Politiske utvalgsmøter i januar

De politiske utvalgene i kommunen har offentlige møter 29. og 30. januar. Se hvilke saker de tar opp og behandler denne måneden.

De politiske utvalgsmøtene er offentlige, og blir holdt på forskjellige steder i kommunen ettersom hva utvalgene følger opp og hva som står på sakskartet.

Utvalgsmøtene blir ikke lenger strømmet via kommune-TV på kommunens nettside. Interesserte som vil overvære et utvalgsmøte må derfor møte opp fysisk der møtet foregår. Formannskaps- og kommunestyremøtene blir fortsatt strømmet.

Utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk

Les mer om utvalget.

Møtedato og tid: 29. januar kl. 18.00.
Sted: Mork, Kirkeveien 45, Ski

Utvalgsmøtet begynner med en befaring på Mork.

Tema:

 • Besøk fra pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus
 • Hjemmetjenesten og leveranse i værutsatte perioder
 • Kort orientering om Mork
 • Psykisk helse og rus, hvem vi har ansvar for og hvordan vi jobber
 • Kommunalsjefen orienterer

Orienteringer:

 • Tilskudd fra Erasmus + til samarbeidsprosjekt med Solna om integrering av unge voksne i arbeidslivet
 • Orientering om arbeidsmarkedet
 • Rapportering til utvalg for OHS – salgs- og skjenkebevillinger – tilstand og kontroll for 2023

Se sakspapirene i politisk møtekalender.  

Utvalg for plan og byggesak

Les mer om utvalget.

Møtedato og tid: 30. januar kl. 17.00.
Sted: Nordre Follo rådhus, møterom Skotbu

Tema:

 • Planoversikt og kommuneplan

Saker til behandling:

 • Planavklaring Vassbonnveien 2
 • Anmodning om lovlighetskontroll, klage på kommuneplanvedtak Ski Øst
 • Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vassdrag for oppføring av enebolig, Siggerudveien 761A
 • Klage på adressevedtak, Jotunveien 13 og Valhallaveien 30
 • Klage på vedtak om tillatelse, Alexander Kiellands vei 3
 • Klage på vedtak om avslag, Gamle Mossevei 100
 • Klage på vedtak om avslag, Ingierkollen 36

Orienteringer:

 • Byvekstavtalen for Osloområdet – kort orientering om status og deltakelse
 • Orientering om prosess for utvikling av kommunens tomt øst for rådhuset
 • Statsforvalterens vedtak i klagesak, Skiveien 241A

Se sakspapirene i politisk møtekalender.  

Utvalg for klima, teknikk og miljø

Les mer om utvalget.

Møtedato og tid: 30. januar kl. 17.00.
Sted: Driftsstasjonen på Drømtorp, kantinen

Møtet begynner med en befaring på driftsstasjonen på Drømtorp, der vann og avløp holder til.

Tema:

 • Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø 2022-2027
 • Tiltaksplan vannforsyning, avløp og vannmiljø 2023-2027

Saker til behandling:

 • Delegering av fastsettelse av kvoter for elg og rådyr til administrasjonen
 • Forslag til endring av forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Nordre Follo kommune
 • Videre arbeid med hummerfredning
 • Høringsuttalelse – forslag til forskrift om fiske ved utløp av vassdrag med anadrome laksefisk i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold
 • Klage på pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning – Roald Amundsens vei 156B

Orienteringer:

 • Orientering om kontroll med tilskuddsforvaltningen innenfor landbruket i Follo
 • Byvekstavtalen for Osloområdet – kort orientering om status og deltakelse
 • Orientering om fremdrift – myrrestaureringen av Sauemåsan og Langmåsan
 • Orientering om prosess for utvikling av kommunens tomt øst for rådhuset

Se sakspapirene i politisk møtekalender.  

Utvalg for oppvekst, idrett og kultur

Les mer om utvalget.

Møtedato og tid: 30. januar kl. 17.30.
Sted: Westgaarden pop-up-kafé, Idrettsveien 10, Ski

Møtet begynner med en befaring med omvisning og informasjon for utvalgets medlemmer i pop-up-kaféen.

Åpen halvtime:

 • Musikkrådet
 • Nordre Follo kommunale foreldreutvalg (NFKFU)

Tema:

 • Status ungdomsmiljø v/ SLT-koordinator og politiet
 • Ungdomsklubbene i kommunen
 • Barnehagene i kommunen

Saker til behandling:

 • Oppdeling av BUK-midler mellom kommunens to formelle medvirkningsorganer for barn og ungdom
 • Høringssvar på: Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (styring og finansiering av barnehagesektoren)
 • Høringssvar på NOU 2023: 27 Et nytt system for kvalitetsutvikling – for elevenes læring og trivsel

Orienteringer:

 • Orientering om prosess for utvikling av kommunens tomt øst for rådhuset
 • Tilskudd fra Erasmus + Ungdom til integrering av ukrainsk ungdom
 • Orientering om Østmarka nasjonalpark og friluftsområde
 • Referater fra skolenes samarbeidsutvalg (SU)
 • Elevundersøkelsen 2023-2024

Spørsmål:      

 • Trafikksikkerhet rundt Ski skole. Spørsmål fra Sunniva Salvesen (AP)

Se sakspapirene i politisk møtekalender.

Sist endret: 26.01.2024