Slik er planprosessen

En kommuneplanprosess (rullering) er omfattende og kan vare i flere år.

Prosessen består av følgende faser:

Utarbeide planprogram og varsle oppstart

Kommuneplanprosessen starter med et planprogram som gir rammene for planarbeidet. Planprogrammet skal inneholde mål med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som blir vurdert og behovet for utredninger.

Samtidig med behandling av forslag til planprogram skal kommunen varsle oppstart av planarbeidet. Varselet blir sendt til berørte offentlige organer og andre interesserte. Det blir kunngjort på kommunens nettsider og i lokalpressen.

Utarbeide planforslag

Etter at planarbeidet er annonsert, starter registreringer, analyser og arbeide med å utarbeide planforslag. Kommunen innhenter informasjon og analyserer muligheter og begrensninger før vi utformer et planforslag. I denne fasen er det mulig å komme med innspill.

Høring av planforslag

Når planforslaget er ferdig blir det lagt ut på høring/til offentlig ettersyn. Etter høring vil planen bli lagt fram politisk sluttbehandling. Saken inneholder vurderinger av uttalelser som har kommet inn og hvilken betydning disse er tillagt.

Dokumentet oppsummerer og kommenterer også innspillene fra medvirkningen og sier noe om hvordan planen ivaretar nasjonale og regionale hensyn.

Vedtak

Kommunestyret vedtar kommuneplanens nye arealdel. Planen blir kunngjort og publisert på kommunens nettsider.

Sist endret: 10.10.2022