Boliger for voksne med psykiske helseutfordringer

Kort fortalt

  • Boliger skal gi trygge rammer for deg over 18 år med psykiske helseutfordringer.
  • Boligene er en vanlig bolig som er tilrettelagt for deg som trenger ekstra trygghet eller hjelp til å lære å bo.

Om boligene

Samlokaliserte boliger og omsorgsboliger er en vanlig bolig som er tilrettelagt for deg som trenger ekstra trygghet eller hjelp til å lære å bo. 

Samlokaliserte boliger er flere separate boliger som kan være samlet i en

  • oppgang i en blokk
  • leiligheter i en bygning
  • rekkehus eller småhus samlet rundt et tun

Boligene skal gi trygge rammer for deg over 18 år med psykiske helseutfordringer.

Vi gir deg psykisk helsehjelp som er tilpasset det funksjonstapet som sykdommen din gir. Aktuelle tiltak kan være hjelp til å stabilisere boforholdet ditt, og skape et hjem i trygge rammer. 

Tjenesten skal bidra til å gjøre deg mer selvstendig og styrke din evne til å mestre eget liv.

Ordningen er sterkt behovsprøvd. Det betyr at vi vurderer hvilke behov og tjenester du kan få ut ifra en faglig vurdering, og du må oppfylle kriteriene for å få tjenesten.

Leietiden er i utgangspunktet tre år. Trenger du spesielle tjenester i boligen, må du søke om dette i tillegg.

Pris

Du må betale husleie og strøm etter kommunale takster. Alle må ha egen innboforsikring.

Hvem kan få tjenesten?

Du kan søke om å få bolig hvis du

  • ikke klarer å bo i en vanlig bolig, og trenger ekstra trygghet eller hjelp 
  • har store behov for tjenester i hjemmet
  • har en økonomisk situasjon som gjør det vanskelig å kjøpe egen bolig

Du må være folkeregisteret i Nordre Follo kommune, og ha bodd her de siste tolv månedene. Utenlandske statsborgere må også ha lovlig opphold i kommunen.

Slik søker du

Du må sende søknaden digitalt. 

Søknadsskjema

Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp til å fylle ut søknaden. 

Vi sender et foreløpig svar og kaller inn til en kartleggingssamtale. Vi fatter enkeltvedtak ca. 2-4 uker etter samtalen.

Om og når du får leie bolig avhenger av søknaden, og om det er ledige boliger. Du kan klage på alle vedtak og får informasjon om dette sammen med vedtaket.

Lover og regler

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Kontakt oss

Psykisk helsetjeneste

Telefon: 66 81 50 70

Telefontid mandag–fredag kl. 09.00-15.00