Planforslaget er ute på høring

Planforslaget for ny arealdel i kommuneplanen er lagt ut på høring. Nå kan du engasjere deg, stille spørsmål og gi innspill til hvordan vi skal utvikle kommunen vår. Høringsfrist er 12. desember.
Nytt boligområde Kolbotn

Nordre Follo kommune vedtok 29.09.2022 å legge planforslag for ny samlet arealdel for kommuneplan 2023 – 2034 til høring/offentlig ettersyn. Høringsfristen er 12. desember. 

I denne perioden blir det anledning for å engasjere seg, stille spørsmål og gi gode innspill til hvordan vi skal utvikle kommunen vår.

Om planen

Hensikten med planforslaget er å få en samlet arealdel for kommunen som bygger på FNs bærekraftsmål og satsingsområder, mål og arealstrategier i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i desember 2019. Arealstrategiene i kommuneplanens samfunnsdel gir føringer for hvor veksten i kommunen skal skje og hvilke kvaliteter vi ønsker å ivareta.

Vedtatt mål om arealnøytralitet og en nullvisjon for tap av matjord er vektlagt spesielt i denne rullering av kommuneplanens arealdel for 2023 – 2034.

Du kan gi innspill

Den 29.09.2022 vedtok formannskapet å legge planforslaget for ny samlet arealdel for kommuneplan 2023 – 2034 ut på høring/offentlig ettersyn.

Høring betyr at du kan gi innspill til planforslaget.

Disse dokumentene ligger ute på høring og offentlig ettersyn:

Se også digitale kart der du kan zoome og bevege deg rundt i kartene:

Dokumentene kan leses i papirversjon på Ski bibliotek og Kolbotn bibliotek.

Hvis du har innspill til planforslaget kan du sende det på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski.

Merk innspillet med sak 22/01254. Fristen for innspill er 12. desember 2022.

Innspillene vil tas med i det videre arbeidet. Du vil ikke få direkte svar, men kommunedirektøren vurderer innspillene før det sendes til ny politisk behandling.

Vurderingen av ditt innspill kan du lese i saksfremstillingen til politikerne, som legges ut på kommunen nettsider omtrent en uke før saken skal behandles. Se politisk møtekalender

Møt oss i Ski og på Kolbotn 

Medvirkning fra innbyggerne er viktig i arbeidet med ny kommuneplan. Derfor ønsker vi å møte så mange som mulig for å dele informasjon, svare på spørsmål og få tilbakemeldinger.

Vi sitter på Nordre Follo rådhus og Kolben hver onsdag kl. 14 - 17 i hele høringsperioden.

Her kan du få svar på spørsmål om kommuneplanen og hvordan du sender inn en høringsuttalelse.

Vi har også arrangert en rekke informasjonsmøter rundt om i kommunen høsten 2022. 

Hva skjer videre? 

Etter høringsfristen 12. desember vil kommunen vurdere om det skal gjøres endringer i planforslaget for å imøtekomme innspillene som har kommet inn. Kommunen planlegger deretter å sluttbehandle planforslaget i kommunestyret i mars 2023.

Er din eiendom berørt av kulturminnevernhensyn?

Om du har spørsmål eller ønsker å ta en prat med oss om kulturminnevern i kommuneplanen, kan du kontakte Jon Fjellstad på telefon: 66 81 99 45 eller e-post: jon.fjellstad@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 25.11.2022