Klima og energi

Kort fortalt

  • Vi bidrar til å nå globale, nasjonale og regionale klimamål ved å redusere klimagassutslipp og energibruk i egen virksomhet og i kommunen forøvrig. 
  • Kommunen vedtok vinteren 2021 en ny klima- og energiplan.

Klima- og energiplan

Fremdriftsplan for kommunens arbeid med klima- og energiplanen:

Våren 2020

  • Medvirkningsprosess med folkevalgte, næringsliv, lag og foreninger, barn og unge. Disse vil bli invitert til workshops for å gi tilbakemeldinger på planen.
  • Første utkast av klima- og energiplan med handlingsplan blir gjennomgått i kommunens virksomheter.

Høsten 2020

  • Klima- og energiplan med handlingsplan ble behandlet politisk for første gang.
  • Planen var på høring fra 23. september til 4. november. Her fikk innbyggerne mulighet til å komme med innspill. 
  • Workshop med politikere.

Vinteren 2021

Våre innsatsområder

En av de største utslippskildene i kommunen er veitrafikk. For å redusere disse utslippene arbeider kommunen for å øke andelen gående, syklister og trafikanter i kollektivtrafikken, bildeling og tilrettelegge for kjøretøy som bruker fornybare drivstoff. Et annet viktig tiltak er å fortette områdene rundt stasjonene for å redusere behov for transport.  

En annen stor utslippspost er kommunal bygging. Her arbeider vi med klimavennlige materialer, lavenergibygg, fossilfrie byggeplasser og bruk av lokale fornybare energikilder.  

Et tredje punkt er indirekte utslipp forbundet med blant annet forbruk og reiser. Her jobber vi med ulike kampanjer for å redusere innbyggernes klimafotavtrykk.  

I tillegg miljøsertifiseres kommunale og private virksomheter med Miljøfyrtårn eller Grønt Flagg.
Les mer om miljøsertifisering.

Regional plan for klima og energi

Mål og tiltak i den nye klima- og energiplanen er basert på Regional plan for klima og energi i Viken,  men konsentrerer seg om de virkemidler som kommunen selv har og som stimulerer innbyggerne, frivillige og næringsliv til økt miljøinnsats.

Fossilfrie drivstoff til kjøretøy

Kontaktinformasjon

Nordre Follo kommune

Telefon: 02178