Langhusbadet

Planlegging Ferdigstilt
  1. Planlegging
  2. Forprosjekt
  3. Byggestart
  4. Gjennomføring
  5. Ferdigstilt
En ny svømmehall på Langhus bygges. Svømmehallen skal tas i bruk i løpet av 1. halvår 2024. Det skal bygges et konkurransebasseng på 25 x 21 meter, inndelt i åtte baner.

Prosjektbeskrivelse

Langhusbadet skal ha ett basseng på 25m x 21m (konkurransebasseng) inndelt i åtte baner med heve- og senkbarbunn på 3 baner og tilhørende garderobe, drifts- og fellesarealer.

Svømmeanlegget skal være fleksibelt i bruk og legge til rette for svømmeopplæring i skolen, for idrettslag og andre besøkende og svømmestevner.

Svømmehallen skal bygges med høye miljøambisjoner, lave klimagassutslipp og samtidig bidra positivt til stedsutviklingen samlet sett.

Det bygges en ny svømmehall på Langhus med en total brutto kostnadsramme på 245 millioner kroner.

Summen inkluderer:

  • Ny svømmehall på Langhus med en kostnadsramme på brutto 205 millioner kroner
  • To opsjoner for å legge til rette for at Langhusbadet kan bli kommunens nye hovedanlegg for svømmeidretten, brutto 13,5 millioner kroner
  • Utvidelse og omlegging av internvei i idrettsparkenogtil etablering av bom på adkomstvei nord i idrettsparken, brutto 5 millioner kroner (For å øke trafikksikkerheten i idrettsparken, i henhold til nytt rekkefølgekrav etter KST-sak 66/21)
  • Forventet prisstigning i byggeperioden, brutto 21,5 millioner kroner

Aktuelt

Oktober 2022

Vår totalentreprenør Backe Østfold AS (Backe) har opprettet en nettside hvor de legger ut informasjon om prosjektet Langhusbadet.

Se informasjon om Langhusbadet (Backe.no)  

Nettsiden oppdateres fortløpende i hele byggeperioden. På nettsiden kan naboer og andre interessenter sende prosjektrelaterte tilbakemeldinger.

Backe begynner etter planen å sette opp noen byggeplassgjerder i idrettsparken i uke 43.

Uke 44 vil de begynne med forberedende arbeider, midlertidig omlegging av gangvei, med mer.

Når igangsettingstillatelse (IG) for grunnarbeider foreligger vil gangvei gjennom idrettsparken (på øst og nordsiden av fotballbanen) legges om som angitt i illustrasjon på prosjektets nettside.

Vi presiserer at ingen gangveier blir stengt/lagt om før IG er gitt og arbeidene starter for fullt.

Juni 2022

Backe er valgt som entreprenør for bygging av Langhus svømmehall. 

Februar 2022

Forprosjekt, usikkerhetsanalyse og konkurransegrunnlag for prosjektet er ferdigstilt og prosjektet skal opp til politisk behandling (B2) i mars-møterekken (kommunestyre 6.04.2022).

I kommunestyret vil prosjektet etter planen få endelig vedtak på gjennomføring av prosjektet.

I uke 2 ble konkurransegrunnlaget for det nye Langhusbadet lagt ut. Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise etter NS 8407.

Anskaffelsen skal gjøres som en to-trinns konkurranse med prekvalifisering og forhandlinger.

Anbudsunderlag (tegninger og kravspesifikasjon med vedlegg) er utarbeidet som en byggherreutviklet totalentreprise med forholdsvis høy detaljeringsgrad, men det åpnes i noe grad for tilpasninger og optimalisering.  

Under er seneste versjon av plantegningene. Tegning A-20-01-04 (sosial sone/klubblokale) og A-20-01-05 (utvidet bassengrom) viser de to opsjonene som er lagt inn i konkurransen.

Den seneste kalkylen tilsier at opsjonene vil gi en kostnadsøkning på cirka 10% over vedtatt budsjett. Det vil si at prosjektet er avhengig av gode tilbud eller en utvidet ramme for å utløse opsjonene.

Forsinkelsene og utfordringene som har oppstått i forsyningskjeden på grunn av koronapandemien ser ut til å vare lenger enn man tidligere så for seg.

Dette kan påvirke fremdriften i gjennomføringsfasen for svømmehallprosjektet på Langhus.

Målet er mekanisk ferdigstillelse innen utgangen av 2023, men det er først når tilbudene foreligger en kan si med sikkerhet om entreprenørene vil/kan forplikte seg til det.

Etter vedtak på gjennomføring vil kommunen gå videre med kontrahering av entreprenør og oppstart byggearbeider høsten 2022.

2021: Kommunestyret vedtok 5. mai 2021 i sak 66/21 - Langhus idrettspark - Oppføring av svømmehall og flerbrukshall på Langhus.

Vurdering av ulike alternativer i vedtakspunkt 1

Ny svømmehall på Langhus realiseres i kommunal regi med mål om ferdigstillelse innen utgangen av 2023.

Det bygges et kostnadseffektivt svømmeanlegg med konkurransemål 25x21m, inndelt i åtte baner med bredde 2,5m. Konseptet forutsetter full utbetaling av spillemidler og kun ett basseng.

Svømmeanlegget skal være fleksibelt i bruk og legge til rette for svømmeopplæring i skolen, idrettslag og andre besøkende og svømmestevner.

Svømmehallen skal bygges med høye miljøambisjoner, lave klimagassutslipp og samtidig bidra positivt til stedsutviklingen samlet sett.

Forprosjekt, usikkerhetsanalyseogplan for gjennomføring og anbudskonkurranse fremmes til politisk behandling høst/vinter 2021/2022.

Foreløpig brutto kostnadsramme for det foreslåtte prosjektet settes til 200 millioner kroner fra vedtak i mai 2021.

Forslag til endelig kostnadsramme legges fram til politisk beslutning etter fullført forprosjekt. Netto investeringsutgift finansieres ved opptak av lån.  

Etter vedtak om bygging av kostnadseffektiv svømmehall, har administrasjonen opprettet en prosjektgruppe som jobber effektivt med ferdigstillelse av forprosjekt og anbudsunderlag til totalentreprise for bygging av det nye Langhusbadet.

Prosjektet har ikke hatt et foregående skisseprosjekt lagt til grunn, denne modningsprosessen er innlemmet i forprosjektet og tar utgangspunkt i tidligere prosjekter, erfaringer fra andre anleggoginnspill fra brukere og andre interessenter.  

Forprosjekt, usikkerhetsanalyseogplan for gjennomføring fremmes til politisk behandling høst/vinter 2021/2022.

Anbudskonkurranse forventes utlyst vinter 2021/2022 med ønsket oppstart byggearbeider sommeren 2022.

Politisk behandling

Les vedtaket i kommunestyret 6.4.2022.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder
Hans Ola Krog
Telefon 47 63 97 28

Sist endret: 19.06.2024