Helsehjelp til flyktninger

Kort fortalt

  • Alle flyktninger som kommer til Norge har rett til helsehjelp. 
  • Flyktninghelsetjenesten er et kommunalt helsetilbud til flyktninger, asylsøkere, enslige mindreårige og familiegjenforente som bosettes i Nordre Follo kommune.

Flyktninghelsetjenesten Nordre Follo kommune

Flyktninghelsetjenesten er et kommunalt helsetilbud til flyktninger, asylsøkere, enslige mindreårige og familiegjenforente som bosettes i Nordre Follo kommune.

Tuberkulose og vaksiner

Vi tilbyr en frivillig helsesamtale til alle nyankomne der det også henvises videre til tuberkuloseundersøkelse.

Tuberkuloseundersøkelsen er obligatorisk for alle som kommer fra land med høy eller særlig høy forekomst av tuberkulose.

Under helsesamtalen vil det også tilbys vaksiner i henhold til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Vi samarbeider tett med flyktningtjenesten, helsestasjon, skolehelsetjenesten, psykisk helsetjeneste og legetjenesten i kommunen.

Ta kontakt med oss

Du kan ringe oss på telefon 40 02 24 09 for helsesamtale og henvisning til tuberkulosekontroll. Vi svarer på telefonen på hverdager fra kl. 08.00–11.30 og mellom kl. 12.00–14.00.

Se informasjon om helsehjelp til flyktninger på Helsenorge (på norsk). Informasjonen finnes på flere språk.

Refugee health service in Nordre Follo municipality

The refugee health service is a municipal health service to refugees, asylum seekers, unaccompanied minors and family reunited who resides in Nordre Follo municipality.

Tuberculosis and vaccination

We offer a voluntary health conversation for all new arrivals, which also includes further reference for a tuberculosis examination.

The tuberculosis examination is mandatory for new arrivals from countries with high or very high occurrence of tuberculosis.

Vaccines are offered according to recommendations from the National Institute of Public Health.

Contact information

We have close collaboration with the refugee service, the health center, the school health service, mental health service and the medical service in the municipality.

You can call us at 40 02 24 09 for health conversation and reference to tuberculosis examination. We answer the phone on weekdays from 08.00-11.30 and from 12.00–14.00.

More information about health service on Helsenorge: