Kolbotn sentrum

Kort fortalt

  • Kolbotn skal bli et attraktivt sentrum med urbane kvaliteter.
  • Her skal det bli gode bomiljøer, turveier og områder for aktivitet og fellesskap.
  • Vi ønsker å knytte sammen områdene øst og vest for jernbanen og legge til rette for kollektivtransport.

Kolbotn sentrum - områdeplan

Oppegård kommunestyre vedtok en områderegulering for Kolbotn sentrum 27. mars 2017. Områdeplanen har totalt 13 boligfelt med flere grunneiere. Utbyggere og arkitekter sender inn forslag til detaljreguleringer for de enkelte områdene og kommunen vurderer forslagene på bakgrunn av områdeplanen.

Plandokumenter for området 

Det pågår arbeid med detaljregulering som skal følge opp bestemmelsene i områdeplanen. Du kan lese mer om disse detaljplanene under Reguleringsplaner - detaljplaner under arbeid. 

Skiveien - Skrenten - områdeplan

Oppegård kommunestyre vedtok områdereguleringen for Skiveien – Skrenten 19. november 2018. Ønsket er å legge til rette for bymessig bebyggelse med god tilpasning til terrenget. Planen skal sørge for at det er lett å komme fram i området, både for kollektivtrafikk og myke trafikanter.

Planen gir plass til cirka 250 boliger, en blanding av rekkehus og blokker samt parkeringshus under bakken. På området er det planlagt et lite torg med inngang til butikker. Herfra er det trapp og turvei til Hellerasten boligområde. Planen inneholder også kollektivfelt langs Skiveien.

I september 2020 vedtok utvalg for areal, klima og byggesak at kommunen skal samarbeide med Viken fylkeskommune, Ruter og utbyggere om en nedskalert eller trinnvis utbygging av Skiveien, siden finanseringen av veien som regulert i områderegulering ikke er sikret. I tillegg ble det vedtatt at det skal planlegges for en gangbru over Skiveien. Se sakspapirer og vedtak fra utvalgsmøtet 20. september 2020. 

To utbyggingsfelt (BF- Nybakken og felt B1) har varslet oppstart av arbeid med detaljreguleringene i begynnelsen av 2021. Det forventes at planforslagene behandles politisk i løpet av 2022.

Gjennomføringsmodell og grøntplan

Premissene for utvikling av Kolbotn sentrum ble lagt gjennom arbeidet med områdereguleringene for Kolbotn sentrum og Skiveien/Skrenten. Her ble det fastsatt rammer for fremtidig utbygging av boliger, næring, tjenester, parker og grøntområder.

Gjennomføringsmodellen er i praksis en overordnet plan for gjennomføring av felles offentlig infrastruktur/fellestiltak. Dette dokumentet med tilhørende vedlegg gir en samlet oversikt over fellestiltakene, og fastsetter rammene for fordeling av ansvar for gjennomføring av tiltakene. Fellestiltak omfatter blågrønn- og teknisk infrastruktur som bekkeåpninger, turveier, grøntområder, torg, vann og avløp og vei.

Gjennomføringsmodellen skal bidra til å skape forutsigbarhet for utbyggere, grunneiere og kommunen. 

Gjennomføringsmodellen

Plan for utforming av grøntområder og offentlige rom i Kolbotn sentrum (Grøntplanen) beskriver hvordan offentlige turveier, bekkeåpninger, parker og torg innenfor områdereguleringen for Kolbotn sentrum skal utformes og setter kvalitetskrav til tiltakene. Formålet med kvalitetskravene er å sikre en helhetlig standard på for eksempel turveier, når disse realiseres av ulike utbyggere med ulik framdrift. 

Grøntplanen

Gjennomføringsmodellen og Grøntplanen ble vedtatt av Oppegård kommunestyre 23.september 2019. Vedleggene til dokumentene finner du her, under sak 49/2019 og 50/2019. Trykk på «vis 4» og «vis 7» for å komme til vedleggene i saken.

Gjennom prosjektet «Hvordan vil du at uterommene i Kolbotn skal være?» ønsker Nordre Follo kommune å øke Kolbotn sentrums attraktivitet og bidra til et mer levende Kolbotn sentrum. Målet er å utforme de offentlig eide uterommene slik at de i større grad tas i bruk av hele befolkningen, både til hverdagsaktiviteter og fritidsaktiviteter, på dagtid og kveldstid. Utformingen skal hensynta viktige kvaliteter.

Kolbotn sentrum har et bra utgangspunkt for å skape et godt og levende sentrum; vi har et mye besøkt kulturhus, et kjøpesenter (Kolbotn torg) riktig plassert midt i sentrum, et stasjonsområde med mange reisende, boliger i og nært til sentrum, åpne plasser/torg, en promenadepark (Rådhusparken), en mye brukt aktivitetspark (Generasjonsparken), en skatepark (Pyramiden) og mange kvaliteter knyttet til Kolbotnvannet/Veslebukta. Men Kolbotn sentrum mangler gode sammenhenger, helhet og byrom som er mer tilrettelagt for lek, aktivitet, opphold og samvær.

Attraktivt sentrum - det folk vil ha

Gjennom prosjektet «Attraktivt sentrum – det folk vil ha» ønsker Nordre Follo kommune å bygge videre på de kvalitetene Kolbotn sentrum har.

Mange av innbyggerne i Kolbotn har meninger om og ønsker for utviklingen av Kolbotn sentrum. Mange av innbyggerne har også verdifull kunnskap om området. Nordre Follo kommune ønsker derfor å gjennomføre en bred medvirkningsprosess slik at kunnskap og engasjement hos innbyggerne kommer prosjektet til gode.

