Gebyrer, vannmåler og faktura

Kort fortalt

  • Innbyggerne betaler gebyrer for kommunale fellestjenester som vann, avløp og renovasjon.
  • Du mottar faktura for vann, avløp, renovasjon, slam, vannmålerleie og feiing fire ganger årlig.
  • I boligen din har du en vannmåler som måler forbruket ditt av vann. Du får beskjed fra oss når du skal lese den av, og om hva slags informasjon vi trenger fra deg.
  • Fjernavleste vannmålere blir lest av automatisk.

Informasjon om faktura for kommunale avgifter

Når kommer regningene fra kommunen?

Faktura for vann, avløp og renovasjon sendes ut fire ganger hvert år. Forfallsdatoer er 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember.

Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene om denne regningen, og informasjon om hvor du kan henvende deg for å få svar på eventuelle andre spørsmål.

Hvem får faktura?

Mottaker av faktura er den som står registrert som hjemmelshaver på eiendommen. Kommunen henter informasjonen fra offentlig eiendomsregister (matrikkelen).

Hva inneholder fakturaen?

Du betaler for vann og/eller avløp, renovasjonstjeneste, feiing av eventuelle ildsteder på eiendommen din og eventuell slamtømming dersom du har eget avløpsanlegg.

Se dine detaljer i portalen Min eiendom (logg inn med elektronisk id). Her finner du matrikkelinformasjon om eiendommen din og kommunale tjenester tilknyttet eiendommen. Les mer om Min Eiendom.

For leiligheter i borettslag og sameier vises foreløpig ikke informasjon relatert til kommunale tjenester. Les mer om vann- og avløpsgebyrer for sameier og borettslag.

Kan jeg dele opp eller utsette fakturaen?

Ja, det kan du. Hvis du vet at du ikke får til å betale hele fakturaen innen den oppgitte betalingsfristen, ta snarest kontakt med Innfordring. Vi vil hjelpe deg med å dele opp eller utsette fakturaen.

Efaktura og Avtalegiro

Har du spørsmål om eFaktura og Avtalegiro i forbindelse med fakturaen? Ta kontakt med faktureringskontoret

Spørsmål om renovasjon (søppeltømming)

Trenger du renovasjonsavtale på ny eiendom? Ta kontakt med kommunens gebyrkontor. For andre henvendelser vedrørende renovasjon, kontakt Follo Ren via deres digitale kontaktskjema, på e-post post@folloren.no eller telefon 90 80 40 10. Adgangskontroll på gjenvinningsstasjoner: Last ned Appen MiljøID eller bestill fysisk kort.

Spørsmål om feiing

Lurer du på når feieren kommer? Eller har du andre spørsmål?
Ta kontakt på e-post feier@follobrannvesen.no eller telefon 64 85 10 00.

Spørsmål om slamtømming

Kommunen har avtale med Norva 24 Øst. Ta kontakt på e-post: ost@norva24.no eller telefon 22 30 00 37.

Gebyret for slamtømming er i hovedsak et fast gebyr fordelt ut på fire terminer. Gebyret er fastsatt etter antall tømminger per anlegg, med oppmøte og tømmevolum. Eiendommer der anlegg har hatt behov for tømminger utover den fastsatte tømmeplanen, blir det fakturert med enkeltgebyr for oppmøte og tømmevolum i tillegg til årsgebyret, i henhold til gebyrregulativ.

Spørsmål om vann, avløp og vannmåler

Vann og avløpsgebyret er todelt og består av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Forbruket måles med vannmåler og du betaler for det du faktisk bruker. Avlesning av vannmåler skjer i november/desember hvert år.

Dersom eiendommen ikke er registrert med vannmåler stipuleres forbruket etter eiendommens bruksareal hentet fra matrikkel.

De kostnadene kommunen har innenfor områdene vann, avløp, renovasjon og brannforebyggende tjenester, skal dekkes av de gebyrene abonnentene betaler. Dette er selvkostprinsippet. Selvkost vil altså si at innbyggerne skal betale det det koster for kommunen å levere tjenesten. Verken mer eller mindre.

Grunnlagsdata for kommunale eiendomsavgifter

Det har vært ulik praksis i tidligere Oppegård og Ski kommune med behandling av datagrunnlag for eiendomsavgifter. Det arbeides nå med en samordning av data hvor det vaskes mot matrikkel og folke/foretaksregisteret. Prosessen vil berøre spesielt sameier og borettslag.  

Sameier: Dersom et sameie tidligere har mottatt en felles faktura for eiendomsavgifter, vil dette nå bli endret slik at hver seksjon får tilsendt egen faktura. Viser til Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Nordre Follo kommune, Viken § 2. bokstav A  

Borettslag: Dersom et borettslag tidligere har mottatt faktura til hver andelseier, vil dette nå bli endret slik at borettslaget vil motta en faktura for eiendommen. Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Nordre Follo kommune, Viken § 2. bokstav A

Har du fortsatt spørsmål om gebyrgrunnlaget?

