Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Kort fortalt

 • PPT undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra hjelp i barnehage og skole.
 • Du som er forelder, kan ta kontakt med skolen eller barnehagen hvis du er bekymret for utviklingen til barnet ditt.
 • PPT gir hjelp til voksne som ønsker utredning.
 • PPT tilbyr opplæring til ansatte i barnehager og skoler.

Hvordan komme i kontakt med PPT?

 • Hvis du er bekymret for utviklingen eller læringen til barnet ditt, tar du kontakt med barnets nærperson i skole eller barnehage.
 • Bekymringen kan handle om faglig utvikling, sosial utvikling eller miljøet i barnehagen eller skolen.
 • Nærpersonen kan drøfte din bekymring med barnehagens ledelse/skolens ressursteam.
 • Sammen kan dere bli enige om videre kartlegging og utprøving av ulike tilretteleggingstiltak.
 • Tiltakene som prøves ut skal evalueres.
 • Barnehagen/skolen kan drøfte saken med PPT i kontaktmøte/ressursteam.
 • Hvis det er behov kan barnet bli henvist til PPT for videre utredning.

Hvem kan få hjelp?

 • Alle barn og unge i Nordre Follos barnehager og grunnskoler.
 • Vi hjelper også voksne som ønsker utredning. Du kan ha rett til spesialundervisning hvis du ikke har fullført grunnskolen, eller ikke har grunnleggende ferdigheter i norsk, engelsk, matematikk, IKT og samfunnskunnskap.

Hvem kan henvise til PPT?

 • Det er i første rekke barnehager og skoler som henviser barn og ungdom til PPT, i samarbeid med foresatte.
 • Elever over 15 år, foresatte og voksne kan selv ta kontakt med PPT for informasjon og vurdering av behov for bistand.
 • Rektor eller styrer kan henvise til PPT ved behov for bistand med kompetanseheving eller organisasjonsutvikling, såkalt systemsak. Dette kan dreie seg om veiledning i arbeid med barnehagemiljø/skolemiljø, gruppe-/klasseledelse, tilpasset undervisning og lignende.

Hvordan jobber PPT?

 • Når et barn eller ungdom har blitt tatt inn ved PPT, starter PP-rådgiveren et utredningsarbeid.
 • Utredningen består vanligvis av samtaler med foresatte og barnehage/skole, og samtale, kartlegging og eventuelt observasjon av barnet/eleven. Gjennom utredningen forsøker vi å få et bedre bilde av den enkeltes styrker, utfordringer og behov for tilrettelegging.
 • Konklusjonen kan være at barnets/elevens behov kan dekkes med tilpasninger i det vanlige tilbudet, eller vi kan anbefale spesialpedagogisk hjelp i barnehage eller spesialundervisning i skolen. Vi kan også anbefale å henvise videre til andre instanser.
 • I noen tilfeller er det aktuelt med oppfølging i form av veiledningssamtaler med skole, foreldre eller elev.
 • PPT deltar ofte i samarbeidsmøter med barnehage/skole, foreldre og eventuelt andre instanser som jobber rundt barnet/eleven.
 • I tillegg til å jobbe med enkeltpersoner, bidrar PPT med kompetanseheving og organisasjonsutvikling i barnehage og skole. Vi er tett på for å jobbe forebyggende og med tidlig innsats.  

Om Pedagogisk-psykologisk tjeneste

 • I PPT arbeider det pedagogisk-psykologiske rådgivere med utdannelse som psykolog, spesialpedagog eller annen samfunnsvitenskapelig og sosialfaglig bakgrunn.
 • PPT er en del av det kommunale hjelpeapparatet.
 • PPT er kommunens sakkyndige, rådgivende og veiledende instans i forhold til arbeid med tilpasset opplæring og godt læringsmiljø for alle barn/elever, og barn og unge med spesielle behov i barnehage og skole.
 • PPT gir råd og veiledning knyttet til barn og unges utvikling og læring.
 • PPT er sakkyndig instans i forbindelse med spesialpedagogisk tiltak i barnehage, grunnskole og voksenopplæring.
 • PP-tjenestens oppgaver og mandat er hjemlet i Opplæringsloven § 5-6 og Barnehageloven § 19 c.
 • Alle skoler og barnehager i Nordre Follo har faste kontaktpersoner i PPT som deltar jevnlig i ressursteam/på kontaktmøter og som kan kontaktes for drøfting og veiledning.

Kontakt oss 

Nordre Follo PPT

E-post: ppt@nordrefollo.kommune.no

Tlf. 64 87 86 84

Postboks 3010 1402 Ski

Henvisningsskjema for PPT