Område for planarbeid for Skeidartomta

Planarbeid pågår for Nordbyveien 2

Nordbyveien eiendomsselskap holder på å lage detaljreguleringsplan for Nordbyveien 2/Skeidartomta.

Prosessen hittil

Forslagsstiller varslet oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale 19. mai 2023. Fristen for å komme med innspill til forhandlingene er 9. juni 2023.

SQM, Asplan Viak og Arcasa arkitekter hadde oppstartsmøte med kommunen 17.3.2022. Til oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn et planinitiativ som ble gjennomgått i møtet. Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet ligger offentlig tilgjengelig på arealplaner.no under «Behandlingstype – Beslutning om planoppstart»

Om planen

Formålet med planen er å tilrettelegge for et mer moderne nærings- og kontorbygg, samt å utvide eksisterende bygg mot vest. Fasaden mot nord skal utvides og fornyes og det skal tilrettelegges for næring langs Nordbyveien i samsvar med områdeplanen for Ski sentrum. Parkering og varelevering vil løses internt i bygget, trolig med adkomst fra Nordbyveien.  

Området består i dag av et eksisterende næringsbygg (Skeidar/Kiwi) som har parkering i øverste etasje av eksisterende bygg, i tillegg til noe parkering og varelevering på bakkeplan.  

 

Videre saksgang

Kommunen ga i oppstartsmøtet tilbakemelding om hvilke utredninger som skal gjennomføres før forslagsstiller kan sende inn et planforslag. Når kommunen har mottatt ferdig planforslag vil det kvalitetssjekkes og sendes til politisk behandling. Politikerne kan vedta å legge forslaget ut på høring eller å sende forslaget tilbake for å bearbeides mer. Vedtar politikerne at planforslaget skal legges ut på høring vil du igjen ha mulighet til å komme med innspill. Hvis du er nabo til et område som skal reguleres skal du ha fått varsel om oppstart tilsendt direkte. Da vil du også motta informasjon når planen legges ut på høring. I tillegg vil kommunen annonsere i lokalavisen og på kommunens hjemmesider når planforslaget legges ut på høring.

Kontaktinformasjon

Ingeborg Austreng fra Asplan Viak kan nås på ingeborg.austreng@asplanviak.no. Hun kan svare på spørsmål om planarbeidet og innholdet i planen.

Saksbehandler i kommunen er Emma Andreasson ved byutvikling og arealplanlegging. Send e-post til emma.andreasson@nordrefollo.kommune.no hvis du har spørsmål til prosessen som detaljreguleringen skal gjennom.

Sist endret: 24.05.2023