Reguleringsplanforslag for Dalsbekken vann- og avløpsanlegg til offentlig ettersyn

Nordre Follo kommune vedtok 25.04.2023 å legge reguleringsplanforslag for Dalsbekken vann- og avløpsanlegg til offentlig ettersyn, slik at interesserte kan gi uttalelse.

Om planen

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for fremføring av ny selvfallsledning og avvikling av Haugbro pumpestasjon, samt sikre og ivareta rigg- og anleggsområder og adkomst til disse samtidig som man ivaretar viktige natur- kultur- og friluftsverdier i området.

Det skal også sikres videre drift og vedlikehold av VA-ledninger.    

Prosessen hittil

Norconsult på vegne av virksomhet for vann- og avløp i Nordre Follo kommune hadde oppstartsmøte med kommunen 13.03.2022.

Til oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn et planinitiativ som ble gjennomgått i møtet. Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet ligger offentlig tilgjengelig på arealplaner.no under fanen «Planbehandlinger».

Norconsult på vegne av virksomhet for vann- og avløp i Nordre Follo kommune varslet oppstart av planarbeid 31.03.2022.

Dokumenter som ble offentliggjort i forbindelse med varsel om oppstart ligger tilgjengelig på arealplaner.no under «Behandlingstype – Kunngjøring av planarbeid».

Innspill som kom inn i forbindelse med varsel om oppstart finner du under fanen «Saksdokumenter».  

Høring/offentlig ettersyn

Den 25.04.2023 vedtok utvalg for areal, klima og byggesak å legge planforslaget for Dalsbekken vann- og avløpsanlegg ut på høring/offentlig ettersyn. Høring betyr at du kan gi innspill til planforslaget.

Dokumentene som nå ligger ute på høring og offentlig ettersyn finner du på arealplaner.no under fanen «Planbehandlinger» og videre under «Behandlingstype – offentlig ettersyn».  

Åpent informasjonsmøte for interesserte holdes torsdag 8. juni 2023 kl. 18:00 – 19:00 på Nordre Follo rådhus i Ski. Velkommen!

Hvis du har innspill til planforslaget kan du sende det på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski.  

Merk innspillet med saksnummer PLAN-22/00175.

Fristen for innspill er 26.06.2023.  

Husk å ikke skrive personsensitiv informasjon i ditt høringsinnspill, da innspillet vil være offentlig tilgjengelig.  

Innspillene vil tas med i det videre arbeidet. Du vil ikke få direkte svar, men kommunedirektøren vurderer innspillene før det sendes til ny politisk behandling.

Vurderingen av ditt innspill kan du lese i saksfremstillingen til politikerne, som legges ut i politisk møtekalender på kommunen nettsider omtrent en uke før saken skal behandles.  

Videre saksgang

Etter høringsfristen vil kommunen vurdere om det skal gjøres endringer i planforslaget for å imøtekomme innspillene som har kommet inn. Kommunen planlegger deretter å sluttbehandle planforslaget i kommunestyret høsten 2023.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte saksbehandler Tessa Barnett på tessa.barnett@nordrefollo.kommune.no.     

Sist endret: 22.05.2023