Utvidelse av Finstad barneskole

Planlegging Ferdigstilt
  1. Planlegging
  2. Forprosjekt
  3. Byggestart
  4. Gjennomføring
  5. Ferdigstilt
Videre løsning av kapasitetsbehovet i barne- og ungdomsskoler i Skiområdet legges frem til politisk behandling i 2021.

Prosjektbeskrivelse

Etter kommunestyrets vedtak 17.06.20 har utvidelsen av Finstad barneskole blitt stanset. Kommunestyret vedtok at byggingen av Ski Vest ungdomsskole skal starte opp. Dette løser kapasitetsutfordringene for Finstad barneskole, Ski barneskole og Ski ungdomsskole.

Videre løsning av kapasitetsbehovet i barne- og ungdomsskoler i Skiområdet legges frem til behandling i «Behovsplan versjon 2.0» i 2021.

Det ble bevilget 1,5 millioner kroner til opparbeidelse av uteområdet der tidligere Nordre Finstad barnehage stod. Planleggingen av dette starter høsten 2020.

Aktuelt nå

Videre løsning av kapasitetsbehovet i barne- og ungdomsskoler i Skiområdet legges frem til behandling i «Behovsplan versjon 2.0» i 2021.

August 2021: Oppgraderingen av leke- og aktivitetsområder ved Finstad skole er godt i gang, og det igangsatte arbeidet er planlagt ferdigstilt innen utgangen av uke 34 i 2021. Det påberegnes noe forsinkelser av arbeidet med oppgraderingen av lekeområdet ved 1.-klassebygget, da gravearbeidet må utføres med en vaktordning på grunn av arbeid nær høyspentledning. Det er derfor på nåværende tidspunkt litt usikkert når dette arbeidet blir ferdig.

Politisk behandling

Saksfremlegg til kommunestyret 05.05.2021.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Anne Hindklev Hamouni 

Mobil: 977 50 411

Sist endret: 18.08.2021