Høringer og kunngjøringer

 1. Kommunedelplan for naturmangfold til offentlig ettersyn

  Formannskapet vedtok 5. mai 2022 å legge ut forslag til kommunedelplan for naturmangfold for Nordre Follo kommune til offentlig ettersyn i seks uker.

  Høringsfrist: 28. juni

 2. Varsel om oppstart av planarbeid for områderegulering Nedre Ekornrud

  Nordre Follo kommune starter nå arbeidet med områderegulering av Nedre Ekornrud. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for et attraktivt boligområde tett på naturen med kort vei til handel på Myrvoll og kollektivtilbud.

  Høringsfrist: 6. juni

 3. Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering Villenga

  Nå starter planarbeidet for feltene B/T6, B/T4, B/T/K1, GTD3, GF3 og adkomstvei V1 i områdeplan for Ski Vest. Planarbeidet inkluderer også søndre halvdel av Vestveien. Forslagsstiller er BT6 Eiendom AS. Plankonsulent er Lund Hagem Arkitekter.

  Høringsfrist: 25. mai

 4. Varsel om oppheving av detaljreguleringsplan for Kurud skog

  Nordre Follo kommune starter oppheving av detaljregulering av Kurud skog.

  Høringsfrist: 18. mai

 5. Varsel om oppstart av planarbeid for Nordbyveien 2/Skeidartomta

  Nå starter planarbeidet for Nordbyveien 2/Skeidartomta. Forslagsstiller er Nordbyveien eiendomsselskap, hvor SQM representerer alle grunneierne i selskapet. Plankonsulent er Asplan Viak AS.

  Høringsfrist: 20. mai

 6. Varsel om oppstart av planarbeid for Ski stasjonsområde øst

  Nå starter planarbeidet for Ski stasjonsområde øst. Forslagsstiller er Bane NOR Eiendom. Plankonsulent er Aart Architects.

  Høringsfrist: 1. juni

 7. Varsel om oppstart av planarbeid for Ski stasjonsområde vest

  Nå starter planarbeidet for Ski stasjonsområde vest. Forslagsstiller er Bane NOR Eiendom. Plankonsulent er LPO arkitekter.

  Høringsfrist: 1. juni

 8. Høring av utkast til boligstrategi for Nordre Follo kommune 2022-2026

  Kommunestyret vedtok den 06.04.22 å legge utkast til boligstrategi for Nordre Follo kommune 2022-2026 ut på høring i fire uker.

  Høringsfrist: 24. mai