Ta kontakt med kommunens gebyrkontor på gebyrer.VA@nordrefollo.kommune.no. Oppgi eiendommens adresse, gnr/bnr og telefonnummer når du henvender deg til oss. Se også kontaktinformasjon nederst på siden. 

Forskrift om vann- og avløpsgebyr 

Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Nordre Follo kommune gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Nordre Follo kommune, Viken

20.11.2019 vedtok Nordre Follo kommunestyre nye forskrifter for vann og avløp.

I forskriftene kommer det frem av § 8-3 Abonnementsgebyr:  «Bolig- og fritidseiendom skal betale abonnementsgebyr som en fast sats per boenhet.»

Fakturaen baserer seg på informasjon som hentes fra matrikkelen, og hvordan bygget ditt er registrert der.

Dersom du er uenig i det som står registrert i matrikkelen, må du selv søke om bruksendring. Det kan du gjøre her.

Dersom du har godkjent bruksendring, men likevel har mottatt faktura for flere boenheter, les mer her.

Vann- og avløpsgebyrer

Her finner du en oversikt over priser og gebyrer:

Vann- og avløpsgebyrer 2021

Renovasjons-, feiing- og slamgebyrer 2021

Gebyrer for fjoråret:

Vann- og avløpsgebyrer 2020

Vann- og avløpsgebyrer for sameier og borettslag

Etter at Nordre Follo kommune ble etablert 1. januar 2020 har vi jobbet med å få på plass en felles praksis for å håndheve forskrifter og regulativer for sameier og borettslag.

Ulik praksis i Ski og Oppegård

I de to tidligere kommunene har det vært ulik praksis for hvordan avtalene ble forvaltet, spesielt i forbindelse med sameier og borettslag. I sammenslåingsprosessen var det uklart hvor stort avviket mellom gammel og ny praksis var og hvilke konsekvenser dette ville få. I Nordre Follo kommune måtte vi derfor finne en måte å forvalte avtalene på, så dette ble rettferdig og effektivt. Kommunen tilbyr i dag digitale tjenester til innbygger via Min Eiendom og app-løsninger til miljøstasjoner. For at slike tjenester skal fungere og videreutvikles er det viktig at datagrunnlaget er korrekt til enhver tid. Kommunen henter elektronisk informasjon om alle eiendommer fra Statens kartverk.

Sameie

Et sameie (definert i paragraf 2A i forskriften) er ikke registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) som eier av eiendommen. Faktura skal hefte ved den til enhver tid tinglyste eier av eiendommen.

Borettslag

Et borettslag (definert i paragraf 2A i forskriften) er tinglyst eier av eiendommen og skal derfor få fakturaen for kommunale avgifter og må selv fordele kostnadene til sine andelseiere.

For mer informasjon om vann og avløpsgebyr, se
Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Nordre Follo kommune, Viken

Hva får du igjen for gebyret?

Vi renser drikkevannet. Vi sikrer tilgang på slukkevann hvis huset ditt brenner. Vi dekker ditt daglige behov for vann til dusj, do, vask, mat og drikke. Vi sørger for at fast og flytende avfall fjernes fra din bolig. Vi verner miljøet gjennom rensing og behandling av avløpsvann og avfall.

Hvem bestemmer hva jeg skal betale?

Kommunestyret vedtar gebyrene med hjemmel i lov/forskrift om vann- og kloakkavgifter. Renovasjonsgebyrene er hjemlet i forurensningsloven.

Informasjon om vannmåleravlesning

Dette gjelder eiendommer som ikke har installert fjernavlest (digital) vannmåler. 
Har eiendommen din installert fjernavlest vannmåler, trenger du ikke å foreta deg noe.

Kommunen har fra 2020 en ny rutine rundt avlesning av vannmålere.

Det er først etter at sms og avlesningskort er mottatt at det vil være mulig å registrere målerstand. Dette sendes ut i løpet av desember måned.

Ikke hjemme i desember?

Er du bortreist i desember, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss før du reiser for å registrere målerstanden. Det gjør du ved å ta bilde av måleren og sende til gebyrer.va@nordrefollo.kommune.no.
NB! Husk å merke e-posten med adresse og gnr/bnr.

Vi tar i bruk SMS-varsling

For å effektivisere innsamling av vannmåleravlesninger i henhold til reglementet tar kommunen i bruk SMS-varsling. 

Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der hvor vi har registrert ditt nummer eller ved at du har registrert deg i offentlige registre.

For de eiendommene vi ikke finner mobilnummer vil det bli sendt ut avlesningskort i posten.

