Setter ikke opp midlertidig gangbro på Vevelstad

Arbeidet med å få på plass en permanent bro er godt i gang. I mellomtiden kan man krysse veien i et gangfelt. Fartsgrensen er også satt ned i området.
Skisse av ny gangbru på Vevelstad

Foto: Nordre Follo kommune

Muligheten for midlertidig bro ble undersøkt

Den 26. oktober 2023 ble gangbroa over Vevelstadveien påkjørt og så skadet at den måtte rives. Vi satte straks i gang en bestilling hos Statens vegvesen for å se på mulighetene for å etablere en midlertidig bro frem til ny bro bygges.

Vegvesenet har undersøkt ulike løsninger for å plassere en midlertidig bro over eksisterende landkar og pilar. Å plassere den et annet sted er ikke mulig innenfor de tidsrammene vi har.

Den midlertidige broen gjennomgikk Vegdirektoratets kontroll- og godkjenningsordning, og ble endelig godkjent den 8. februar.  

Samtidig har vi arbeidet parallelt med å få på plass en ny permanent bro. 

Vil forsinke etablering av den nye broen

Hvis det først legges opp til en midlertidig bro, vil vi i utgangspunktet at den står i hele anleggsperioden til ny bro er på plass.

Vi har sett på om vi kan plassere den nye broen ved siden av den gamle, hvis den midlertidige broen settes i dagens brolinje.

Dette får imidlertid konsekvenser for den nye brokonstruksjonen. Fri høyde påvirkes negativt, og broen kan bli sårbar for påkjørsel.

Kan få konsekvenser terreng og gangvei

I tillegg kan det få konsekvenser for universell utforming, og det kan også innebære større inngrep i terrenget. Det vil være utfordrende å tilpasse broen til eksisterende gang- og sykkelvei.

En reguleringsprosess kan også bli nødvendig. Det kom krav til å montere høydehinder på hver side av en midlertidig bro, noe som vil forsinke etablering av ny bro enda mer.

Det er mulig å bygge den nye broen i samme linje som den gamle, men da må midlertidig bro fjernes, og det å krysse fylkesvegen må løses på et annet vis i anleggsperioden. 

Setter ikke opp midlertidig bro

Vi har derfor kommet frem til at det ikke er hensiktsmessig å sette opp en midlertidig bro. Vi har kommet godt i gang med den permanente løsningen.

Man kan krysse veien i et gangfelt

Å krysse fylkesveien løses med et gangfelt og å sette ned fartsgrensen frem til den permanente broen er på plass.

Dette er en løsning som så langt har fungert fint.

Starter arbeidet før utgangen av 2024

Vi jobber for å få på plass en ny bro så raskt som mulig. Det skal utføres grunnundersøkninger, og prosjektering er allerede i gang. Når denne fasen er fullført, vil broen gjennomgå kontroll og godkjenning.

Vi har som mål om å starte anleggsarbeidet før utgangen av 2024. Arbeidet vil pågå i omtrent et halvår, slik at vi forventer å ha broen på plass før neste sommer.

Sist endret: 23.02.2024