Års- og tertialrapporter

Kort fortalt

  • Kommunen redegjør årlig for økonomi, tjenesteutvikling og måloppnåelse.
  • Årsberetningen gjøres på bakgrunn av regnskapsresultat, analyser og rapportering fra tjenesteområdene på tjenesteutvikling og oppnådde resultater.
  • Tertialrapportene inneholder mye av det samme, men for fire måneder av gangen.
  • Både årsberetningen og tertialrapportene tar utgangspunkt i planer og mål som er vedtatt for kommunen.

Spørsmål til saker til politisk behandling juni 2023

1. Tertialrapport 2023 og Rammesak 2024-2027 er lagt fram til politisk behandling i juni. Som en del av behandlingen har politikerne mulighet til å stille spørsmål til kommunedirektøren.

Politikerne kan stille spørsmål innen 1. juni for å få svar før møtet i formannskapet 8. juni.

Politikerne kan stille spørsmål innen 9. juni for å få svar før møtet i kommunestyret 14. juni.

Spørsmål og svar publiseres fortløpende her

Tertialrapporter 2023

1. tertialrapport 2023

Tertialrapporter 2022

2. tertialrapport 2022

1. tertialrapport 2022

Tertialrapporter 2021

Les 2. tertialrapport 2021

Les 1. tertialrapport 2021 

Årsberetninger

Les årsberetning 2022

Les årsberetning 2021

Les årsberetning 2020

Mangfold og likestilling – status 2021

Nordre Follo kommune skal, i tråd med Diskrimineringsloven, rapportere på status og tiltak for kommunens mangfolds- og likestillingsarbeid.

På bakgrunn av dette er det utarbeidet en egen statusrapport, som en utfylling til kommunens rapportering i årsberetningen.

Tertialrapporter 2020

2. tertial 2020 (nettversjon)

1. tertial 2020 (pdf)

1. tertial (nettversjon)