Trafikksikkerhet

Kort fortalt

 • Du kan søke kommunen om fartshumper, trafikkskilt, gangfelt og andre fysiske trafikksikkerhetstiltak.
 • Temaplan for trafikksikkerhet ble vedtatt av kommunestyret 24. mars 2021. 
 • Tiltaksplan trafikksikkerhet ble vedtatt av utvalg for klima, teknikk og miljø 29. september 2021.
 • Kommunen har etablert en tverrfaglig trafikksikkerhetsgruppe, med folkehelsekoordinator som leder.
 • Kommunen arbeider i henhold til nasjonale kriterier for å bli godkjent som et «Trygt lokalsamfunn».
 • I mars 2022 ble Nordre Follo godkjent av Trygg Trafikk som trafikksikker kommune. 
 • Vi jobber med å etablere hjertesoner rundt alle barneskoler.    

Søke om trafikksikkerhetstiltak

Du kan sende søknad om mindre trafikksikkerhetstiltak til postmottak.

Her kan du søke om:

 • fartshumper
 • trafikkskilt
 • gangfelt
 • mindre tiltak i Nordre Follo kommune

Søknaden blir behandlet av kommunens rådgivere på trafikksikkerhet. Alle saker blir vurdert ut fra gjeldende regelverk og normer.

Etter at kommunen har mottatt søknaden, informerer vi deg om når du kan forvente at saken blir ferdig behandlet. Tiden varierer etter hva det søkes om.

Om trafikkfarlige hekker

Melding om trafikkfarlige hekker og annen vegetasjon kan sendes til postmottak.

Regler for trafikksikker vegetasjon

 • Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen.
 • I soner som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 cm. Også når det har snødd. Små barn rundt hjørnet må være synlige for bilister og syklister.
 • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i vegbanen på grunn av vegetasjon.
 • Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.
 • Trafikanter, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av greiner eller vegetasjon som gjør veien smalere.
 • Greiner fra trær over fortau og sykkelfelt må henge minst 2,5 meter over bakken. Fri høyde over selve veibanen skal være minst 4,7 meter. (Greiner skal ikke nå opp til ledninger.)
 • Du må rydde opp greiner som knekker og faller ned, og etter at du har klippet hekken.

Hva skjer hvis du ikke klipper trafikkfarlige hekk?

Hvis hekker og busker ved fortau og vei ikke blir klippet godt nok, kan grunneieren få en lapp i postkassen med beskjed om å klippe. Det følger med en skisse over frisiktsoner, der vegetasjonen skal være høyst 50 cm.

Veileder for et trafikksikkert nærmiljø

Når naboens hekk er problemet

Naboer som minner hverandre vennlig om å klippe trafikkfarlig vegetasjon, er gode naboer. Kommunen kan ikke ta nabopraten for deg, dersom du mener en hekk eller busker i nabolaget må klippes. Slike utfordringer skaper mindre konflikt når de løses over hagegjerdet... eller over hekken.

Kommunens hekker og busker

Selv om vi gjør vårt beste for å feie for egen dør (klippe for egen hekk), hender det at kommunen selv må minnes på at vegetasjonen langs veier og fortau må klippes, særlig i år der vegetasjonen vokser ekstra mye.

Melde fra om hekker og busker kommunen bør klippe til  postmottak

Takk for hjelpen!

Noen ganger er vegetasjonen langs veien Statens vegvesen sitt ansvar. Kontakt Statens vegvesen. 

Plan for trafikksikkerhet

Temaplan for trafikksikkerhet ble vedtatt av kommunestyret 24. mars 2021.

 Tiltaksplan trafikksikkerhet ble vedtatt 29. september 2021.

Innspill til planen

Her kan du se innspillene vi fikk i forbindelse med innspillsrunden i mai–juni 2020. Det er også lagt inn en sammenstilling av alle innspillene, og registrerte trafikkulykker.

Datafelt med fritekst er fjernet fra innsynsløsningen på grunn av personvernhensyn, men vi legger vekt på denne informasjonen når vi behandler innspillene. 

Mange av forslagene dreier seg om fylkesvei og de blir vurdert sammen med Viken fylkeskommune. Vi samarbeider også med politiet, Statens vegvesen og Trygg trafikk i arbeidet. 

Hva skjer videre? 

Kommunen vil nå gjennomføre både holdningsskapende arbeid og fysiske trafikksikkerhetstiltak i samsvar med det som er prioritert i temaplan og tiltaksplan. Hvis det kommer nye forslag til trafikksikkerhetstiltak, blir disse behandlet fortløpende.          

Har du spørsmål?

For spørsmål om fysiske trafikksikkerhetstiltak, kontakt 
Morten Sandaker

For spørsmål om trafikksikker kommune, hjertesoner, diverse forebyggende arbeid mot skoler og barnehager, kontakt 
Karine Heidi Berentsen