Høringer og kunngjøringer

 1. Høring av forslag til utbyggingsavtale for Idrettsveien 11

  Formannskapet i Nordre Follo kommune vedtok 25.03.2020 å legge forslag til utbyggingsavtale for Idrettsveien 11 ut på offentlig høring i henhold til plan- og bygningsloven 27. juni 2008 § 17-4 annet ledd.

 2. Varsel om oppstart av reguleringsarbeid, Nordre Follo kommune GBNR 129/477 og del av 129/389

  Sweco Norge AS, på vegne av Nordre Follo kommune, gir i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang: Detaljregulering for omsorgsbygg Hebekk.

 3. Offentlig ettersyn av detaljregulering av fv. 152 Kirkeveien, Ski sentrum

  Utvalg for areal, klima og byggesak vedtok i møte 4.2.2020 å legge planforslaget for detaljregulering av fv. 152 Kirkeveien, Ski sentrum ut til offentlig ettersyn, slik at interesserte kan gi uttalelse. Vedtaket innebærer at planforslaget må bearbeides under høringsperioden.

 4. Lokal gebyrforskrift - høring

  Formannskapet i Nordre Follo kommune vedtok 6. februar 2020 å legge forslag til ny gebyrforskrift ut på høring. Gebyrforskriften omfatter selvkostområder innenfor forurensningsforskriften, og den gir Nordre Follo kommune hjemmel for å kreve gebyr for disse selvkosttjenestene.

 5. Høring av skrivemåte - Kirkebakken og Holtegrenda

  Kommunestyret vedtok 12. februar å legge to veinavn i Nordre Follo ut på høring av skrivemåte.

 6. Kunngjøring av nye veinavn

  26 veier i Nordre Follo har fått nye navn. Nordre Follo har også fått fire helt nye veinavn.

 7. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Nordre Follo kommune

  I forbindelse med kommunesammenslåingen er det behov for forskrift om ordensreglement for skolene i Nordre Follo kommune.