Vassdrag og vannmiljø

Kort fortalt

  • Vannområdet PURA, Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, er opprettet som følge av EUs vanndirektiv.
  • Hensikten er å sikre god kjemisk og økologisk vannkvalitet i vårt nærområde.
  •  PURA er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Nordre Follo, Ås, Frogn, Nesodden og Oslo.
  • Kommunen måler jevnlig innholdet av cyanobakterier og en gift de ofte produserer i Kolbotnvannet i sommersesongen. Kolbotnvannet er ikke tilrettelagt som en offentlig badeplass.

PURA

I regi av PURA pågår det en kontinuerlig overvåking av vannkvaliteten i bekker, elver og innsjøer.

Nye Nordre Follo kommune er en av kommunene i PURA, og mye av informasjon om vannkvaliteten i de tidligere kommunene Ski og Oppegård som nå til sammen utgjør Nordre Follo kommune ligger i PURAs årsrapporter for vannkvalitetsovervåking.

Årsrapportene finner du sammen med mye annen nyttig informasjon på www.pura.no.

Vannprøver på badeplassene

Kolbotnvannet

Kolbotnvannet er ikke tilrettelagt som offentlig badeplass på grunn av at vannet inneholder cyanobakterier, som ofte produserer en gift som er forbundet med en viss helserisiko. På grunn av cyanobakteriene vil vi ikke anbefale noen å bade i Kolbotnvannet.

I sommersesongen tar kommunen vannprøver av overflatevannet i Kolbotnvannet hver 14. dag for å måle innhold av cyanobakterier og giften de ofte produserer.

Prøver tatt 24. juni 
En prøve ble tatt på 0-3 meters dyp og her var det lite cyanobakterier. Det ble målt 1,2 µg/l microcystin.

En prøve ble tatt på 3-6 meters dyp. Her var det mye cyanobakterier. Det ble målt 10,3 µg/l microcystin. 

De største mengdene cyanobakterier ligger derfor dypere enn der folk bader. Ved ruskevær og stor vindpåvirkning kan det røres opp litt biomasse, men dette er lite sannsynlig.   Internasjonale grenseverdier for algetoksinet microcystin i drikkevann er 1 µg/l. For badevann er grensen 10 µg/l. Det er derfor liten risiko for at mennesker får i seg giftmengder av betydning, men verken dyr eller mennesker bør drikke av vannet. 

Ny prøve blir tatt i overflaten 6.-8. juli.

Kontakt oss

Telefon: 64 87 85 94  

postmottak@nordrefollo.kommune.no