Kolbotn sentrum

Kort fortalt

  • Kolbotn skal bli et attraktivt sentrum med urbane kvaliteter.
  • Her skal det bli gode bomiljøer, turveier og områder for aktivitet og fellesskap.
  • Vi ønsker å knytte sammen områdene øst og vest for jernbanen og legge til rette for kollektivtransport.

Områderegulering

Oppegård kommunestyre vedtok en områderegulering for Kolbotn sentrum 27. mars 2017. Områdeplanen har totalt 13 boligfelt med flere grunneiere. Utbyggere og arkitekter sender inn forslag til detaljreguleringer for de enkelte områdene og kommunen vurderer forslagene på bakgrunn av områdeplanen. Se omtale av planene som er vedtatt nedenfor. 

Planbeskrivelse
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Vedtak

Gjennomføringsmodell og grøntplan

Oppegård kommunestyre vedtok gjennomføringsmodell og grøntplan for Kolbotn sentrum 23. september. Gjennomføringsmodellen fastsetter prinsipper for kostnadsfordeling, finansiering og gjennomføring av rekkefølgebestemmelsene i områdereguleringen. Grøntplanen skal sikre god kvalitet og helhetlig og universelt utformede turveier, parker og torg.

Gjennomføringsmodell og grøntplan

Veslebukta

Oppegård kommunestyre vedtok detaljregulering for Veslebukta 14. oktober 2019. Planen legger til rette for å bygge rekkehus og blokker og utvide Theodor Hansens vei med gang- og sykkelvei og kulverten under jernbanen. Planen legger også opp til å gjøre arealene langs Kolbotnvannet tilgjengelig ved å etablere et nærmiljøanlegg og en turvei langs vannet. 

Kantorbekken terrasse

Oppegård kommunestyre vedtok detaljregulering for Kantorbekken terrasse 11. juni 2019.
Planen viser 101 leiligheter i terrassert blokkbebyggelse og seks rekkehus. Den inneholder også åpning av Kantorbekken, turvei langs bekken og utbedring av Kantorveien.

Kantorbekken

Kolbotnveien 45-47

Planer for Kolbotnveien 45–47 ble vedtatt i Oppegård kommunestyre 11. juni 2019. Målet å utvikle området til boliger og planen legger til rette for ca. 44 leiligheter. Den omtaler også åpning av Kantorbekken, turvei langs bekken og bedre gang- og sykkelveier. 

Skolebakken

Oppegård kommunestyre detaljregulering for Skolebakken 13. mai 2019. Planen viser 120 leiligheter fordelt på fire hus, næringslokaler og torg. I tillegg kommer av- og påsettingslomme langs Kolbotnveien og gangforbindelse til Kolbotn skole. StorOslo Eiendom står for utbyggingen og planen er at prosjektet skal stå ferdig omtrent samtidig som Kolbotn skole.

StorOslo Eiendom

Storebukta og kulverten

Oppegård kommunestyre vedtok detaljregulering for Storebukta 19. mars 2018. Her bygger Solon eiendom to leilighetsbygg med totalt 67 selveierboliger og 13 townhouse. I tillegg kommer et offentlig anlegg, der det blant annet er mulig med lek og ballspill. Utbyggingen av er i full gang og vi forventer at de som skal bo her kan flytte inn 2. kvartal 2020.

Kulverten er skiftet for å gjøre det lettere å komme til og fra området. Det er også laget en tryggere vei for myke trafikanter.

Åpner Augestadbekken

Solon eiendom har søkt om oppstart av arbeidene for åpning av Augestadbekken. I den forbindelse ble det den 16. september 2020 gjennomført en befaring på stedet med kommunen, Solon og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter AS. Målet med befaringen var å komme til enighet om inngrep i grøntbeltet ned mot Kolbotnvannet for å få gjennomført bekkeåpningen. Det ble merket ut de trærne som skulle bevares og felles, samt bredde på bekken etter åpning. Av de trærne som må felles skal noe av rotsystemet bli stående slik at disse kan komme opp igjen. Det ble også avklart at døde trær som ligger der traseen åpnes skal legges ut i sumpområdet for å bli bevart som insektsboliger.

Bekkeåpning har en rekke positive effekter og ses på som et ledd i arbeidet med å forbedre vannkvaliteten i Kolbotnvannet: 

  • Bedre vannmiljø (økt mulighet for rensing av næringsstoffer og partikler)
  • Restaurering av ødelagt natur
  • Nye leveområder for vannlevende organismer, planter, fugler og vilt
  • Større biologisk mangfold
  • Større flomkapasitet
  • Attraktivt for friluftslivet

Åpning av bekken er planlagt utført høsten 2020, slik at arbeidet skjer utenom hekketiden.

Solon Eiendom

Sentrumsgården

LPO arkitekter varslet oppstart av detaljregulering for sentrumsgården 5. juni 2018. Målet er å  detaljregulere området til boliger, forretning, kontor, tjenesteyting og samferdsel i tråd med områdereguleringen for Kolbotn sentrum. Fristen for uttalelser var 29. juni 2018 og det har ikke skjedd noe her siden.

Skiveien – Skrenten

Oppegård kommunestyre vedtok områdereguleringen for Skiveien – Skrenten 19. november 2018. Ønsket er å legge til rette for bymessig bebyggelse med god tilpasning til terrenget. Planen skal sørge for at det er lett å komme fram i området, både for kollektivtrafikk og myke trafikanter.

Planen gir plass til ca. 250 boliger, en blanding av rekkehus og blokker samt parkeringshus under bakken. På området er det planlagt et lite torg med inngang til butikker. Herfra er det trapp og turvei til Hellerasten boligområde. Planen inneholder også kollektivfelt langs Skiveien.

Det kommer ikke til å skje noe i området før Follobanen, Østfoldbanen og ny Kolbotn stasjon er på plass, det vil si etter 2024.

Kolbotn stasjon

Høsten 2014 avklarte Jernbaneverket at den nye stasjonen på Kolbotn skal ligge omtrent der den er i dag. Vi kan derfor starte et planarbeid som ser på hele Kolbotn sentrum og sammenhengene mellom vest- og østsiden av jernbanen. Hvordan kan vi redusere barrieren en jernbane gjennom sentrum gir? Og hvordan kan vi integrere stasjonen slik at den bidrar til liv i sentrum og fungerer som et godt knutepunkt for reisende?

Se også Jernbaneverkets nettsider om Follobanen og Kolbotn stasjon og skisseprosjekt for Kolbotn stasjon. Vi forventer at prosjektet starter når den nye Follobanen står ferdig i 2023.

Kommunale byggeprosjekter i sentrum

Kontakt oss

Nordre Follo kommune
Telefon: 02178