Bærekraftsfond – søk næringsstøtte til din forretningsidé!

Er du næringsdrivende i Nordre Follo og har en fremtidsrettet forretningsidé som du ønsker å utvikle? Enten virksomheten din er ny eller etablert, har du nå muligheten til å søke om støtte gjennom kommunens bærekraftsfond for næringslivet.

Nå skal 5,1 millioner kroner deles ut til bærekraftige og samfunnsnyttige prosjekter. Søknadsfristen er 31. august 2022.

Fondet har som mål å gi tilskudd til innovasjon eller omstilling som bidrar til oppnåelsen av FNs bærekraftsmål. Gjennom tilskudd til bærekraftige forretningsideer/prosjekter ønsker kommunen å legge til rette for god samfunnsutvikling, flere lokale arbeidsplasser og utvikling av et fremtidsrettet tjenestetilbud.

Hvem kan søke?

Fondet retter seg mot små og mellomstore bedrifter, både nyopprettede og etablerte foretak. Tilskuddene skal bidra til å realisere en bærekraftig forretningsidé, en nysatsning eller et omstillingstiltak.

Det forutsettes at virksomheten på søknadstidspunktet er registrert i Brønnøysundregistrene og hjemmehørende i Nordre Follo kommune.

Virksomheter som søkte ved forrige utlysning (2021), kan søke på nytt. Også virksomheter som mottok tilskudd ved forrige utlysning, kan søke igjen, såfremt det søkes om finansiering til videreutvikling av prosjektet som ble omsøkt sist, eller til et nytt prosjekt. Det er også en forutsetning at kommunen har mottatt en statusrapport på fremdrift og resultater for prosjektet som det tidligere ble gitt tilskudd til.

Hvor mye gis i støtte?

Fondet er på til sammen 10 millioner kroner, og det gjenstår 5,1 millioner kroner å tildele lokale virksomheter. Hvor mye som gis i tilskudd til den enkelte bedrift ses i sammenheng med hvordan forretningsideen er tenkt finansiert.

Inntil 500 000 kroner kan bevilges per søker. Dersom prosjektideen vurderes å kunne ha en ekstraordinær høy effekt på bærekraft og sysselsetting, kan det vurderes et høyere tilskudd.

Hvordan vurderes søknaden?

Støtte gis til prosjekter som bidrar til å oppnå ett eller flere av FNs 17 bærekraftsmål. Bærekraftsmålene viser til tre dimensjoner av bærekraftig utvikling; klima og miljø, økonomi og sosial bærekraft.

Søker må beskrive hvordan prosjektet har en gunstig effekt på en eller flere av dimensjonene. Prosjektet må bidra til minst ett av følgende bærekraftsmål: 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15.

Hvem beslutter tilskudd?

Fondet forvaltes av Nordre Follo kommune. En jury vil vurdere søknadene etter søknadsfrist. Juryens oppgave er å sikre en rettferdig fordeling av fondsmidlene i henhold til fondets formål. Juryen gir en rådgivende innstilling til formannskapet i Nordre Follo kommune, som deretter vedtar tilskuddene.

Før støtten eventuelt besluttes, kan søker bli invitert til å et intervju eller en presentasjon for juryen. Juryen kan også velge å gi tilskudd kun på bakgrunn av søknaden.

Juryen består av Hanne Opdan (ordfører), Knut Tønnes Steenersen (folkevalgt), Stian Ulvøy (Folloregionens Næringsforening), Morten Pedersen (Oppegård Næringsforum), Marius Sandvik (Etablerertjenesten i Follo) og Elisabeth Rytterager (næringsrådgiver Nordre Follo kommune).

Viktig om søknaden – les før du søker

Søknadsskjemaet består av fire deler:

  1. Opplysninger om bedriften
  2. Beskrivelse av forretningsideen (prosjektet) som det søkes om støtte til
  3. Beskrivelse av hvordan prosjektet bidrar til bærekraftig utvikling og lokale arbeidsplasser
  4. Finansiering og økonomi (en egen kostnads- og finansieringsplan skal vedlegges søknaden)

Det anbefales å gjøre seg kjent med søknadsinnholdet og informasjonen som etterspørres før du begynner å besvare søknadsskjemaet. Skjemaet, foruten kostnadsplanen, må besvares i en og samme økt (du kan ikke logge inn/ut), så forbered svarene før du begynner å fylle ut.

Søknadsskjema

Kostnads- og finansieringsplan

Søknadsfrist: 31. august 2022

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål om fondet eller søknadsskjemaet, kan du kontakte næringsrådgiver Elisabeth Rytterager på telefon: 90 76 79 11 eller e-post: elisabeth.rytterager@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 20.06.2022