Prosjektportal

I forbindelse med prosjektet er det opprettet en prosjektportal der innbyggere og andre interesserte kan lese mer om prosjektet og hva som skjer i prosjektet videre utover våren.

Her finner du prosjektportalen:

Prosjektportal Byrom Kolbotn

Innspillene vi fikk i medvirkningsmøtene i februar og mars er bearbeidet og innarbeidet i et skisseprosjekt. Skisseprosjektet ble presentert på et webinar 10. mai 2021.

Vedtatte planer

Veslebukta

Oppegård kommunestyre vedtok detaljregulering for Veslebukta 14. oktober 2019. Planen legger til rette for å bygge rekkehus og blokker og utvide Theodor Hansens vei med gang- og sykkelvei og kulverten under jernbanen. Planen legger også opp til å gjøre arealene langs Kolbotnvannet tilgjengelig ved å etablere et nærmiljøanlegg og en turvei langs vannet.

Utbyggingen som vil foregå i Veslebukta på Kolbotn fremover er et privat boligprosjekt.
Utbygger har sendt ut følgende naboinformasjon til berørte naboer:

Naboinformasjon Veslebukta

I naboinformasjonen finner du kontaktinformasjon til byggherre og entreprenør, hvis du lurer på noe om prosjektet.

Kantorbekken terrasse

Oppegård kommunestyre vedtok detaljregulering for Kantorbekken terrasse 11. juni 2019.
Planen viser 101 leiligheter i terrassert blokkbebyggelse og seks rekkehus. Den inneholder også åpning av Kantorbekken, turvei langs bekken og utbedring av Kantorveien.

Kolbotnveien 45-47

Planer for Kolbotnveien 45–47 ble vedtatt i Oppegård kommunestyre 11. juni 2019. Målet å utvikle området til boliger og planen legger til rette for cirka 44 leiligheter. Den omtaler også åpning av Kantorbekken, turvei langs bekken og bedre gang- og sykkelveier. 

Skolebakken

Oppegård kommunestyre detaljregulering for Skolebakken 13. mai 2019. Planen viser 120 leiligheter fordelt på fire hus, næringslokaler og torg. I tillegg kommer av- og påsettingslomme langs Kolbotnveien og gangforbindelse til Kolbotn skole. StorOslo Eiendom står for utbyggingen og planen er at prosjektet skal stå ferdig omtrent samtidig som Kolbotn skole.

Storebukta og kulverten

Oppegård kommunestyre vedtok detaljregulering for Storebukta 19. mars 2018. Her bygger Solon eiendom to leilighetsbygg med totalt 67 selveierboliger og 13 townhouse. I tillegg kommer et offentlig anlegg, der det blant annet er mulig med lek og ballspill. Utbyggingen av er i full gang og vi forventer at de som skal bo her kan flytte inn 2. kvartal 2020.

Kulverten er skiftet for å gjøre det lettere å komme til og fra området. Det er også laget en tryggere vei for myke trafikanter.

Åpner Augestadbekken

Solon eiendom har søkt om oppstart av arbeidene for åpning av Augestadbekken. I den forbindelse ble det den 16. september 2020 gjennomført en befaring på stedet med kommunen, Solon og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter AS. Målet med befaringen var å komme til enighet om inngrep i grøntbeltet ned mot Kolbotnvannet for å få gjennomført bekkeåpningen. Det ble merket ut de trærne som skulle bevares og felles, samt bredde på bekken etter åpning. Av de trærne som må felles skal noe av rotsystemet bli stående slik at disse kan komme opp igjen. Det ble også avklart at døde trær som ligger der traseen åpnes skal legges ut i sumpområdet for å bli bevart som insektsboliger.

Bekkeåpning har en rekke positive effekter og ses på som et ledd i arbeidet med å forbedre vannkvaliteten i Kolbotnvannet: 

  • Bedre vannmiljø (økt mulighet for rensing av næringsstoffer og partikler)
  • Restaurering av ødelagt natur
  • Nye leveområder for vannlevende organismer, planter, fugler og vilt
  • Større biologisk mangfold
  • Større flomkapasitet
  • Attraktivt for friluftslivet

Åpning av bekken er planlagt utført høsten 2020, slik at arbeidet skjer utenom hekketiden.

Sentrumsgården

LPO arkitekter varslet oppstart av detaljregulering for sentrumsgården 5. juni 2018. Målet er å  detaljregulere området til boliger, forretning, kontor, tjenesteyting og samferdsel i tråd med områdereguleringen for Kolbotn sentrum. Fristen for uttalelser var 29. juni 2018 og det har ikke skjedd noe her siden. 

Se mer informasjon under Reguleringsplaner - vedtatte planer

Kolbotn stasjon

Høsten 2014 avklarte daværende Jernbaneverket at den nye stasjonen på Kolbotn skal ligge omtrent der den er i dag. Vi kan derfor starte et planarbeid som ser på hele Kolbotn sentrum og sammenhengene mellom vest- og østsiden av jernbanen. Hvordan kan vi redusere barrieren en jernbane gjennom sentrum gir? Og hvordan kan vi integrere stasjonen slik at den bidrar til liv i sentrum og fungerer som et godt knutepunkt for reisende?

Se også Bane NORs nettsider om Follobanen og Kolbotn stasjon og skisseprosjekt for Kolbotn stasjon. Vi forventer at prosjektet starter når den nye Follobanen står ferdig i 2023.

Kolbotn skole 

Kontakt oss

Nordre Follo kommune

Telefon: 02178