Avkjørsel fra offentlig vei

Kort fortalt

Skal du opprette ny eller endre avkjørsel fra kommunal vei, må du søke Vei og park i kommunen  om tillatelse.

Er tiltaket en del av byggesøknad/ delesak, behandler Vei og park søknaden parallelt med byggesaken/delesaken.

All dokumentasjon som kreves under skal kun sendes med byggesaken. I byggesaker er det nødvendig at det fattes det et vedtak av Vei og park for avkjørsel.

Hvis avkjørslene ikke er en del av en byggesak, sendes søknad med vedlegg til Vei og park. Alle avkjørsler skal opparbeides etter kriteriene i utbyggingsveilederen og kommuneplanen

Behandlingstid

Vedtak fattes normalt innen to uker fra all dokumentasjon er mottatt. (OBS! egne tidsfrister for byggesaker).

Vedlegg/dokumentasjon

Med søknaden må det legges ved målsatt kart i 1:500. Kartet skal vise hvor avkjørselen skal være, bredde på avkjørsel, avstand til nabo og alle frisiktlinjer skal være tegnet inn. Slår frisiktsonen over naboeiendommen må det legges ved samtykke fra eier av eiendommen som gir søker anledning til å fjerne vegetasjon eller terreng som hindrer frisikt. Legg også ved annen informasjon som kan være relevant for søknaden.

Spesielt for delesaker

I delesaker vurderes kun om det er mulig å anlegge en avkjørsel etter de kommunale vilkårene. Det vil ikke bli fattet et vedtak av Vei og park i en delesak. Målsatt kart i 1:500 må legges ved. Kartet skal vise hvor avkjørselen skal være, bredde på avkjørsel, avstand til nabo og alle frisiktlinjer skal være tegnet inn. Slår frisiktsonen inn over naboeiendommen må det legges ved samtykke fra eieren av eiendommen som gir søker anledning til å fjerne vegetasjon eller terreng som hindrer frisikt. Alternativt kan det sendes inn en redegjørelse for hvordan avkjørselen kan anlegges.

Gjennomføring

Avkjørselen skal opparbeides i tråd med kommunale vilkår. Når tiltaket er ferdig skal det sendes inn dokumentasjon på at tiltaket er utført etter veimyndighetens krav. Tiltaket skal ikke tas i bruk før all dokumentasjon er sendt og godkjent av veimyndighetene.

Kontakt

Har du spørsmål om søknad om ny eller endret avkjørsel, kontakt oss på telefon 02178 eller send e-post til Vei og park. Besøk etter avtale.

Gebyr

Fra 1. januar 2019 er det vedtatt egen gebyrsats på kr 5 350 (Oppegård kommune) for behandling av søknad om ny/endret/utvidet avkjørsel. Dette gjelder for enkeltsøknader som sendes direkte til Vei og park og søknader som kommer sammen med byggesøknader.

Lover