Hans Heltorps vei og fortau i Rolf Presthus vei, utskifting av vann- og avløpsledninger

Kort fortalt

  • Våren 2019 begynte arbeidet med å skifte ut vann- og avløpsledninger i Hans Heltorps vei og deler av fortauet i Rolf Presthus vei.
  • Arbeidet skal etter planen være ferdig i februar 2020, men vi må vente med å asfaltere og plante til våren.

Prosjektbeskrivelse

Hvorfor skifter vi ledningene?

Kommunen er opptatt av å hindre og redusere kloakk i bekker, vassdrag og vann, og jobber med å bedre vannkvaliteten i Kolbotnvannet og Gjersjøen. Det er derfor viktig å redusere lekkasjer på ledningsnettet. Vi er også opptatt av økt sikkerhet og kapasitet når det gjelder vannforsyning og brannvann.

Hva skal vi gjøre?

Ledningsnettet i området er modent for utskifting og vi skal bytte vann- og avløpsledninger, asfaltere og ordne området igjen. Vi skal skifte stikkledningene fra tilkobling på hovedledningen til ledningene innenfor tomtegrensen til hver enkelt abonnent. Kommunen monterer og dekker utgiftene til ny stoppekran på vannledningen og ny stakekum på kloakkledningen (spillvann). Da slipper vi unødig graving i kommunal vei senere.  

Se kart over området.

Praktisk informasjon

  1. Ansatte i kommunen skal utføre arbeidet og vil grave i eksisterende grøftetraseer. I perioder kan det derfor være vanskelig å komme forbi anleggsområdet. Vi vil skilte eventuell omkjøring. Alle husstander får beskjed hvis vi skal grave foran innkjøringen. De får også informasjon om alternativ parkering.
  2. Området får provisorisk vannforsyning i anleggsperioden. Ordningen blir etablert i etapper og alle abonnementene får nødvendig informasjon.
  3. Veiene blir gruset med fresemasser av asfalt før de blir endelig asfaltert. Dette gir bedre vei i anleggsperioden og gir mindre støvproblemer enn tradisjonelle grusveier.
  4. Kommunen har ansvar for å følge opp helse, miljø og sikkerhet (HMS). Vi oppfordrer likevel berørte til å være ekstra oppmerksomme og snakke med barn om hva de må passe seg for på anleggsområdet og i trafikken.

Kontaktinformasjon

Har du spesielle behov, ønsker vi at du kontakter oss. Vi vil også gjerne ha innspill og tilbakemeldinger om forhold som kan ha betydning for arbeidet, eller spesielle hensyn vi må ta i anleggsperioden.

Kontaktperson: Kristine B. Nerbråten
Telefon: 97 57 13 14