Gebyrer, vannmåler og faktura

Kort fortalt

  • Innbyggerne betaler gebyrer for kommunale fellestjenester som vann, avløp og renovasjon.
  • Du mottar faktura for vann, avløp, renovasjon, slam, vannmålerleie og feiing fire ganger årlig.
  • I boligen din har du en vannmåler som måler forbruket ditt av vann. Du får beskjed fra oss når du skal lese den av, og om hva slags informasjon vi trenger fra deg.
  • Fjernavleste vannmålere blir lest av automatisk.

Informasjon om faktura

Når kommer regningene fra kommunen?

Faktura for vann, avløp og renovasjon sendes ut fire ganger hvert år. Forfallsdatoer er 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember.

Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene om denne regningen, og informasjon om hvor du kan henvende deg for å få svar på eventuelle andre spørsmål.

Hvem får faktura?

Mottaker av faktura er den som står registrert som hjemmelshaver på eiendommen. Kommunen henter informasjonen fra offentlig eiendomsregister (matrikkelen).

Hva inneholder fakturaen?

Du betaler for vann og/eller avløp, renovasjonstjeneste, feiing av eventuelle ildsteder på eiendommen din og eventuell slamtømming dersom du har eget avløpsanlegg.

Se dine detaljer i portalen Min eiendom (logg inn med elektronisk id). 

I portalen Min eiendom finner du matrikkelinformasjon om eiendommen din og kommunale tjenester tilknyttet eiendommen. Les mer om dette her.

For leiligheter i borettslag og sameier vises foreløpig ikke informasjon relatert til kommunale tjenester. Les mer om vann- og avløpsgebyrer for sameier og borettslag.

Her ser du oversikt over priser og gebyrer.

Kan jeg dele opp eller utsette fakturaen?

Ja, det kan du. Hvis du vet at du ikke får til å betale hele fakturaen innen den oppgitte betalingsfristen, ta snarest kontakt med Innfordring på e-post innfordring@nordrefollo.kommune.no. Vi vil hjelpe deg med å dele opp eller utsette fakturaen.

Efaktura og Avtalegiro

Har du spørsmål om eFaktura og Avtalegiro i forbindelse med fakturaen? Ta kontakt med faktureringskontoret på epost utfakturering@nordrefollo.kommune.no.

Spørsmål om renovasjon (søppeltømming)

Trenger du renovasjonsavtale på ny eiendom? Ta kontakt med kommunens gebyrkontor på epost gebyrer.VA@nordrefollo.kommune.no. For andre henvendelser vedrørende renovasjon, kontakt Follo Ren via deres digitale kontaktskjema, på epost post@folloren.no eller telefon 90 80 40 10. Adgangskontroll på gjenvinningsstasjoner: Last ned Appen MiljøID eller bestill fysisk kort.

Spørsmål om feiing

Lurer du på når feieren kommer? Eller har du andre spørsmål?
Ta kontakt på e-post feier@follobrannvesen.no eller telefon 64 85 10 00.

Spørsmål om slamtømming

Kommunen har avtale med Norva 24 Øst. Ta kontakt på e-post: ost@norva24.no eller telefon 22 30 00 37.

Gebyret for slamtømming er i hovedsak et fast gebyr fordelt ut på fire terminer. Gebyret er fastsatt etter antall antatte tømminger per anlegg. Eiendommer med anlegg som har tømminger utenfor den fastsatte planen vil bli fakturert med enkeltgebyr.

Spørsmål om vann, avløp og vannmåler

Vann og avløpsgebyret er todelt og består av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Forbruket måles med vannmåler og du betaler for det du faktisk bruker. Avlesning av vannmåler skjer i november/desember hvert år.

Dersom eiendommen ikke er registrert med vannmåler stipuleres forbruket etter eiendommens bruksareal hentet fra matrikkel.

Grunnlagsdata for kommunale eiendomsavgifter

Det har vært ulik praksis i tidligere Oppegård og Ski kommune med behandling av datagrunnlag for eiendomsavgifter. Det arbeides nå med en samordning av data hvor det vaskes mot matrikkel og folke/foretaksregisteret. Prosessen vil berøre spesielt sameier og borettslag.  

Sameier: Dersom et sameie tidligere har mottatt en felles faktura for eiendomsavgifter, vil dette nå bli endret slik at hver seksjon får tilsendt egen faktura. Viser til Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Nordre Follo kommune, Viken § 2. bokstav A  

Borettslag: Dersom et borettslag tidligere har mottatt faktura til hver andelseier, vil dette nå bli endret slik at borettslaget vil motta en faktura for eiendommen. Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Nordre Follo kommune, Viken § 2. bokstav A

Har du fortsatt spørsmål om gebyrgrunnlaget?

Ta kontakt med kommunens gebyrkontor på gebyrer.VA@nordrefollo.kommune.no. Oppgi eiendommens adresse, gnr/bnr og telefonnummer når du henvender deg til oss. Gebyrkontorets telefontid er mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 09.00-15.00, og vi kan nås på telefon 64 87 85 94.

