mellom kl. 02.00 og 06.00.
 • Det er ikke lov med skjenking av alkoholholdig drikk over 22% før kl. 13.00.

For øvrig følger skjenking av øl, vin og brennevin serveringsstedets åpningstid, men  skjenking skal opphøre senest 30 minutter før stedet skal stenge.

 • Uteservering skal være stengt mellom kl. 23.00 og 08.00 i boligstrøk og
  mellom kl. 00.30 og 08.00 utenfor boligstrøk.

Begrensninger for skjenking av brennevin 
Alminnelig skjenkebevilling for brennevin gis bare til serveringssteder med typisk restaurantpreg, der det legges vekt på hele driftskonseptet (herunder menyvalg, interiør, servicenivå). Vi gir ikke skjenkebevilling for uteservering av brennevin.

Kontroll av salgs- og skjenkesteder

Kommunen har avtale med Trygg 24 om kontroll med bevillinger for salg og skjenking av alkoholholdig drikk. Vi er opptatt av god dialog, så ta vel imot kontrollørene og spør gjerne om råd. 

Internkontroll

Alle salgs- og skjenkesteder må ha system og rutiner for å sikre at de overholder alkoholregelverket. Hvis du følger guiden nedenfor, vil kravene til internkontroll normalt være oppfylt.

Guide til god internkontroll etter alkoholloven

Prikktildeling – konsekvenser ved brudd på alkoholloven

Fra 1. januar 2016 ble det innført nye, nasjonale regler for å tildele prikker og inndra bevillinger hvis du ikke overholder alkoholloven. Trygg 24 utfører salgs- og skjenkekontroller på vegne av kommunen. Hvis vi konkluderer med brudd på alkoholloven, er vi forpliktet til å tildele prikker. Hvis du får tolv prikker i løpet av to år, er vi forpliktet til å inndra salgs- eller skjenkebevillingen din i minst en uke. Når bevillingen er inndratt, kan du ikke selge eller skjenke alkohol. 

Nedenfor ser du hvor mange prikker som tildeles ved hvert regelbrudd.

Åtte prikker

 • Salg og skjenking til mindreårige
 • Brudd på bistandsplikten
 • Brudd på kravet om forsvarlig drift
 • Hindring av kommunal kontroll

Fire prikker

 • Salg og skjenking til åpenbart beruset person
 • Brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene
 • Skjenking av brennevin til person på 18 eller 19 år
 • Brudd på alderskravet til den som selger eller skjenker alkohol

To prikker

 • Åpenbart påvirket person i lokalet
 • Mangler ved internkontrollsystemet
 • Manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist
 • Manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist
 • Brudd på krav om styrer og stedfortreder
 • Gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet
 • Gjentatt diskriminering

En prikk

 • Brudd på kravet om alkoholfrie alternativer
 • Brudd på reglene om skjenkemengde for brennevin
 • Konsum av medbrakt alkohol
 • Gjester tar med alkohol ut av lokalet
 • Brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgsstedet
 • Brudd på vilkår i bevillingsvedtaketBrudd på reklameforbudet
 • Andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd

Lover og regler

Kontakt oss