Plan for renovasjon i Ski sentrum

Et av forslagene er å anlegge nedgravde avfallskomprimatorer. Gi dine innspill til planen her.
Illustrasjon av hvordan det vil se ut med avfallskomprimator

Slik kan det se ut med avfallskomprimatorer, her fra Sørenga. Foto: Sørenga3.no

Om planen

Kommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides en plan for helhetlig renovasjon i Ski sentrum.

I planen skal det utredes tiltak for å håndtere avfall og søppel som dekker det fremtidige behovet i Ski sentrum. Du kan nå gi innspill til planutkastet.

I planen er det et forslag til fremtidige renovasjonspunkter. Disse er ikke endelige og vil kunne justeres. Planutkastet kan også bli endret, så lenge det kommer innspill til den.

Planen vil være et underlag for en ny sak om renovasjon i Ski sentrum. Den  skal opp til politisk behandling i løpet av 2024.  

Send inn dine innspill til utkastet

Har du innspill til planutkastet, kan du sende dem inn her:

Send innspill

Fristen er 2. april.

Mål for planen

Planen skal bidra til 

  • en bærekraftig byutvikling, hvor det blir tilrettelagt for aktivitet, opphold og rekreasjon
  • mindre transport for renovasjon, som igjen vil bedre trafikksikkerheten i sentrum
  • mindre plass satt av til renovasjon, som vil gi en større arealeffektivitet
  • redusere støy og lukt, som vil bedre utemiljøet

Behovsanalysen identifiserte flere behov

Det var behov for å 

  • håndtere avfall som tilrettelegger for myke trafikanter og trygge byrom
  • ha felles avfallspunkter i Ski sentrum. Dette gir brukerne sikre, tilgjengelige og brukervennlige avfallsløsninger
  • å konkretisere føringer. Ved å stille krav til avfallsløsninger i utbyggingsområder, sikrer vi en bærekraftig områdeutvikling.

Planens anbefaling

I Ski sentrum er trafikksikkerhet og mindre transport i sentrum en stor prioritet. Det har derfor vært fokus på å redusere antall avfallspunkter (steder der det står søppeldunker).

Det er anbefalt for nybygg og boenheter i sentrumsområder å anlegge felles nedgravde avfallsbrønner med komprimatorer.

Illustrasjon av hvor mye en avfallsbrønner rommer, med og uten komprimering.

Illustrasjon som viser hvor stor kapasitet det er i en avfallskomprimator: 24 000 liter, som tilsvarer  33 søppeldunker på 660 L

Så mye vil en avfallskomprimator romme sammelignet med vanlige søppeldunker. Trykk på bildet for større versjon. Illustrasjoner: Strømbergs

Avfallsløsningen vi gi færre søppeltømminger. De kan også bidra til en mer estetisk utforming.

Løsningen er den som bruker minst plass. Den minimerer også transporten i sentrum mest.  

Prosessen videre

Det har vært et dialogmøte med berørte aktører i Ski sentrum, hvor disse kunne uttale seg om planen.

Prosessen videre er å vurdere og innarbeide tilbakemeldingene som kommer inn. Dette gjøres fortløpende.

Når høringsfristen har gått ut, vil planen bli sendt ut på en intern høringsrunde, inkludert til Follo Ren.

Planen vil så forankres av programstyret for Ski sentrum, før den legges ved som vedlegg til en politisk sak.

Vi ønsker å få den politiske saken til behandling rundt sommeren 2024.  

Illustrasjon med pil som viser hvor i prosessen kommunen er for å gjøre ferdig planutkastet

Sist endret: 07.03.2024