Magasinparken barnehage

Planlegging Ferdigstilt
  1. Planlegging
  2. Forprosjekt
  3. Byggestart
  4. Gjennomføring
  5. Ferdigstilt
Planen er å bygge ny barnehage med åtte avdelinger i Magasinleiren på Finstad. Barnehagen kan tas i bruk i løpet av tredje kvartal i 2025.

Prosjektbeskrivelse

Behovsanalysen våren 2021 viste at det er behov for en ny barnehage med åtte avdelinger i Magasinleiren på Finstad.

Det er en vedtatt reguleringsplan for denne tomten. 

Aktuelt

Mai 2024

Prosjektet har gått over til gjennomføringsfasen med NCC som totalentreprenør.

Forberedelsesarbeidet på tomten settes i gang tidlig i juni med påfølgende grunnarbeid, som vil pågå gjennom sommeren.

NCC vil fortløpende holde alle naboer orientert om hovedaktivitetene i prosjektet.

Foreløpig plan tilsier at barnehagen kan tas i bruk i løpet av tredje kvartal i 2025.

Februar 2024

Etter den andre politiske behandlingen i desember 2023 ble det besluttet å gå videre til neste fase av prosjektet, nemlig anskaffelse og gjennomføring. Prosjektet vil bli gjennomført som totalentreprise.

Anskaffelsen er delt inn i to faser:

  1. Prekvalifisering: I denne fasen vil 3-5 tilbydere bli valgt basert på ulike faktorer. Disse tilbyderne får muligheten til å gå videre til neste fase, som er tilbudsfasen.
  2. Tilbudsfase: De prekvalifiserte tilbyderne vil få sjansen til å levere sine tilbud.

Når anskaffelsesprosessen er gjennomført og kontrakten er signert, vil gjennomføringsfasen bli igangsatt.

Høst 2023

Etter den første politiske behandlingen høsten 2022, ble det besluttet at prosjektet skal gå videre til neste fase, til forprosjekt.

I forprosjektet ble det jobbet videre i detaljer med konseptet som ble foreslått i KVU-fasen (konseptvalgutredning).

Etter gjennomført KVU, fikk prosjektet oversikt over begrensningene knyttet til tomten som var avsatt til barnehageformål.

Tidlig i forprosjektet ble det igangsatt en omfattende prosess knyttet til vernede elementer på tomten. Det ble identifisert utfordringer og muligheter i samarbeid med Akershus (tidligere Viken) fylke og kulturminnerepresentanter fra kommunen.

Som et resultat av denne prosessen, ble det konkludert med at endringene i forhold til den opprinnelige reguleringen var så omfattende at det var nødvendig med en forenklet reguleringsendringsprosess.

Reguleringsendringen ble vedtatt i AKB (utvalg for areal, klima og byggesak) 26.09.23.

Reguleringsendringen førte til nye plasseringer for oppsynsmannboligen, som skulle gjenoppbygges etter en brann i sommeren 2022, og uthuset, som skulle flyttes lengre nord.

Disse endringene danner sammen med den eksisterende brannstasjonen et nytt område mellom bygningene.

Prosjektet forbereder seg nå på politisk behandling i desember 2023.

Illustrasjon av utomhusareal:

Illustrasjon av nybygg:

Illustrasjon av utomhus med ny plassering av vernede bygninger og nybygg på baksiden: 

Våren 2023 

Oppsynsmannsboligen ble revet. Arbeidene ble gjort av NSU (Nordic Service Union AS).

Skisser av prosjektet ble også presentert

2022

Det ble vedtatt at prosjektet kunne gå videre til neste fase med anbefalingene som ble foreslått i saksframlegget. 

Se saksdokumenter og protokoll fra møte formannskapet 27.10.2022

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Nordre Follo kommune

Roman Artemov
Telefon: 47 89 50 53  

Sist endret: 11.06.2024