Arkitektskisse av Trollåsen senter sett fra gaten

Trollåsen senter

Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok 15.2.2023 reguleringsplan for Trollåsen senter.

Om planen

Hensikten med reguleringsplanen er legge til rette for en modernisering av lokalsenteret som ble bygget på 80-tallet. Planen legger til rette for et «helsehus» i 4 etasjer for helserelatert tjenesteyting, et bygg i 4 etasjer for dagligvarehandel i første etasje og 3 etasjer med til sammen cirka 15 leiligheter, samt en mindre oppjustering av trafikkarealene. Bygningsvolumene tilpasser seg eksisterende blokkbebyggelse i høyde og utforming.

Eksisterende veisystem vil i hovedsak ligge slik det ligger i dag, men det stilles krav til blant annet å gjøre gang- og sykkelveisystemet tydeligere markert der avkjørsler krysser, og det blir bedre tilrettelagte adkomster for myke trafikanter. Barnehagens behov for 7 parkeringsplasser blir ivaretatt. Bussholdeplassen reguleres til kantsteinsstopp med krav til universell utforming.

Innholdet i planen kan gjennomføres i to trinn. Det er stort hastverk med å få til et nytt legekontor da dagens fastleger jobber i uhensiktsmessige lokaler. Det er sannsynlig at helsehuset som trinn 1 kommer til gjennomføring raskt, mens det nok vil gå litt tid før trinn 2 med ny dagligvareforretning og leiligheter blir bygget.

Dokumenter til saken

Du finner dokumenter til saken på arealplaner.no under fanen «plandokumenter».  

Har du spørsmål?

Du kan kontakte saksbehandler Anna Lina Toverud på e-post anna.lina.toverud@nordrefollo.kommune.no hvis du har spørsmål angående den vedtatte planen.

Sist endret: 28.02.2023