Reguleringsplaner

Kort fortalt

  • En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan om et avgrenset område.
  • Reguleringsplanen fastsetter hvordan området kan brukes og hva som kan bygges der.
  • En reguleringsplan består av et plankart og planbestemmelser.
  • Her finner du hvilke reguleringsplaner som gjelder for din eiendom, og informasjon om alle aktive reguleringsplaner i Nordre Follo kommune.

Hva gjelder for min eiendom?

En reguleringsplan er rettslig bindende for arealbruken i området. Dette betyr at den må følges. Arealplanen(e) gir deg svar på hva som kan tillates og ikke når du skal bygge noe på en eiendom, eller dele en eiendom.

Søk opp adressen på arealplaner.no for å se hvilke planer som gjelder for en spesifikk eiendom:

arealplaner.no

Detaljplaner under arbeid 

Ski sentrum og områdene rundt

Langhus

Skotbu

Oppegård

Kolbotn og nærliggende områder

Svartskog

Det er ingen detaljreguleringer under arbeid på Svartskog nå.

Sofiemyr

Myrvoll

Det er ingen detaljreguleringer under arbeid på Myrvoll nå.

Hva er en reguleringsplan?

Er du utbygger og skal lage en reguleringsplan? Kontakt kommunen for å få tilsendt mer informasjon.

En reguleringsplan, eller en arealplan, gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes og hva som kan bygges der.

En reguleringsplan består av et plankart og planbestemmelser. Det finnes ulike typer arealplaner. Din eiendom kan være berørt av flere.

Plankartet

Plankartet viser hvor boliger, veier, lekeplasser, skoler og så videre skal ligge.

Bestemmelsene

Bestemmelsene definerer hvordan områdene kan brukes, hva som kan bygges, hva som skal bevares og så videre. Bestemmelsene utfyller plankartet.

Ofte har bestemmelsene også regler om hva som må være på plass før man får lov til å bygge. Det kan for eksempel være en mer detaljert plan eller bygging av vei eller lekeplass. Dette kalles rekkefølgebestemmelser.

Slik lages en reguleringsplan  

Den som lager et forslag til reguleringsplan kalles forslagsstiller. En forslagsstiller kan være en privatperson, et privat firma eller en offentlig virksomhet. Det er bare fagkyndige som har mulighet til å lage en reguleringsplan. Er du ikke fagkyndig, må du leie inn noen som kan lage reguleringsplanen for deg.  

Før planarbeidet starter opp, må forslagsstiller ha et møte med kommunen om plan-idéen. Dette møtet kalles et oppstartsmøte, og har et fast oppsett og krav til innhold som styres av plan- og bygningsloven. I oppstartsmøtet gir kommunen rammer og føringer som vil gjelde for planforslaget. Etter oppstartsmøtet vil forslagsstiller få tilsendt en «planpakke» som inneholder dokumenter som trengs for å kunne lage et planforslag. Her ligger for eksempel informasjon om planprosessen, diverse veiledere og nødvendige maler.

Når forslagsstiller har laget ferdig sitt forslag til reguleringsplan, sendes dette til kommunen for gjennomgang. Det stilles spesielle krav til planforslagets innhold og kvalitet. Kommunen gjennomgår det innsendte materialet og forbereder saken for politisk førstegangsbehandling.  

Det er politikerne som bestemmer om et planforslag skal legges ut på høring eller om det må sendes tilbake til forslagsstiller fordi det må gjøres endringer. Hvis planforslaget legges ut på høring vil innbyggere som er direkte berørt av planforslaget få tilsendt et eget høringsbrev. I tillegg vil kommunen publisere en annonse i lokalavisen og på sin egen hjemmeside på internett med informasjon om høringen, slik at øvrige innbyggere også skal få mulighet til å uttale seg. Fristen til å komme med høringsuttalelse skal alltid være på minimum 6 uker.

