Salg av tobakksvarer

Kort fortalt

  • Tobakksregisteret
  • Registreringsplikt
  • Tilsyn
  • Sanksjoner 
  • Tilsynsavgift
  • Regelverk

Prøvetider sommer 2024

I uke 28, 29, 32, 33 og 34 kan du kun ta prøve på mandager. Det vil ikke være mulig å ta prøver i uke 30 og 31.

Tobakkssalgsregisteret

For å selge tobakksvarer og tobakkssurrogater (for eksempel e-sigaretter) må du være registrert i Tobakkssalgsregisteret. Det er ikke lov å selge tobakksvarer eller tobakkssurrogater uten å være registrert. 

Det er virksomheten som er juridisk ansvarlig for salgsstedet som er registreringspliktig. Hvis den juridiske enheten har flere salgssteder, må du registrere hvert enkelt salgssted.

Registreringsplikt

Registreringsplikten gjelder både faste utsalgssteder og midlertidig salg (inntil 30 dager). Du må registrere salgsstedet senest innen 14 dager før salget starter, slik at kommunen kan planlegge og føre tilsyn.

Selve registreringen gjøres via Tobakkssalgsregisteret (Helsedirektoratet).
Ved salgsslutt må du slette salgsstedet i registeret. 

Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med registrerte steder som selger tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker. Hvert sted skal kontrolleres minst en gang per år. Tilsynet omfatter spesielt bestemmelsene om aldersgrenser og internkontroll.

Sanksjoner ved overtredelse av regelverket

Hvis virksomheten ikke overholder regelverket eller har mangelfull internkontroll, kan kommunen gi pålegg om å rette opp forholdene innen en gitt frist, eller eventuelt gi tvangsmulkt eller salgsforbud.

Tilsynsavgift

Salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater må betale en tilsynsavgift til kommunen. Avgiften for faste salgssteder er 5420 kroner i året. For midlertidige salgssteder er tilsynsavgiften 1450 kroner i året. Gebyret reguleres hvert år.

Lover og regler

Kontakt oss 

Næring og arbeidsliv

Telefon: 02178 (kl. 08.30–15.00)