Brukerstyrt personlig assistanse

Kort fortalt

  • Tjenesten er for deg med nedsatt funksjonsevne og stort behov for hjelp.
  • En eller flere assistenter hjelper deg i dagliglivet.
  • Du eller en person som står deg nær, er arbeidsleder for assistentene.

Hva er brukerstyrt personlig assistanse?

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig bistand for sterkt funksjonshemmede med behov for assistanse i dagliglivet, både i hjemmet og utenfor hjemmet.

Brukeren har arbeidslederrollen og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Målet er at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming. Dersom brukeren helt eller delvis, ikke er i stand til å være arbeidsleder selv, kan noen i brukerens nettverk ha denne funksjonen når brukeren selv ønsker det.

BPA-brukere skal på lik linje med andre mottakere av de kommunale helse- og omsorgstjenestene bruke tilrettelagte tilbud innen varehandel, transport m.v.

Koster det noe?

Kommunen kan kreve betaling for de oppgavene som regnes som praktisk bistandsoppgaver (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §11-2). Det er husstandens samlede nettoinntekt som legges til grunn for egenbetalingssatsen.

Med praktiske bistandsoppgaver menes rengjøring, husholdningsoppgaver og tjenester som befolkningen ellers må kjøpe dersom de ikke kan utføre dem selv.

Hvem kan få brukerstyrt personlig assistanse?

Det er vedtakskontoret i kommunen som behandler søknader om BPA. Saksbehandler tar alltid et hjemmebesøk hos aktuelle søkere for å informere om tjenesten, innhente nødvendig informasjon og vurdere behov og omfang.

Slik søker du

Fyll ut søknaden:

Søk om brukerstyrt personlig assistanse

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon. 

Adressen er:
Nordre Follo kommune
Vedtakskontoret
Postboks 3010
1402 Ski

Hva skjer videre?

Det er vedtakskontoret i kommunen som behandler søknader om BPA. Saksbehandler tar alltid et hjemmebesøk hos aktuelle søkere for å informere om tjenesten, innhente nødvendig informasjon og vurdere behov og omfang.

Ved beregning av antall timer skal tjenesteomfanget i utgangspunktet skal være det samme som kommunen ville ha gitt om kommunen selv utførte tjenestene.

Du kan velge hvem som skal utføre hjelpen

Fritt brukervalg betyr at brukerne som er innvilget denne tjenesten selv kan velge leverandører av BPA. Nordre Follo kommune har avtale med tre leverandører, som alle har tilfredsstilt en rekke kvalitetskrav for å få konsesjon.

Valg av leverandør påvirker ikke omfanget av tjenestene du mottar. Kommunen følger jevnlig opp at leverandørenes tjenester er i henhold til gjeldende avtaler. Egenbetalingen for praktisk bistandsoppgaver er den samme uansett hvilken leverandør du velger.

Du kan bytte leverandør

Hvis du ikke er fornøyd med valget ditt, kan du bytte til en annen leverandør. Det er ingen begrensinger på hvor mange ganger du kan bytte. Du trenger ikke oppgi noen grunn for å bytte. Du må melde fra til Vedtakskontoret i form av utfylt bytteskjema.

Av praktiske årsaker går det noe tid fra du melder om bytte til du får ny leverandør. I denne perioden vil du fortsatt få tjenester fra din gamle leverandør. Hvis både du og din(e) assistent (er) ønsker å videreføre ansettelsesforholdet hos ny leverandør, må det praktiske avklares med gammel og ny leverandør.

Klage på vedtak

Du kan klage på alle vedtak. Send klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Vi kan hjelpe deg med å utforme klagen.

Lover og retningslinjer

Kommunen har en plikt til å tilby brukerstyrt personlig assistanse. Kommunen avgjør selv innenfor lovens rammer hvilke tjenester som skal tilbys den enkelte bruker, og om de skal gis i form av brukerstyrt personlig assistanse.

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Vedtakskontoret
Postboks 3010
1402 Ski

vedtakskontoret@nordrefollo.kommune.no
(Husk at du ikke må sende sensitive opplysninger på e-post!)

Telefon sentralbord: 02178