Ofte stilte spørsmål

Kort fortalt

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om byggesaker. Siden blir fortløpende oppdatert med nye spørsmål og svar.

Antall boenheter stemmer ikke 

Grunnen til at antall boenheter ikke stemmer er at gebyrforskriften for vann og avløp i Nordre Follo kommune er endret. Den skiller ikke lenger mellom en bolig med en boenhet (enebolig) og en bolig med to boenheter (tomannsbolig, bolig med sekundærleilighet/hybelleilighet).

Kommunen bruker opplysningene om din eiendom i matrikkelen (eiendomsregisteret) som grunnlag for å beregne vann- og avløpsregningen. I matrikkelen har bolig med en boenhet kode 111. En bolig med to boenheter har kode 112. Denne statusen avgjør om du får avgift for en eller to boenheter.

Status for boligen ble satt da kommunen ga byggetillatelse. Boligtypen ble fastsatt  utifra den konkrete utformingen av bygget da det ble godkjent, ikke utifra hvordan boligen brukes til enhver tid.

Sjekk status for din eiendom

Min eiendom kan du logge deg inn med Bank-ID for å se relevant informasjon om eiendommen din. Portalen gir deg oversikt over adresser, matrikkeldata på bygg og eiendom, eiere, heftelser, eiendomsgebyr, kart, vannmåler, septik, renovasjon og feiing.

Boligen min er godkjent med en boenhet, men er registrert med to. Hvordan får jeg endret status for boligen?

Du må sende en skriftlig henvendelse til kommunen og be om at status blir rettet opp i matrikkelen. Legg ved kopi av tillatelse og godkjente tegninger. Henvendelsen din blir registrert og fordelt til saksbehandler. Saksbehandler sjekker at dokumentasjonen stemmer og sender videre for retting i matrikkelen. Det er ikke behandlingsgebyr i disse tilfellene.
Henvendelsen sender du til postmottak. 

Boligen min er godkjent med to boenheter og registrert med to. Hvordan får jeg endret til bolig med en boenhet?

I disse tilfellene må kommunen fatte vedtak om sammenføyning/bruksendring. Denne behandlingen tar kommunen gebyr for. Se oversikt nedenfor. 

For å få endret boligtype må du sende en skriftlig søknad til kommunen. Søknaden må inneholde: 

  1. Skriftlig søknad
  2. Tegninger av boligen som viser at det kun er en boenhet i bygget, og at det ikke er noen sekundærleilighet/hybelleilighet i bygget lenger. Tegningene må være fagmessig utført.
  3. Bekreftelse/dokumentasjon på at boligen faktisk er bygget slik som tegninger viser.

Har du ikke tegninger av boligen kan du bestille kopier fra arkivet vårt fra siden Innsyn i byggesaker. 

Hvis vi mottar tilfredsstillende dokumentasjon, kan vi fatte vedtak om sammenføyning/bruksendring som legger grunnlag for å endre boligtype i matrikkelen.

Send søknad med vedlegg til postmottak

Hva gjør kommunen?

  1. Vi sjekker hva boligen opprinnelig er godkjent som.
  2. På bakgrunn av dokumentasjonen du har sendt inn vurder vi om det er nødvendig å søke om bruksendring eller om det kan fattes vedtak om endring av boligtype.
  3. Vi sender vedtak til Geodata og oppmåling, som registrerer og endrer i matrikkelen (eiendomsregisteret)
  4. Vii sender kopi av vedtak om endring til Vann og avløp.

Definisjoner

Selvstendig boenhet

TEK17 definerer begrepet «boenhet» slik: «Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner og som skal brukes til boligformål». Byggforsk Sintef Planlegging 330.009 gir en definisjon av selvstendig boenhet som forutsetter at boenheten har egen inngang (uten å gå gjennom en annen boenhet), ett eller flere oppholdsrom/soverom, kjøkken/tekjøkken og sanitærrom.

Bruksenhet

NS 3940 definerer bruksenhet som «rom eller samling av rom og åpne deler som sammen anvendes i en bestemt hensikt av én bruker, som kan være eier, leier eller annen bruksretthaver». En selvstendig boenhet vil etter denne definisjonen vanligvis være en egen bruksenhet. Eierseksjonsloven krever at hoveddelen i hver bruksenhet skal ha egen inngang og at hver boligseksjon skal ha eget kjøkken, bad og wc (§ 6).

