Vassdrag og vannmiljø

Kort fortalt

  • Vannområdet PURA, Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, er opprettet som følge av EUs vanndirektiv.
  • Hensikten er å sikre god kjemisk og økologisk vannkvalitet i vårt nærområde.
  •  PURA er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Nordre Follo, Ås, Frogn, Nesodden og Oslo.
  • Kommunen måler jevnlig innholdet av cyanobakterier og en gift de ofte produserer i Kolbotnvannet i sommersesongen. Kolbotnvannet er ikke tilrettelagt som en offentlig badeplass.

PURA

I regi av PURA pågår det en kontinuerlig overvåking av vannkvaliteten i bekker, elver og innsjøer.

Nye Nordre Follo kommune er en av kommunene i PURA, og mye av informasjon om vannkvaliteten i de tidligere kommunene Ski og Oppegård som nå til sammen utgjør Nordre Follo kommune ligger i PURAs årsrapporter for vannkvalitetsovervåking.

Årsrapportene finner du sammen med mye annen nyttig informasjon på www.pura.no.

Vannprøver på badeplassene

Kolbotnvannet

Kolbotnvannet er ikke tilrettelagt som offentlig badeplass på grunn av at vannet inneholder cyanobakterier, som ofte produserer en gift som er forbundet med en viss helserisiko. På grunn av cyanobakteriene vil vi ikke anbefale noen å bade i Kolbotnvannet.

I sommersesongen tar kommunen vannprøver av overflatevannet i Kolbotnvannet hver 14. dag for å måle innhold av cyanobakterier og giften de ofte produserer, som heter microcystin.

Prøve fra Kolbotnvannet 22. august

Det ble tatt to prøver i Kolbotnvannet 22. august. Prøvene ble av praktiske årsaker ikke tatt på det vanlige prøvetakingsstedet ved luftemaskinen, men ca. 100 meter fra land i Storebukta. Erfaringsmessig er nivåene ganske like i hele innsjøen. Det var noe cyanobakterier i vannet, og nivåene av algegiften microcystin var:

0-1 meters dyp: : 3,2 µg/l microcystin

4-5 meters dyp: 3,6 µg/l microcystin  

Det vil si at nivåene er over grensene for drikkevann på 1 µg/l, men under grensene for badevann på 10 µg/l. Hunder og barn som kan komme til å drikke av vannet, bør derfor ikke bade.

Kontakt oss

Telefon: 64 87 85 94  

postmottak@nordrefollo.kommune.no