Offentlige utbyggingsprosjekter

Kort fortalt

  • Her finner du informasjon om utbyggingsprosjekter i kommunen som staten eller fylkeskommunen har ansvaret for, som ny videregående skole i Ski sentrum, utbygging av Follobanen og nytt beredskapssenter på Taraldrud.
  • Fylkeskommunen og Statens vegvesen har ansvaret for å regulere, drifte og vedlikeholde alle fylkeskommunale veier i Nordre Follo kommune.

Ski sentrum

Follobaneprosjektet

Når Follobaneutbyggingen er ferdig i desember 2022 vil Ski være et moderne kollektivknutepunkt med fornyet sentrumsområde. Follobanen tilrettelegger for halvert reisetid mellom Oslo og Ski fra 22 til 11 minutter.

Byggherre er Bane NOR, og hovedentreprenør for Follobaneprosjektets delprosjekt Ski er Obrascón Huarte Lain S.A. (OHL).

Les mer om Follobaneprosjektet på Bane NORs nettsider.

På Bane NORs nettsider finner du også varslinger om planlagt arbeid på Jernbanen, og informasjon om når det blir buss for tog.

Følg Follobaneprosjektet på Facebook.

Ski stasjon

Når Follobaneutbyggingen er ferdig i desember 2022, skal togene på Follobanen gå ute i dagen over en strekning på om lag 1,5 kilometer, før de kommer til Ski stasjon. Togene suser under nye Nordbyveien bro, som Bane NOR ferdigstilte i 2017. Østfoldbanen legges om for å få effektiv togdrift.

Nye Ski stasjon bygges med seks spor og tre midtplattformer, samt ny undergang, veibro, bussterminal og utvidet parkeringsplass. Tilgjengelighet, effektiv transport og integrering i bybildet er viktig. Reisetorg på begge sider av sporene vil bidra til å åpne Skibyen mellom øst og vest, og gi rask adkomst til plattformene fra begge sider av stasjonen. Det er også planlagt parkeringsområder for bil og sykkel i tilknytning til stasjonen.

Første del av nye Ski stasjon, der fire nye spor tas i bruk, åpnes etter planen i 2020.

Sør for Ski stasjon bygges støyskjermer og et nytt vendespor for Follobanen. Dette er planlagt ferdig i 2020.

Bane NOR har varslet at det vil være færre parkeringsplasser enn vanlig på øst- og vestsiden av Ski stasjon inntil den nye stasjonen er ferdig.

Byggherre er Bane NOR, og hovedentreprenør for Follobaneprosjektets delprosjekt Ski er Obrascón Huarte Lain S.A. (OHL).

Les mer om nye Ski stasjon på Bane NORs nettsider.

Arbeider med ny kollektivterminal i Jernbaneveien

Anleggsarbeidene som foregår i Jernbaneveien i 2020 er en del av statens utbygging av Follobanen.

Arbeidene startet i august 2019 og er forventet å vare til sommeren 2020. Da skal en moderne bussterminal med åtte holdeplasser stå ferdig til bruk.

Arbeidet vil i perioder medføre støy og redusert fremkommelighet. Arbeidet omfatter: 

  • Etablering av østre del av den nye bussterminalen i Jernbaneveien samt tilgrensende områder mot næringene i Jernbaneveien.
  • Eksisterende ledningsnett for blant annet overvann, kloakk og drikkevann erstattes.
  • I større deler av området skal det også installeres snøsmelteanlegg.
  • Området skal så bygges opp med blant annet kantstein, granittheller og beplantning.

Byggherre er Bane NOR, og hovedentreprenør for Follobaneprosjektets delprosjekt Ski er Obrascón Huarte Lain S.A. (OHL).

Les mer om anleggsarbeidene i Jernbaneveien og ny kollektivterminal på Bane NORs nettsider.

Kontaktinformasjon Follobaneprosjektets delprosjekt Ski

Jacob Kielland Haug, kommunikasjonsrådgiver/samfunnskontakt i Bane NOR
Mobil: 94 85 88 34

Henvendelser fra naboer etter klokken 16:
Vennligst ring Follobaneprosjektets nabovakttelefon 45 97 52 12.

Ny videregående skole i Ski sentrum

Kommunestyret i Ski vedtok detaljregulering for ny videregående skole og boliger 16. oktober 2019.

Kommunestyret har tidligere vedtatt at kommunale tjenester, blant annet folkebibliotek og kulturskole, skal lokaliseres til den nye skolen. Dette gjelder biblioteket og kulturskolen i tidligere Ski kommune.

Fylkeskommunen har et stort behov for nye elevplasser fram mot 2030. Fylkestinget har vedtatt en rekke utbygginger, deriblant en ny videregående skole i Ski sentrum. Skolen skal ligge i sentrum med umiddelbar nærhet til kollektivknutepunkt i tråd med areal‐ og transportplan, med god tilrettelegging for gående og syklende. Den nye videregående skolen blir et ikke‐kommersielt flerbruksbygg som bidrar til aktivisering av Ski sentrum. Planlagt bygningsmasse skal romme 1100 elever, over 200 ansatte, kulturskole, bibliotek og idrettshall. Parallelt åpnes det for boligbygging i østre del av planområdet i samarbeid med tomtenes hjemmelshaver, Kirkeveien Utbyggingsselskap AS.

