Detaljregulering for Villenga

Nå starter planarbeidet for feltene B/T6, B/T4, B/T/K1, GTD3, GF3 og adkomstvei V1 i områdeplan for Ski Vest. Planarbeidet inkluderer også søndre halvdel av Vestveien. Forslagsstiller er BT6 Eiendom AS. Plankonsulent er Lund Hagem Arkitekter.

Om planen

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse, barnehage, nærings- og tjenesteyting. Også strøkslekeplass, adkomstvei Villenga, deler av Magasinveien, søndre del av Vestveien og byggeforbudssonen for høyspent i luftstrekk mellom Finstad trafo og jernbanen inngår i detaljreguleringen. Målsetningen for området følger i hovedsak føringene i vedtatt områderegulering for Ski Vest, men med en intensjon om å innarbeide mer allment tilgjengelige, grønne arealer i planen. Planarbeidet er i startfasen, og det er ikke gjort avklaringer på detaljnivå. 

Planområde - detaljregulering Villenga:

Skisse over planområde - detaljregulering Villenga:

Saksdokumenter

Prosessen hittil

Forslagsstiller er BT6 Eiendom AS hadde oppstartsmøte med kommunen 15.3.2022. Til oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn et planinitiativ som ble gjennomgått i møtet. Det ble varslet oppstart av planarbeidet 4.5.2022.

Frist for å uttale seg til oppstart av planarbeidet var 25.5.2022.

Høringsinnspill

Følgende høringsinnspill har kommet inn til saken:

Videre saksgang

Kommunen ga i oppstartsmøtet tilbakemelding om hvilke utredninger som skal gjennomføres før forslagsstiller kan sende inn et planforslag. Når kommunen har mottatt ferdig planforslag vil det kvalitetssjekkes og sendes til politisk behandling. 

Politikerne kan vedta å legge forslaget ut på høring eller å sende forslaget tilbake for å bearbeides mer. Vedtar politikerne at planforslaget skal legges ut på høring vil du igjen ha mulighet til å komme med innspill. 

Hvis du er nabo til et område som skal reguleres skal du ha fått varsel om oppstart tilsendt direkte. Da vil du også motta informasjon når planen legges ut på høring. I tillegg vil kommunen annonsere i lokalavisen og på kommunens hjemmesider når planforslaget legges ut på høring.  

Kontaktinformasjon

Kontaktperson for forslagsstiller Kristin Jakobsen fra Lund Hagem Arkitekter kan nås via e-post kristin.jakobsen@lundhagem.no eller telefon 98 25 00 42.

Saksbehandler i Nordre Follo kommune er Helén Liebig-Andersen. Helén kan nås via e-post: helen.liebig.andersen@nordrefollo.kommune.no eller telefon 46 81 31 48.

Sist endret: 08.06.2022