Ski-Haugbro overføringsanlegg vann og avløp

Kort fortalt

  • Nordre Follo kommune fullførte høsten 2021 ny hovedoverføringsledning for spillvann fra Ski by til Haugbro.
  • Prosjektet betyr mye for Ski-samfunnets vannforsyning.
  • Overføringsanlegget er en nødvendig del av forberedelsene til kommende og fremtidig utbygging og byutvikling i Ski.

Prosjektbeskrivelse

Kommunen har lagt ny hovedoverføringsledning for spillvann fra Ski by til Haugbro for å sanere eksisterende overføringsanlegg. Anlegget består av cirka 4600 meter overføringsledning for spillvann.

Prosjektet er viktig for å nå mål i vanndirektivet, samt å legge til rette for videre utvikling og utbygging i Ski. Prosjektet er tilknyttet rekkefølgebestemmelser i kommuneplanen vedrørende utbygging. Større utbygginger i Ski og Langhus er avhengig av at dette prosjektet er gjennomført i forkant.

I tillegg er det flere sidetraseer, blant annet til ny trykkøkningsstasjon ved Oppegårdsveien, ny ledningstrase langs Oppegårdsveien til Dalstunet og diverse stikkledninger som knytter hovedanlegget til bebyggelse langs nordre del av hovedtraseen.

Det har også blitt bygget fire større konstruksjoner med overbygg forblendet med tegl: Ventilkum Haugbro cirka 100 m2, Kongslia pumpestasjon cirka 50 m2, trykkbasseng Søndre Dal cirka 20 m2 og trykkøkningsstasjon vannforsyning Oppegårdsveien cirka 120 m2.

Ledningstraseen følger Blåveisbekken/Dalsbekken gjennom hele strekningen fra Ski til Haugbro. Løsninger som er valgt er kvalitetssikret med ekspertise.

Se kart over anleggsområdet her.

Aktuelt

August 2021:

Prosjektet Ski-Haugbro ble i sommer overlevert til kommunen fra Isachsen Anlegg AS.  Anlegget er i drift, og det gjenstår kun mindre utbedringer med blant annet fjerning av de midlertidige riggplassene som prosjektet benyttet i anleggsfasen. 

Juni 2021:

Prosjektet er nå inne i prøvedriftsfasen. Før oppstart av nye anlegget skal alle installasjoner og funksjoner gjennomgå grundig testing. Entreprenøren jobber med å ferdigstille anlegget ved istandsettelse av område og terreng. Planlagt ferdigstillelse i juli.

Januar 2021:

Nå går prosjektet mot den siste og avsluttende delen. Hoveddelen av alt rørarbeid er ferdigstilt. Det er påbegynt byggearbeider ved Nordre follo renseanlegg som er lengst ned på anleggsstrekningen. Arbeider inne i de nye tekniske byggene og sanering av gamle kummer som skal ferdigstilles. Det gjenstår også arbeider med istandsettelse av veier og sikring med rekkverk. Vi skal også erosjonssikre Dalsbekken ved Haugbro/Kongslia.  

Prosjektet skal fremover gå inn i prøvedriftsfasen der alle komponenter på det ferdige anlegget skal settes i drift og prøves, ledning og bygg inkludert.

Kontaktinformasjon

Hvis du lurer på noe, ta gjerne kontakt med:

Kjetil Raul Ek Bjørtuft
Telefon: 94 87 92 86

Hovedentreprenør: Isachsen Anlegg AS