Områderegulering for Nedre Ekornrud

Nordre Follo kommune starter nå arbeidet med områderegulering av Nedre Ekornrud.

Om planen

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for et attraktivt boligområde tett på naturen med kort vei til handel på Myrvoll og kollektivtilbud. Planarbeidet er i startfasen, og det er ikke gjort avklaringer på detaljnivå.

Det legges til grunn følgende prinsipper i arbeid med planforslaget:

  • Området som vurderes utviklet til boligbebyggelse ligger inne i kommuneplanen som boligbebyggelse- og offentlig/privat tjenesteyting. Innenfor dette området:
    • Skogsområdet «Klippen» vest for Peder Sletners vei bevares som grøntområde
    • Skogsområdet øst for høyspentlinjen bevares som grøntområde
  • Skogsområdet «Strutåsen» som ligger allerede som grønt i kommuneplanen bevares som grøntområde  

Kart 1 viser planområdet. Kart 2 viser hvilke deler av området avsatt til utbygging i kommuneplanen som egner seg til boligutbygging (vises i gult).

 

Kart 1:

Kart 2:

Saksdokumenter

Brev om varsel om oppstart

Vedtatt planprogram

Prosessen hittil

Oppegård kommune varslet oppstart for det samme planområdet 25.4.18. Reguleringsplanen skal konsekvensutredes, og det ble derfor utarbeidet et planprogram. Planprogrammet for Nedre Ekornrud var på høring i perioden 25.04.-18.05.18. Formannskapet i Oppegård kommune stadfestet planprogrammet i møte 19.12.18. Planarbeidet ble stilt i bero sommeren 2020. Kommunestyret i Nordre Follo behandlet 17.12.20 en sak om prioritering av utbyggingsområder i kommunen, hvor Nedre Ekornrud ble vurdert som et boligområde aktuelt for utbygging. Nordre Follo varslet oppstart for planarbeidet 11.mai 2022. Frist for uttalelse er 6. juni 2022. Forutsetningene for planarbeidet har ikke endret seg siden 2018, og planprogrammet sendes derfor ikke på ny høring.

Videre saksgang

Forslag til reguleringsplan planlegges utarbeidet i løpet av sommer/høst 2022. Det skal fremmes til behandling i utvalg for areal, klima og byggesak, og sendes så til offentlig ettersyn. Sluttvedtak planlegges i 2023.

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte saksbehandler i byutvikling og arealplanlegging Tessa Barnett, tlf. 454 87 849, tessa.barnett@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 20.05.2022