Gimleveien VA-rehabilitering

Kort fortalt

  • For å sikre forsyningen til abonnentene har kommunen satt i gang et prosjekt for å skifte ut vann- og avløpsledninger i Gimleveien.
  • På grunn av gjentatte driftsforstyrrelser i dette området må prosjektet iverksettes umiddelbart og innen 1-2 uker. Vi beklager kort varsel om arbeidet, og ulempene dette vil medføre for abonnentene i perioden gravearbeidet vil pågå.
  • Vennligst ta kontakt med prosjektleder på e-post dersom det er spesielle forhold vi må ta hensyn til i byggeperioden.
  • Arbeidene skal etter planen være ferdig i løpet av vår/sommer 2020.

Når er prosjektet ferdig?

Arbeidene skal etter planen være ferdig i løpet av våren 2020. Det kan være vanskelig å planlegge fremdriften i slike prosjekter nøyaktig på grunn av uforutsette og varierende grunnforhold. Hvis det blir endringer i fremdriftsplanen, vil du finne informasjon om det på denne siden.

Se lenken under for å få en oversikt over hvor vi skal bytte ut vann- og avløpsrør.  

Se oversiktskart.

Hvorfor gjør vi dette?

Vannforsyningsnettet er sårbart. For å minimere sjansen for lekkasje og forurensning, og for å forsikre oss om at drikkevannet vårt forblir trygt, er det viktig at vi skifter ut gamle ledninger. Vi jobber også for å forhindre og redusere utslipp av kloakk til bekker, vassdrag og vann.  

Trafikk og sikkerhet

Entreprenøren vil sørge for gode trafikkforhold for alle trafikanter i hele perioden. Du vil fortsatt kunne kjøre bil, men ikke nødvendigvis helt frem til eiendommen din. Entreprenøren kan hjelpe med å tilrettelegge for midlertidig parkering om nødvendig. Du får beskjed i god tid før vi graver forbi din eiendom. Det kan også bli noe støy mens arbeidet pågår. Hjelp barna med å være forsiktige ved anleggsområdet og i trafikken. Hvis du likevel ser farlige situasjoner, oppfordrer vi til å ta kontakt med entreprenøren. Entreprenøren er ansvarlig for å følge opp HMS.  

Det kan bli korte avbrudd i vannforsyningen, og vanntrykket kan variere i forbindelse med arbeidet. Du får beskjed på forhånd hvis vi må stenge vannet.

Graving ved Gimleveien 1-2

I anleggsperioden vil vi ha behov for å grave og gå inn på sameiets eiendom. Deler av ledningsnettet ligger i dag gjennom privat område, når vi fornyer dette kommer vi til å legge nye ledninger i veien i den grad det er mulig. Uten kostnader for deg vil vi inspisere kloakkrøret og trykkteste vannrøret. Der det er behov, kan vi bytte ut rør mens anleggsarbeidene pågår i og utenfor eiendommen. Hvis noen rør er i veldig dårlig stand, vil vi pålegge huseierne å bytte disse. Dette gjør vi fordi vi ønsker å friskmelde både kommunale og private rør når anleggsperioden er over.  

Hvis din eiendom grenser mot veien der vi bytter kommunale rør, vil vi grave litt inn på din eiendom og sette ned ny stoppekran og stakekum for kloakk dersom det er teknisk mulig.    

Er det noe vi bør vite?

Hvis du kjenner til forhold som kan ha betydning for hvordan vi gjennomfører prosjektet, vil vi gjerne høre om det. Det kan være spesielle hensyn vi må ta i anleggsperioden. Det kan også være informasjon om tomten din som kan være nyttig for oss, for eksempel spesielle forhold ved dine (private) vann- og avløpsledninger.    

Kontaktinformasjon

Hvis du lurer på noe, ta gjerne kontakt med oss.  

Prosjektleder Nordre Follo kommune: Martina Doble
Telefon: 90 15 39 34

Byggeleder Nordre Follo kommune: Steffen Bye
Telefon: 95 77 32 91   

Entreprenør kontaktperson: Emil Kristian Johansen
Telefon: 48 17 22 49