Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale for detaljregulering Sætreskogveien 3

Nå starter planarbeidet for Sætreskogveien 3, Slåbråtveien 2A og 2B. Forslagsstiller er Bolig & Eiendomsutvikling AS. Plankonsulent er Shark AS.

Om planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligfortetting på felt BBB1 iht. Områdereguleringen for Oppegård lokalsenter, mellom Sætreskogveien, Slåbråtveien og Bergstien. Det skal særlig legges vekt på bevaring og tilpasning til den bevaringsverdige bebyggelsen i Sætreskogveien 3 og eksisterende omkringliggende kulturmiljø. Det er også medtatt et område øst for Oppegård stasjon, da deler av felles uteoppholdsareal for en strøkslekeplass skal opparbeides her.

Se vedlagt kartutsnitt:      

Varsel om oppstart

Dokumenter som er offentliggjort i forbindelse med varsel om oppstart av planprosess ligger tilgjengelig på arealplaner.no under fanen «Planbehandlinger og videre under «Behandlingstype – Kunngjøring av planarbeid».

Merknader til planarbeidet sendes på e-post til kari@shark.no eller pr post: Shark as, Postboks 143, 1411 Kolbotn.

Frist for innspill er 02.06.2023.

Prosessen hittil

Bolig & Eiendomsutvikling AS hadde oppstartsmøte med kommunen 17.02.2023. Til oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn et planinitiativ (stedsanalyse, prosessavklaring og mulighetsstudie) som ble gjennomgått i møtet. Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet ligger offentlig tilgjengelig på arealplaner.no under fanen «Planbehandlinger» og videre under «Behandlingstype – Beslutning om planoppstart». Etter oppstartsmøtet ble mulighetsstudien revidert, og det ble lagt til et nytt alternativ. Den reviderte versjonen ligger ved varsel om oppstart.  

Videre saksgang

Kommunen ga i oppstartsmøtet tilbakemelding om hvilke utredninger som skal gjennomføres før forslagsstiller kan sende inn et planforslag. Når kommunen har mottatt ferdig planforslag vil det kvalitetssjekkes og sendes til politisk behandling.  

Politikerne kan vedta å legge forslaget ut på høring eller å sende forslaget tilbake for å bearbeides mer. Vedtar politikerne at planforslaget skal legges ut på høring vil du igjen ha mulighet til å komme med innspill.  

Hvis du er nabo til et område som skal reguleres skal du ha fått varsel om oppstart tilsendt direkte. Du vil også motta informasjon når planen legges ut på høring. I tillegg vil kommunen annonsere i lokalavisens nettutgave og på kommunens hjemmesider når planforslaget legges ut på høring.    

Kontaktinformasjon

Kari Sivertsen fra Shark AS kan nås på kari@shark.no eller 95 88 46 58. Hun kan svare på spørsmål angående planarbeidet og innholdet i planen.

Sist endret: 11.05.2023