Hybel

En hybel vil, i motsetning til selvstendig boenhet/bruksenhet, være en del av den primære boenheten, og beboeren må vanligvis dele funksjoner som kjøkken og sanitærrom med andre.

Kommunen oppdaterer matrikkelen

Geodata og oppmåling gjennomfører nå et prosjekt der de oppdaterer feil eller manglende bygningsinformasjon i matrikkelen.

Sjekk eiendommen din via siden Min eiendom og ta kontakt med oss hvis bygningsinformasjonen på din eiendom ikke er riktig. 

Oppdateringen baserer seg på godkjente byggesaker.

Hvor finner jeg skjemaer?

Du finner forslag til skjemaer du kan bruke i byggesaken på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet:

Byggesaksblanketter

Må jeg søke om å sette opp varmepumpe?

Installering og endring av enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle er unntatt søknadsplikt.
Ved vurdering av om en installasjon er enkel skal det legges vekt på installasjonens omfang, vanskelighetsgrad, faglige kvalifikasjoner som kreves og konsekvenser av eventuelle feil. Vurderingen må ta utgangspunkt i anleggets størrelse og ikke byggets størrelse.

Dersom installasjonen forutsetter nye ledninger eller kanaler fra annen branncelle eller bruksenhet, er tiltaket søknadspliktig. Det gjelder for eksempel der man må trekke røropplegg eller kanaler fra annen branncelle eller bruksenhet. Ventilasjonsanlegg i enebolig innebærer såpass små arbeider at de må anses unntatt selv om anlegget er tilknyttet flere rom. 

Les mer på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Må jeg søke om å sette opp parabolantenne?

Du trenger ikke søke om å sette opp:

  • antennesystem med høyde på inntil 5,0 meter
  • parabolantenne med diameter på inntil 1,2 meter
  • panelantenne med høyde på inntil 2,0 meter plassert på en vegg

Unntaket gjelder kun for ett antennesystem per fasade eller sted. 

Du må plassere antennen i henhold til krav til helse, miljø og sikkerhet i plan- og bygningsloven, slik at den ikke er en fare for personsikkerheten. Du må også søke hvis det finnes begrensninger i kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan. Snakk med kommunen om du er usikker. 

Les mer på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Hva er en ansvarlig søker?

Ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen og skal stå for all kontakt mellom kommunen, foretakene og tiltakshaver.

Hva er tiltakshaver?

Med tiltakshaver menes primært eier av eiendommen eller tiltaket - den som vil oppføre eller utføre et tiltak.

Kan kommunen hjelpe meg med prosjektering?

Nei. Kommunen er bygningsmyndighet og kan ikke påta seg ansvar i byggesaker. All prosjektering skal gjøres av ansvarlig prosjekterende foretak. Er det ikke krav om ansvarlig foretak for tiltaket er det tiltakshaver selv som er ansvarlig å sørge for at nødvendig prosjektering blir gjennomført.

Les mer på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Kan jeg selv være ansvarlig søker?

Hvem som helst kan søke som personlig ansvarsrett for byggearbeider på egen enebolig eller fritidseiendom, men det er kommunen som avgjør om det skal gis godkjenning.

Hovedregelen er at ansvarsretter kun skal gis til foretak; loven åpner imidlertid for at du kan være selvbygger for arbeider på egen bolig eller fritidsbolig.  

Les mer på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Hvem må jeg nabovarsle?

Hovedregelen om varslingsplikt til naboer og gjenboere følger av loven. Vanligvis skal alle naboer og gjenboere varsles. Veilederen sier noe om hva som regnes som naboeiendom, at kommunen kan unnta fra varslingsplikten og at nabovarsel ikke skal oversendes samtidig til kommunen. Veilederen sier også noe om hvilke opplysninger som skal følge nabovarselet.

Les mer på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Hva er gjenboer?

Naboeiendommer er eiendom som har felles grense med den tomt som skal bebygges. Gjenboereiendom er eiendom hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger imellom. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles.

Hvor finner jeg veiledninger?

Forskrifter med veiledninger finner du på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Kontaktinformasjon

Byggesaksavdelingen er tilgjengelig på telefon, med følgende åpningstider:

Tirsdager kl. 08.30-11.00 og 12.00-15.15.  
Torsdager kl. 08.30-11.00 og 12.00-15.15.

Telefon 47 63 83 10

Postadresse:

Nordre Follo kommune
Byggesak
Postboks 3010
1402 Ski

postmottak@nordrefollo.kommune.no

Telefon sentralbord: 02178