Høringer og kunngjøringer

 1. Vedtatt reguleringsplan for Linås

  Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok detaljreguleringsplanen for Linås i møte 10.2.21. Formålet med planen er å legge til rette for et boligfelt med 85 rekke- og småhus og 85 blokkleiligheter.

  Høringsfrist: 17. mars

 2. Varsel om oppstart av detaljregulering og utbyggingsavtale for Vestveien 22

  I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsarbeid for Vestveien 22. Det varsles også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

  Høringsfrist: 10. mars

 3. Varsel om oppstart av detaljregulering for Skrenten panorama

  På vegne av Skrenten AS og i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres oppstart av detaljreguleringsarbeid for Søndre Skrenten 7, gnr 240 bnr 822, Nordre Skrenten 4, gnr 240 bnr 576, Skiveien 51, gnr 240 bnr 461,samt eiendommene 40/68, 40/70, 40/154, 40/155, 40/166, 40/478, 40/479,40/574, 40/753, 40/757, 40/884, 50/20 og 50/29.

  Høringsfrist: 25. mars

 4. Varsel om oppstart av detaljregulering for Nybakken

  I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsarbeid for Nybakken. Detaljreguleringen følger opp vedtatt områderegulering fra 27.11.2018.

  Høringsfrist: 25. mars

 5. Varsel om oppstart av utbyggingsavtale

  I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 varsles det om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Nordre Follo kommune og Matineeiendom i forbindelse med utbygging av planområdet Sønsterudveien 2. Utbyggingen gjelder boligprosjekt – cirka 50 leiligheter.

  Høringsfrist: 10. mars

 6. Områderegulering for Ingieråsen til offentlig ettersyn

  Høringen er avsluttet.

  Høringsfrist: 10. februar