Skolen er planlagt å stå ferdig i 2023.

Les mer om ny videregående skole i Ski sentrum på fylkeskommunens gamle nettsider. (Viken fylkeskommune har foreløpig ingen side om skoleplanene på deres nye nettsider.)

Kontaktinformasjon ny videregående skole i Ski sentrum

Prosjektdirektør skolestruktur i fylkeskommunen: Ingunn Nordvold

Prosjektleder i fylkeskommunen: Gjertrud Pettersen

Saksbehandler i Nordre Follo kommune: Ozrenko Gacic

Fv. 152 Kirkeveien

Statens vegvesen skal bygge ut Kirkeveien. Kollektivtransporten i Kirkeveien skal gis prioritet og gående og syklende skal få et bedre tilbud. I tillegg skal det etableres kollektivfelt i Langhusveien mellom bussholdeplass Ski sykehus og Kirkeveien, og et nytt kryss skal erstatte dagens to kryss; Kirkeveien/ Langhusveien og Kirkeveien/ Sanderveien. 

Ski kommune er planmyndighet og Statens vegvesen har vært ansvarlig for å utarbeide forslag til detaljreguleringsplan for området, som ble sendt kommunen i slutten av juni 2019. Ski kommune besluttet at Nordre Follo kommune skal førstegangsbehandle detaljreguleringsplanen for fv. 152 Kirkeveien etter nyttår.

Prosjektet ses i sammenheng med kommunens områdeplan for Kirkeveien nord.

Les mer om fv. 152 Kirkeveien på Statens vegvesens nettsider.

Kontaktinformasjon utbyggingen av Kirkeveien

Statens vegvesens prosjektleder: Cathrine Løken
Telefon: 24 05 83 90

Saksbehandler i Nordre Follo kommune: Ozrenko Gacic

Fv. 35 Nordbyveien, Oppegårdveien-Vestveien

Langs fylkesveg 35 Nordbyveien mellom Oppegårdveien og Vestveien skal det bygges et sykkelfelt og tosidig fortau, for å få et sammenhengende tilbud til de som går og sykler langs Nordbyveien mot Ski sentrum.

Les mer på Statens vegvesens nettsider.

Kontaktinformasjon Fv. 35

Statens vegvesens prosjektleder: Maren Lyngø Einvik
Telefon: 45 16 55 00

Kolbotn sentrum

Utenfor sentrum

Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud

Politiet bygger sitt nasjonale beredskapssenter på Taraldrud. 

Beredskapssenteret skal inneholde treningsfasiliteter og hovedkvarter for beredskapsressursene, samt administrative funksjoner. Helikoptertjenesten skal ha base med landings- og startområde, oppstillingsområde og hangarer for tre helikoptre.

Flere detaljer om lokalisering av bygninger og treningsområder kan leses i Vedtak av statlig reguleringsplan for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune (18.08.2017), tilgjengelig på www.regjeringen.no.

Tomten ligger på begge sider av E6 på Taraldrud, like sør for kommunegrensen mot Oslo. I vest grenser planområdet mot Nordre Follo kommune (tidligere Oppegård kommune). Hovedatkomsten til beredskapssenteret blir fra rundkjøring ved Taraldrudkrysset.

Tiltakshaver og byggherre er Justis- og beredskapsdepartementet. Skanska Norge AS er totalentreprenør. Andre involverte parter er Metier OEC, ÅF Advansia (prosjektledelsen) og Nordic Office of Architecture og COWI (arkitekt og rådgiver).

Les mer om fremdrift og nabokontakt på Skanskas beredskapssenterblogg.

Les mer om beredskapssenteret på politiets nettsider.

Kontaktinformasjon politiets nasjonale beredskapssenter

For spørsmål eller andre henvendelser til prosjektet, bruk gjerne følgende e-post: Post.beredskapssenteret@skanska.no.

Fv. 1372 Oppegårdveien (tidligere Fv. 31)

Fylkesveg 1372 Oppegårdveien (Dalskleiva til Langhusveien), inngår i fylkeskommunens og vegvesenets prosjekt "Trygging av skoleveger i Akershus".

Strekningen følger fv. 1372 Oppegårdveien fra enden av eksisterende gang- og sykkelveg ved Dalsstubben i sør til krysset ved fv. 152 Langhusveien i nord.

Statens vegvesen planlegger nytt fortau langs strekningen som vil koble til eksisterende gang- og sykkelveger ved Lillekleiva og Dalskleiva mot Langhusveien. Den nordligste delen av strekningen (Langhusveien til Lillekleiva) er mest brukt som skoleveg og vil bli prioritert for utbygging.

Les mer på Statens vegvesens nettsider.

Kontaktinformasjon Fv. 1372 Oppegårdveien

Statens vegvesens prosjektleder: Ellen Coats
Telefon: 91 59 15 28

Kontaktinformasjon

Du finner kontaktinformasjon under hvert enkelt prosjekt lenger opp på siden.