Kommunale utbyggingsprosjekter

Kommunale bygg

Virksomhet prosjektkontor bygg har ansvar for å regulere og bygge blant annet barnehager, barneskoler, omsorgsboliger, svømmehaller og turnhaller.

Virksomhet byggdrift har ansvaret for å drifte de ferdige kommunale byggene.

Kommunale byggeprosjekter

Vei, vann og avløp

Virksomhet vann og avløp har ansvaret for å bygge og vedlikeholde kommunale vann- og avløpsrør, overvannshåndtering i kommunen, og planlegger renovasjonsløsninger i samarbeid med Follo Ren.

Vann- og avløpsprosjekter

Virksomhet vei og park har ansvaret for å prosjektere og bygge nye gang- og sykkelveier langs kommunale veier.

Kontaktinformasjon

postmottak@nordrefollo.kommune.no

Telefon sentralbord: 02178