Dersom eiendommen ikke er registrert med vannmåler stipuleres forbruket etter eiendommens bruksareal hentet fra matrikkel.

Slik leser du av vannmåleren

Vent med vannmåleravlesningen til du har mottatt sms eller avlesningskort i posten i løpet av desember.

Under følger en instruks på hvordan du skal lese av vannmåleren din. Dette gjelder kun husstander med manuelle målere (figur 2), ikke de som har digitale målere (figur 1).

Figur 1. Ser vannmåleren din slik ut, har du en digital vannmåler som blir fjernavlest. Du trenger ikke å foreta deg noe.

Figur 2. Ser vannmåleren din slik ut, har du en manuell vannmåler. Da skal du sende inn årsavlesning til kommunen. 

Kommunen sender i løpet av desember måned ut sms om avlesning av vannmåler. Vannmåleren kan være installert ulike steder i hjemmet, for eksempel i fordelingsskap, ved varmtvannstanken, eller i/under kjøkkenbenken.

  1. Når du har mottatt sms, sjekk at det målernummer som oppgis er det samme som det som står på måleren din. Dersom det avviker, ta kontakt med kommunen. Oppgi adresse, og send med bilde av måleren din til e-post gebyrer.va@nordrefollo.kommune.no.
  2. Les av måleren. Du skal kun ha med tallene foran kommaet.
  3. Svar på mottatt sms med bare tall. Taster du inn feil, kan du sende nytt svar. Det er det siste svaret du oppgir som registreres som forbruk i 2020.
  4. Du mottar svar/kvittering tilbake om at målerstanden er blitt registrert. 

Fått sms til feil nummer?

Hvis du mottar en sms fra oss om vannmåleravlesning som du mener er sendt til feil nummer, ber vi deg om å ikke svare på denne. Løsningen fungerer ikke som en innbyggerdialog. Det er ingen manuell oppfølging.

Den som mottar feilsendt sms fra kommunen må sjekke sine opplysninger i de offentlige registrene og nummeropplysningen 1881.

Sjekk om vi kan nå deg

Det finnes to ulike registre du kan velge å registrere deg i for at kommunen skal nå deg med sms-varsel om vannmåleravlesning. Her kan du også kontrollere om du allerede er registrert:

www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon
I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse, da mange henvendelser fra det offentlige foregår her.

www.varslemeg.no
Dette er et tilleggsregister kun koblet opp mot kommunens varslingssystem.

Kontaktinformasjon til bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner på www.varslemeg.no, da telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.    

Avregning av vannforbruk

I forbindelse med vannmåleravlesning i desember måned vil det bli gjort en avregning mot tidligere forbruk. Forbruket for 2019 ble stipulert av de tidligere kommunene Oppegård og Ski. På faktura 1. termin 2021 vil det bli utført en avregning mellom målt vannforbruk og innbetalt forskudd/akonto for kalenderåret 2020. Oppgjøret av differansen innebærer at ved for høyt innbetalt gebyr får man fratrekk på fakturaen, mens det ved for lavt innbetalt gebyr vil bli etterfakturert, med gjeldende satser for 2020.

Demontering og installasjon av vannmålere i boligsameier

Dersom sameiet har felles vannmåler på hovedinntaket kan ikke enkeltseksjoner få utlevert vannmåler av kommunen. Ved overgang til seksjonsmålere må felles måler demonteres. Vi anbefaler sameier å felles koordinere en overgang. Dersom dette ikke er mulig kan kommunen etter samråd med sameie fakturere seksjonene etter husareal (BRA) slik at felles måler kan demonteres. Det vil da være seksjonseiers ansvar å få montert vannmåler i egen seksjon.  

Har du spørsmål om vannmåleravlesningen, ber vi om at du kontakter oss på e-post gebyrer.va@nordrefollo.kommune.no.

Utlevering av vannmåler

Alle eiendommer tilknyttet det kommunale vann- og avløpsnettet skal ha installert vannmåler og betale forbruksgebyr etter målt vannforbruk i m3.

Les kommunens vann- og avløpsforskrift her.

Henting av vannmåler gjøres på Drømtorp, Teglveien 18A, 1410 Ski.

Godkjent søknad om sanitærabonnement må medbringes av rørlegger. Det er mulig å hente vannmåler på Drømtorp alle dager, men det bør avtales i forkant for å sikre at ansvarlig person er til stede.

Ansvarlig vannmålerkontrollør er Nils Thorstensen, og han kan nås på telefon 97 74 24 74.

Kontaktinformasjon

Ta helst kontakt med gebyrkontoret på e-post:

Gebyrkontorets telefon har telefontid mandager og torsdager kl. 09.00–15.00. Gebyrkontoret kan nås på telefon 64 87 85 94.

postmottak@nordrefollo.kommune.no