Høring: Avslutte kommunal drift av private veier

Kommunen har utført vinterdrift og i ulik grad noe vedlikehold på flere private veier. Kommunen skal imidlertid kun drifte og vedlikeholde kommunale veier.

Kommunen sender i disse dager ut et høringsbrev til de som bor langs de aktuelle veiene for å informere og for å gi mulighet til å gi innspill til innsparingstiltaket. Innsparingstiltaket med avvikling av drift og vedlikehold er tiltak vedtatt i Tiltaksplan kommunale veier.

Kommunen har utført vinterdrift og i ulik grad noe vedlikehold på flere private veier. Kommunen skal imidlertid kun drifte og vedlikeholde kommunale veier. Kommunen sender i disse dager ut et høringsbrev til de som bor langs de aktuelle veiene for å informere og for å gi mulighet til å gi innspill til innsparingstiltaket. Innsparingstiltaket med avvikling av drift og vedlikehold er tiltak vedtatt i Tiltaksplan kommunale veier.

Bakgrunn for saken

Veinettet i kommunen er delt mellom offentlige og private veier. I henhold til veglova skal offentlige veier vedlikeholdes av det offentlige, og private veier av private.

Kommunen har vedtatt en Temaplan for kommunale veier og en Tiltaksplan kommunale veier. Her er det bestemt at det skal utføres et innsparingstiltak med mål om avvikling av kommunal veidrift av private veier i 2022. Kommunen har begrensede midler til drift og vedlikehold av kommunens veier alene, og det er derfor helt nødvendig å kutte ned på oppgaver som kommunen ikke er forpliktet til i medhold av lov.
Det er virksomhet Vei og park i kommunen som vil være kontaktleddet i denne saken.

Aktuelle private veier:
-Langgårdsveien
-Grøstadveien
-Oppsandveien fra offentlig vei til Nære gård
-Sinnerudveien
-Industriveien 2, til Ustvedt gård
-Asperudveien fra Offentlig vei til Nordheim gård

Høringssvar fra de som bor langs veien
Vei og park ber eiere langs de aktuelle veiene om å sende oss svar på høringsbrevet og informasjon for å belyse saken. Dersom noen for eksempel har en eldre avtale de ønsker å vise til må denne sendes ved høringssvar. Kommunen har ingen avtaler lagret for noen av de aktuelle veiene.
Svar sendes til postmottak@nordrefollo.kommune.no

Frist
Frist for å gi innspill og svar til høring er satt til 25 august.

Hva blir høringssvar brukt til?
Høringssvar bidrar til å belyse saken best mulig og gi gode beslutningsgrunnlag. Høringssvar blir oppsummert og lagt ved saksframlegget til politisk behandling.

Videre saksgang og fremdrift
Når høringsfristen har gått ut vil administrasjonen gå gjennom innspillene og fremme en sak til politisk behandling. Politisk behandling vil foregå høsten 2022. Etter vedtak vil de veier som er vedtatt avviklet få nytt brev om resultatet av saken. Disse veiene må fra den tid organisere drift og vedlikehold i privat regi uten faktisk utførelse og økonomisk støtte fra kommunen.

På kommunens nettsider vil det bli lagt ut informasjon om hvordan eiere langs en privat vei kan organisere drift og vedlikehold. Grunneierne langs veien får tid til å danne veglag og planlegge for vinteren 2022/2023.

Hva med veilyset?
Det er planlagt en egen prosess for avvikling av kommunalt veilys langs private veier i planperioden 2021-2025. Eierskap og drift og vedlikehold av eventuelt kommunalt veilys langs aktuelle veiene endres foreløpig ikke som følge av denne saken.

Sist endret: 11.07.2022