Forskrift om vann- og avløpsgebyr 

Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Nordre Follo kommune gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Nordre Follo kommune, Viken

20.11.2019 vedtok Nordre Follo kommunestyre nye forskrifter for vann og avløp.

I forskriftene kommer det frem av § 8-3 Abonnementsgebyr:  «Bolig- og fritidseiendom skal betale abonnementsgebyr som en fast sats per boenhet.»

Fakturaen baserer seg på informasjon som hentes fra matrikkelen, og hvordan bygget ditt er registrert der.

Dersom du er uenig i det som står registrert i matrikkelen, må du selv søke om bruksendring. Det kan du gjøre her.

Dersom du har godkjent bruksendring, men likevel har mottatt faktura for flere boenheter, les mer her og her.

Vann- og avløpsgebyrer 2020

Her finner du en oversikt over priser og gebyrer:

Vann- og avløpsgebyrer 2020

Vann- og avløpsgebyrer for sameier og borettslag

Etter at Nordre Follo kommune ble etablert 1. januar 2020, har vi jobbet med å få på plass en felles praksis for hvordan vi skal håndheve forskrifter og regulativer for sameier og borettslag.

Ulik praksis i Ski og Oppegård

I de to tidligere kommunene har det vært ulik praksis for hvordan avtalene ble forvaltet, spesielt i forbindelse med sameier og borettslag. I sammenslåingsprosessen var det uklart hvor stort avviket mellom gammel og ny praksis var og hvilke konsekvenser dette ville få. Derfor måtte vi i Nordre Follo kommune finne en måte å forvalte avtalene på – på en rettferdig og effektiv måte.

Kommunen tilbyr i dag digitale tjenester til innbygger via Min Eiendom og app-løsninger til miljøstasjoner. For at slike tjenester skal fungere og videreutvikles er det viktig at datagrunnlaget til enhver tid er korrekt. Kommunen henter elektronisk informasjon om alle eiendommer fra Statens kartverk. Hvis en eiendom ikke er registret i henhold til matrikkelen fungerer ikke digitale tjenester optimalt og brukeren kan få feil informasjon.

Sameie

Et sameie (definert i paragraf 2A i forskriften) er ikke registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) som eier av eiendommen, og kan derfor ikke logge seg inn i de digitale tjenestene. Vi jobber med å rydde og registrere korrekt informasjon og vil kontakte sameier fortløpende i forbindelse med dette arbeidet.

Borettslag

Et borettslag (definert i paragraf 2A i forskriften) er tinglyst eier av eiendommen og skal derfor få fakturaen for kommunale avgifter og selv fordele kostnadene til sine andelseiere. Kommunen har tidligere gjort dette for noen borettslag, men dette blir ikke videreført i Nordre Follo.

Se forskrift om vann og avløpsgebyr:

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Nordre Follo kommune, Viken

Kommunen sender til den til enhver tid tinglyste eier av eiendommen. For sameier vil det si til hver enkelt seksjon. I borettslag vil det si til borettslaget.

Kommunale eiendomsgebyrer er underlagt legalpant. Krav om legalpant rettes til hjemmelshaver av eiendommen:

Vann- og avløpsanleggsloven

Hva får du igjen for gebyret?

Vi renser drikkevannet. Vi sikrer tilgang på slukkevann hvis huset ditt brenner. Vi dekker ditt daglige behov for vann til dusj, do, vask, mat og drikke. Vi sørger for at fast og flytende avfall fjernes fra din bolig. Vi verner miljøet gjennom rensing og behandling av avløpsvann og avfall.

Utlevering av vannmåler

Alle eiendommer tilknyttet det kommunale vann- og avløpsnettet skal ha installert vannmåler og betale forbruksgebyr etter målt vannforbruk i m3.

Les kommunens vann- og avløpsforskrift her.

Henting av vannmåler gjøres på Drømtorp, Teglveien 18A, 1410 Ski.

Godkjent søknad om sanitærabonnement må medbringes av rørlegger. Det er mulig å hente vannmåler på Drømtorp alle dager, men det bør avtales i forkant for å sikre at ansvarlig person er til stede.

Ansvarlig vannmålerkontrollør er Nils Thorstensen, og han kan nås på telefon 97 74 24 74.

Hvem bestemmer hva jeg skal betale?

Kommunestyret vedtar gebyrene med hjemmel i lov/forskrift om vann- og kloakkavgifter. Renovasjonsgebyrene er hjemlet i forurensningsloven.

Kontaktinformasjon

Ta helst kontakt med gebyrkontoret på e-post:

Gebyrkontorets telefontid er mandager, onsdager, torsdager og fredager kl. 09.00–15.00. Gebyrkontoret kan da nås på telefon 64 87 85 94.

postmottak@nordrefollo.kommune.no