Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnete plan. Den skal gi føringer for langsiktig utvikling av samfunnet, og ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen har et langsiktig perspektiv, gjerne 10-15 år.

I desember 2019 vedtok Nordre Follo kommunestyre at kommuneplanens samfunnsdel skal være styrende for den nye kommunen. Kommuneplanens arealdel for henholdsvis Ski og Oppegård gjelder for hvert sitt geografiske område til kommunestyret vedtar en ny revidert plan for hele kommunen.

Jobber med ny arealdel

Arbeidet med en revidert plan startet våren 2021. De to arealdelene bygger på felles arealstrategier og prinsipper for utbygging, og i all hovedsak felles planbestemmelser. Dette gjør at de to delplanene er hensiktsmessige styringsverktøy for folkevalgte og administrasjonen i Nordre Follo kommune inntil ny plan er vedtatt.

Arealdelen består av et plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse med konsekvensutredning. Her omtaler vi hvordan vi skal bruke og/eller verne arealene i kommunen og hvordan vi skal realisere strategiene i samfunnsdelen ved riktig lokalisering av tjenester og funksjoner.

Arealdelen er en grovmasket plan som viser hvor vi skal bygge boliger, næringsvirksomhet, skoler, barnehager og andre tjenester. Den viser også hvor vi skal ha grønne områder som ikke skal bygges ut.

Utbyggingsområder blir senere planlagt mer detaljert i reguleringsplaner.  

Ny arealdel er nå ute på høring. Gi dine innspill innen 12. desember 2022. 

Sist endret: 14.11.2022