Røsslyngveien - rehabilitering av ledningsnett

Kort fortalt

  • Kommunen startet opp rehabilitering av vann- og avløpsledninger sommeren/høsten 2020. Det gamle ledningsnettet tilfredsstilte ikke lenger material- og tetthetskravet til kommunale ledninger.
  • Arbeidet vil ferdigstilles høst/vinter 2021.

Prosjektbeskrivelse

Arbeidene skal utføres av Nordre Follo kommune og vil omfatte:

  • Grunnarbeider, graving av nye grøfter og tilhørende sikringsarbeid.
  • Etablering av nye kommunal VA-ledninger og nye kummer.
  • Reetablering av berørte veier.
  • Pålegg om utskifting av private stikkledninger, ved behov.   

Praktisk informasjon

  1. Anleggsarbeidene skal utføres som tradisjonell graving i eksisterende grøftetraseer. Dette gjør at fremkommeligheten forbi anleggsstedet i perioder vil være begrenset. Eventuell omkjøring vil bli skiltet og hver husstand vil få beskjed dersom det skal graves foran innkjøringen til boligen. Det gis informasjon om alternativ parkering. Ved spesielle behov ber vi om at beboere tar kontakt med Nordre Follo kommune.
  2. Det vil bli provisorisk vannforsyning i anleggsperioden. Mer informasjon vil bli gitt når dette er nødvendig for den enkelte abonnent.
  3. Veiene vil bli gruset med fresemasser av asfalt i påvente av endelig asfaltering. Dette gir en mye bedre vei i anleggsperioden og reduserer støvproblemer i forhold til tradisjonelle grusveier.
  4. Kommunen er ansvarlig for å følge opp HMS. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken.

Oversikt over utstrekning av anleggsprosjektet: 

Kontaktinformasjon

Bjørn Arne Hansen
Tlf. 91 82 63 21
BjornArne.Hansen@nordrefollo.kommune.no