Høringer og kunngjøringer

 1. Forslag til endringer i vedtekter for kommunale barnehager

  For å sikre at innvandrere og flyktninger skal få starte på introduksjonsprogrammet i tide, er det foreslått å ha løpende opptak til en innføringsavdeling i en barnehage for barna deres.

  Høringsfrist: 15. januar 2024

 2. Høring av utkast til temaplan mangfold og inkludering Nordre Follo kommune 2024-2028

  Kommunestyret vedtok den 06.012.23 å legge utkast til temaplan for mangfold og inkludering Nordre Follo kommune 2024-2028 ut på høring i seks uker.

  Høringsfrist: 22. januar 2024

 3. Begrenset høring av reguleringsendring for Kantorveien-Båtsleppa

  Lie Øyen arkitekter søker om endring av detaljregulering for Kantorveien-Båtsleppa, planid. 2018013.

  Høringsfrist: 21. desember 2023

 4. Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale tilknyttet reguleringsplan for Waldemarhøyveien 1

  Det varsles herved om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for tiltak i planen. Det kan bli aktuelt at kommunen og utbygger samarbeider om gjennomføring av enkelte tiltak for felles infrastruktur, grøntområder, veier eller lignende.

  Høringsfrist: 8. desember 2023

 5. Reguleringsplan for Dalsbekken vann- og avløpsanlegg er vedtatt

  Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok 12. oktober 2023 reguleringsplan for Dalsbekken vann- og avløpsanlegg.

 6. Kunngjøring av reguleringsendring for felt BB1 og B/T1 i Ski vest

  Endring av reguleringsplan for felt BB1 og B/T1 i Ski vest ble vedtatt den 26. september 2023. Forslagsstiller er Nordre Follo kommunes virksomhet for byggeprosjekter. Plankonsulent var Norconsult AS.

 7. Kunngjøring av offisielle navn for Øvre torg og Nedre torg

  Utvalg for areal, klima og byggesak vedtok 26. september 2023 at navnet på øvre torg i Ski sentrum skal være Øvre torg, og at navnet på nedre torg i Ski sentrum skal være Nedre torg.