Psykisk helse - tjenester i hjemmet

Kort fortalt

 • Hvis du opplever funksjonstap på grunn av psykiske helseproblemer, kan du søke om å få tjenester og helsehjelp hjemme 
 • Du vil få råd, veiledning og hjelp til å mestre livet ditt, slik at du kan bo hjemme så lenge som mulig
 • Tjenesten er gratis

Om tjenesten

Tjenesten skal hjelpe mennesker, som på grunn av psykiske helseproblemer har fått et funksjonstap, til å mestre livet. Vi gir tjenestene hjemme, slik at du kan bo i eget hjem lengst mulig. 

Vi gir psykisk helsehjelp i henhold til funksjonssvikten som sykdommen gir.

Eksempler på hva vi kan hjelpe deg med, er å

 • kartlegge din funksjon knyttet til dine
  • mål
  • verdier
  • ressurser
  • mestring
  • nettverk
 • ha tilsyn, observasjon og oppfølging av helsetilstanden din
 • gi råd, veiledning og hjelp til å
  • følge opp dine egne mål
  • forstå og mestre sykdommen din
  • administrere medisinene dine
 • ha individuell oppfølging/samtaler
 • opprette en primærkontakt
 • hjelpe til med å lage en kriseplan

Tjenesten er gratis. Vi kommer hjem til deg og er døgnbemannet. 

Hvem kan få tjenesten?

Du kan få hjelp hvis du 

 • har psykiske helseproblemer og ikke klarer å ivareta din egen helse
 • ønsker hjelp
 • bor eller oppholder deg i kommunen
 • er over 18 år

Når vi vurderer om du skal få psykisk helsehjelp, starter vi med en individuell samtale og kartlegging. Vi legger vekt på din evne til egenomsorg og helsetilstand.

Ut fra en faglig vurdering, bestemmer vi behov og hvilke tjenester du eventuelt kan få. Dette er noe vi vurderer fortløpende. Vi tar utgangspunkt i at du helt eller delvis ikke klarer å ivareta egen helse.

Hva du kan forvente av oss?

Du kan forvente at vi 

 • fatter et vedtak som gir deg de rettighetene du har krav på. 
 • gir deg den tjenesten som du har fått vedtak på.
 • bruker kartleggingssamtalene for å følge deg opp.
 • stiller med et tverrfaglig team, som har relevant kompetanse innenfor psykisk helsearbeid.
 • er opptatt av respekt og overholder taushetsplikten.
 • prioriterer samarbeid med andre offentlige instanser, når du har gitt samtykke.
 • plikter å informere deg om eksisterende hjelpetiltak og aktiviteter.
 • gir beskjed så raskt som mulig hvis vi ikke kan gi deg avtalte tjenester.
 • ivaretar barns spesielle behov knyttet til mors eller fars lidelser.

Hva forventer vi av deg?

Vi forventer at du

 • er villig til å jobbe med problemene dine.
 • gjør deg kjent med vedtaket ditt.
 • følger opp avtalene våre og gir beskjed hvis du må avlyse.

Vi forventer også at du samtykker til at vi

 • samarbeider med fastlegen din når dette er nødvendig.
 • tilrettelegger hjemmet ditt med nødvendige tekniske hjelpemidler.
 • samarbeider med andre aktuelle hjelpeinstanser.

Når ansatte er til stede, forventer vi at du

 • hverken røyker eller bruker rusmidler
 • holder husdyr på eget rom

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Søknadsskjema

Søknadsskjema i PDF

Send skriftlig søknad til:

Nordre Follo kommune
Psykisk helse og rus, Inntak og koordinering
Postboks 3010
1402 Ski

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon. 

Ved nye henvendelser sender vi et foreløpig svar og kaller inn til en samtale innen to uker. Vi fatter enkeltvedtak ca. 2-4 uker etter samtalen. Du kan klage på alle vedtak og får informasjon om dette sammen med vedtaket.

Kontakt oss hvis du trenger hjelp til å fylle ut søknaden.

Lover og regler

Kontakt oss

Psykisk helsetjeneste 
Telefon: 66 81 50 70

Telefontid: hverdager kl. 09.00-15.00, hverdag før helligdag kl. 09.00-12.00.

Psykisk helsetjeneste

Vær oppmerksom på at e-post har svakheter som gjør at opplysninger kan komme på avveie. Derfor oppfordrer vi til at du ikke sender sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post. Eksempler på dette kan være helseopplysninger og fødselsnummer.