Sentrumsplan VA, overvann og gateutforming Ski

Kort fortalt

  • Kommunen jobber med å samordne nødvendige tiltak over og under bakken som må være på plass foran store utbygginger i Ski sentrum, inkludert utbyggingen av nedre torg og ny videregående skole.
  • Forprosjektet hadde frist 20. desember 2019. Politisk sak kommer på nyåret 2020.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er etablert med bakgrunn i en politisk sak som ble vedtatt av kommunestyret i Ski 31. oktober 2018: Prosjekt kartlegging av tilførselsnett VA – behov for helhetlig prosjektering av konsekvenser for ledningsnett og nedgravde renovasjonsløsninger i Ski sentrum.
Kommunen har satt av 4,5 millioner kroner til realiseringen av dette prosjektet.

I Ski sentrum er det en svært kompleks situasjon med mange aktører både over og under bakken som skal koordineres i en utbyggingsfase. Kommunen trenger derfor en større grad av helhetlig planlegging, prosjektering og gjennomføring av prosjektene hvis vi skal få den kvaliteten på anleggene som er forventet.

Kommunen har noen vedtatte planer som legger visse rammer for det videre arbeidet, men det gjenstår likevel mye arbeid med en mer detaljert planlegging og prosjektering av spesielt Ski sentrum.

Eksisterende planer og rammer for arbeidet er:
• Områdereguleringen for Ski sentrum er vedtatt og inneholder rekkefølgekrav (under revidering) som må oppfylles før utbygger kan sette i gang utbygging av boliger eller næringsareal
• Funksjons- og designplanen for Ski sentrum er vedtatt som en retningsgivende plan for det videre arbeidet med utviklingen av Ski sentrum. Den er ikke juridisk bindende, men veiledende.
• Renovasjonsteknisk plan for Ski sentrum er vedtatt. Notat om behov for videre avklaringer er utarbeidet.
• Overvannsplan som premissgivende forvaltningsverktøy – rapport utarbeidet av Sweco på oppdrag fra Ski kommune. Planen inneholder en flomsonekartlegging, samt kapasitet på ledningsnett og flomveier, og er svært nyttig i det videre arbeidet med å lage mer detaljerte tekniske planer for området.

Kommunen har tett dialog med både offentlige og private utbyggere, og samarbeider også tett med vinner av arkitektkonkurransen for nedre torg for å få til en helhetlig strategi for utviklingen av sentrum.

Forprosjektet skal levere tverrsnitt for hver gate i sentrum, både over og under bakken. Det vil også bli utarbeidet kostnadsanslag for hver gate/øvre torg.
Når det gjelder nedre torg vil det i dette forprosjektet bli vurdert tiltak under bakken. Samhandling mellom prosjektene vil sikre effektiv bruk av kompetanse i kommunen og konsulenter.

Forprosjektet hadde frist 20. desember 2019.

Aktuelt

10. mai 2019 ble det avholdt dagsseminar/workshop for å belyse utfordringene og få innspill fra de forskjellige involverte fagområdene.

Politisk behandling

Politisk sak kommer på nyåret i 2020.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Knut Bjørnskau
Mobil: 91 14 67 97