Høringsuttalelser

Planforslaget for ny arealdel var på høring med frist 12. desember. Her kan du lese uttalelsene som har kommet inn.
Nytt boligområde Kolbotn

Planforslaget for ny samlet arealdel for kommuneplan 2023 – 2034 var på høring/offentlig ettersyn med høringsfrist 12. desember 2022. 

Det har kommet inn flere enn 100 høringsuttalelser.

Høringsuttalelser fra offentlige myndigheter  

Høringsuttalelser fra eiendomsaktører 

Høringsuttalelser fra borettslag, sameier, vel og grunneierforeninger

Høringsuttalelser fra lag og foreninger

Høringsuttalelser fra grunneiere og privatpersoner 

Hva skjer videre?

Kommunen vil nå vurdere om det skal gjøres endringer i planforslaget for å imøtekomme innspillene som har kommet inn. Kommunen planlegger deretter å sluttbehandle planforslaget i kommunestyret i mars 2023.

Vurderingen av innspillene kan du lese i saksfremstillingen til politikerne, som legges ut på kommunen nettsider omtrent en uke før saken skal behandles. Se politisk møtekalender.

Om planen

Hensikten med planforslaget er å få en samlet arealdel for kommunen som bygger på FNs bærekraftsmål og satsingsområder, mål og arealstrategier i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i desember 2019. Arealstrategiene i kommuneplanens samfunnsdel gir føringer for hvor veksten i kommunen skal skje og hvilke kvaliteter vi ønsker å ivareta.

Vedtatt mål om arealnøytralitet og en nullvisjon for tap av matjord er vektlagt spesielt i denne rullering av kommuneplanens arealdel for 2023 – 2034.

Dokumentene som var på høring

Se også digitale kart der du kan zoome og bevege deg rundt i kartene:

Sist endret: 13.03.2023