Etter høringsfristen har gått ut vil kommunen gå gjennom innkomne høringsuttalelser og vurdere om og hvordan de skal påvirke planforslaget. Politikerne skal så behandle planforslaget på nytt og vedta den endelige reguleringsplanen. Når reguleringsplanen er vedtatt kan utbyggere og private bygge i henhold til det reguleringsplanen sier.

Viktige dokumenter til planarbeidet

Når utbyggere har oppstartsmøte med kommunen, får de en planpakke med dokumenter de skal forholde seg til i planprosessen. I tillegg er disse dokumentene viktige i planprosesser:

Kommuneplan for Nordre Follo kommune

Temaplaner

Kommunen arbeider med en rekke temaplaner som omfatter hele eller deler av kommunen. Her må utbygger selv vurdere hvilke av temaplanene som er relevante for deres prosjekt.

En av disse temaplanene er funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum.

Funksjons- og designplanen skal fungere som et viktig grunnlag i utarbeidelsen av alle detaljreguleringsplaner i Ski sentrum.

Les mer om temaplaner.

Strategi for utbyggingsavtaler (Ski sentrum og Ski vest)

Strategi for utbyggingsavtaler ble vedtatt av kommunestyret 17. juni 2020. Strategien setter rammene for forhandlinger av utbyggingsavtaler med utbyggere og grunneiere i Ski sentrum og Ski vest.

Ski by står ovenfor en formidabel utvikling som vil skje over en lang periode. Intensjoner og mål for utviklingen er beskrevet i vedtatte planer.

Eksisterende byrom og infrastruktur trenger oppgradering, i tillegg til at vi må lage nye møteplasser og ny teknisk infrastruktur som skal møte fremtidens behov. Mange av tiltakene vil flere av utbyggerne og kommunen ha felles interesse av at blir realisert.

For å sikre den økonomiske gjennomføringen og koordineringen av alle tiltakene, kreves et godt samarbeid mellom kommunen og utbyggere som skal realisere sine prosjekter.

Et av flere viktige verktøy her er utbyggingsavtaler, som er en frivillig avtale mellom utbygger og kommunen. For å sikre en bærekraftig utvikling er det viktig med en så rettferdig fordeling av ansvar og kostnader mellom partene som mulig.

I strategi for utbyggingsavtaler for Ski by kartlegger kommunen:

  • hvilke krav som kan stilles til partene
  • hvordan fordelingen av kostnader bør være
  • hvem som skal ha ansvar for å realisere de forskjellige tiltakene

Kontaktinformasjon

postmottak@nordrefollo.kommune.no
Telefon sentralbord: 02178

Plansjef: Arild Øien

Planarbeid på høring

Varsel om oppstart

Når en utbygger ønsker å starte en reguleringsplanprosess, må de varsle oppstart av reguleringsarbeidet. Alle berørte og interesserte har muligheten til å komme med innspill til planprosessen som da skal starte.

Hvis du sender inn et innspill, vil du ikke få svar direkte. Alle innspillene til varsel om oppstart vil bli kommentert av utbygger og kommunen i forbindelse med den politiske behandlingen.

Planer på høring og til offentlig ettersyn

Når en plan ligger ute på høring eller til offentlig ettersyn, har alle berørte og interesserte mulighet til å komme med merknader eller innspill. En reguleringsplan ligger ute på høring i minimum seks uker.

Hvis du sender inn et innspill, vil du ikke få svar direkte. Alle innkomne merknader og innspill vil bli oppsummert i sakspapirene som skal til politisk behandling. 

Se varsel om oppstart, høringer og kunngjøringer

Områdeplaner

Vedtatte områdeplaner:

Områdeplaner under arbeid:

Vedtatte planer

Overordnede planer

For kommuneplan, kommunedelplaner, planprogram og temaplaner, se styringsdokumenter

Ski sentrum og områdene rundt

Langhus

Oppegård

Kolbotn sentrum og områdene rundt

Sofiemyr

Svartskog

Tårnåsen

Greverud

Myrvoll

Kontaktinformasjon

postmottak@nordrefollo.kommune.no

Telefon sentralbord: 02178