Vi lager ny kommuneplan

Formannskapet har vedtatt et planprogram for arbeidet og hvilke forslag til endring av arealformål som skal utredes videre.
Oppgangssag, Gjersjøelva

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for kommunen og skal peke ut den langsiktige utviklingen i Nordre Follo. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen ble vedtatt i desember 2019, mens arbeidet med en ny samlet arealdel startet våren 2021 og er planlagt ferdig i 2023.

Arealdelen er en overordnet plan som bestemmer hvordan vi skal bruke arealene i kommunen.

Planprogram ble vedtatt 

Arbeidet med den nye arealdelen starter med et planprogram som beskriver planprosessen.

Kommunen ba høsten 2021 om innspill til planprogrammet. Fristen var 1. november 2021. Alle innspill er publisert på denne siden.

9. februar 2022 vedtok formannskapet et planprogram for arbeidet og hvilke forslag til endring av arealformål som skal utredes videre.

Les planprogrammet (pdf)

Sakspapirer fra formannskapet

Saksprotokoll sak 21/11209-99

Saksprotokoll sak 21/11209-100

Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel

Plan for kommunikasjon og medvirkning

Høringsuttalelser til planprogrammet og videre planarbeid

Høringsuttalelser til områder som skal vurderes på nytt

Innspill til endring av arealformål - alle skjemaer

Vurdering av arealinnspill Tandbergåsen

Se alle sakspapirer fra formannskapsmøtet her.

 

Sist endret: 14.11.2022